Teletjänster. Teldok Rapport nr 76

Innehåll: En systematisk genomgång av vilka teletjänster som finns, inklusive t ex EDI, filöverföring, Maritex, hämtfax och sladdfria telefoner. Den tekniska bakgrunden, om hur information representeras, datorn arbetar och olika tele- och datanät fungerar ges också, liksom en inblick i ekonomiska frågor och säkerhetsaspekter.
Metod: Bygger på intervjuer, läsning och egna erfarenheter.

Avsändare: Författaren är en av Sveriges mest erfarna veteraner inom konsultverksamhet för informationsteknik, därtill dokumenterat välskrivande, med personlig stil.

Mottagare: Alla med behov av en aktuell översikt dvs beslutsfattare i företag och organisationer med kommunikations- och informationsbehov. Särskilt inriktad på mindre och medelstora företag och organisationer.

Grad av analys: Vissa aspekter ges noggrann kritisk genomgång baserad på författarens erfarenheter, i andra avseenden mer översiktlig sakbeskrivning utan djupare analys.

Täckning: Inriktad på allmänt tillgängliga tjänster, inte på exklusiva eller pionjärartade sådana, eller aviserade framtida.

Datumstämpel: Hösten 1992.

Nyhetsvärde: Själva den omfattande och faktagivande, användarinriktade sammanställningen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport76.pdf

CSCW. A Promise soon to be Realized? Teldok Rapport nr 71

Innehåll: CSCW står för Computer Supported Collaborative Work, dvs utnyttjandet av datorstöd för lagarbete. Nya sådana datorstöd, främst programvara men också kommunikationslänkar m m, tillkommer oupphörligt och går ofta under namnet ”groupware”, försvenskat till ”gruppvara”. Företeelsen placeras i rapporten in i sitt sammanhang, varefter följer redovisningar och kommentarer kring en studieresa om groupware till USA, där det finns ett antal företag, universitetsinstitutioner, installationer, analyser, jämförelser och erfarenheter. Experter ger översikter och framtidsbilder; studieresans deltagare redovisar sina egna intryck.
Metod: En centralpunkt för utvecklingen av CSCW är University of Arizona i Tucson och över huvud taget har besök företagits vid centrala utvecklingsinstanser (mer än hos pionjäranvändare, som senare redovisat spännande resultat). Genom de många besökspunkterna i USA samt de insiktsfulla föredragen och diskussionerna är allsidigheten god, undantaget senare erfarenhetsrapportering. (Det är ett snabbrörligt fält.)

Avsändare: Peter Docherty är forskare vid IMIT, Institute for Management of Innovation and Technology.

Mottagare: Personer med ansvar för lagarbete över tids-, organisations- och geografiska avstånd, t ex kring kvalitetsfrågor eller forsknings- och utvecklingsprojekt.

Grad av analys: Ett av besöken, på University of Georgia, erbjöd en preliminär jämförelse mellan olika system. Resedeltagarnas olika bakgrund och erfarenhet borgar för motsvarande allsidighet i bedömningar och analyser.

Täckning: I huvudsak en typ av groupware, nämligen sådan för gruppmöten med gemenskap i tiden och med inriktning på att generera idéer och problemlösningar för att sedan, fortfarande i grupp, diskutera och rangordna uppslagen.

Datumstämpel: Studieresa april 1991, rapport mars 1992.

Nyhetsvärde: En allsidig introduktion till och diskussion av CSCW.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport71.pdf

Mobil telekommunikation inom skogsbruket. Teldok Rapport nr 74

Innehåll: Televerket och skogskoncernen SCA har gemensamt drivit ett projekt om hur nya typer av radiokommunikation kan användas i skogsbruket. Rapporten reovisar genomförande och resultat av projektet.
Metod: Deltagande i initiering, genomförande och värdering av ett Demotel-projekt inom skogsbruket (Demotel är Televerkets program för att demonstrera nya tillämpningar av teleteknik). Innehåller även ett ”scenario år 2000”.

Avsändare: Stiftelsen KommunikationsVetenskapligt Centrum i Sundsvall initierade projektet 1988 och har engagerat Frank Arnoldsson på Albatross Film att vara redaktör för information om det.

Mottagare: Utöver verksamma med anknytning till skogsbruket andra med arbetsuppgifter av motsvarande rörliga slag, dvs lagerverksamhet, reparations- och entreprenadbranscher etc.

Grad av analys: Långtgående i det att positiva och negativa erfarenheter samt ekonomiska kalkyler ges, inklusive tre olika (tele)trafikfall. Intervjuer med olika personalkategorier. Scenariot syntetiserar också en del av resultaten.

Täckning: Även kort information om andra med intresse för läsaren. Likaså redovisas alltså olika personalkategoriers erfarenheter inom projektet.

Datumstämpel: Projektet drevs 1989-91 och rapporten kom ut i juni 1992.

Nyhetsvärde: Unikt projekt i sin bransch, finns också redovisat i utförligare projektrapport.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport74.pdf

Multimedia i ett användarperspektiv. Teldok Info nr 10

Innehåll: Beskriver vad multimedia är, dvs en kombination av olika presentationsformer via digital teknik: ”ett helhetsbegrepp för integrering av bild, ljud och text i ett dokument, producerade och lagrade i en persondator”. Här redovisas hur man producerar och använder multimedia, liksom hur man arbetar med dem. Användningsområden är utbildning, forskning, information, marknadsföring, hushåll, musik och undrhållning.
Metod: En erfaren experts översikt.

Avsändare: Thord Fjällström är pedagog och bildkonstnär.

Mottagare: Alla med intresse av en kort introduktion till multimedia.

Grad av analys: Den erfarne multimediaanvändaren delar med sig av egna erfarenheter och insikter.

Täckning: Täcker det mesta som vid sammanställningen var publikt tillgängligt.

Datumstämpel: Förordet daterat 31 december 1991, utgivning januari 1992.

Nyhetsvärde: Ligger i lättillgänglighet, översikt och sammanfattning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info10.pdf

TELDOKs Årsbok 1992. Teldok Rapport nr 70

Innehåll: Den årliga statistikgenomgången från hela informationsteknikens fält, inklusive litteraturlista och ordbok samt en kort aktuell krönika.
Metod: Sammanställning av från olika källor tillgängligt material, bearbetning till tabeller och diagram.

Avsändare: Communicativa AB är ett konsultföretag inom marknadskommunikation, som nu sammanställt en fjärde årgång av denna årsbok.

Mottagare: Alla med intresse av aktuella siffer- och faktauppgifter kring informationstekniken.

Grad av analys: Mycket begränsad, vilket gör att materialet är något ojämnt: olika metoder för att skaffa siffror, olika undersökningstillfällen, skiftande definitioner mellan olika källor etc.

Täckning: Fram till i oktober 1991 tillgängligt material.

Datumstämpel: December 1991.

Nyhetsvärde: En sammanställning av material som inte någon annanstans finns samlat på detta sätt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport70.pdf

Telematik för italienska småföretag. Teldok Rapport nr 77

Innehåll: Beskriver olika typer av tjänster liksom hur italienska småföretag utnyttjar dem. Det gäller on-line-tjänster och småföretag i nätverk inklusive samtliga publika tjänster för företag. Tillämpningarna turism och franchising har egna kapitel.
Metod: Genomgång av tillgängliga tjänster; besök på företag; granskning av tryckt material.

Avsändare: Författarinnan är civilingenjör och arbetar på det svenska tekniska attachékontoret i Milano.

Mottagare: Alla som är intresserade av hur småföretag kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp av tele- och informationsteknik.

Grad av analys: Ger både svensk och italiensk liksom teknisk bakgrundsbeskrivning; analys av ett par branscher.

Täckning: Beskriver alla vid författandet tillgängliga tjänster; punktnedslag utanför de angivna branscherna.

Datumstämpel: Utgiven december 1992.

Nyhetsvärde: Italien är ovanligt beroende av mindre och medelstora företag, ett fenomen som granskats i flera rapporter från Sveriges Tekniska Attachéer; denna är den första med inriktning mot informationsteknik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport77.pdf

Nya affärsmöjligheter med faksimil överföring. Teldok Info nr 12

Innehåll: Översiktlig beskrivning över området fax, dvs marknadsutveckling och jämförelser med andra kommunikationssätt, fax per dator, i nätverk, multifax, hämtfax, faxbrevlådor, konvertering av faxtext till textfil, säkerhetsutrustning samt etikregler.
Metod: Den insiktsfulle konsultens sammanfattande översikt och analys.

Avsändare: Hans Lindahl är utvecklingskonsult på Industriell Affärsutveckling AB och ägnar sig särskilt åt faxens möjligheter.

Mottagare: Personer med behov av att överväga ökad användning av telefax.

Grad av analys: Blandning av marknadsöversikter, insiktsfull analys, tillämpningsbeskrivningar, framtidsprognoser och utpekande av problemområden.

Täckning: På översiktsnivå heltäckande vid utgivningstidpunkten.

Datumstämpel: Februari 1992.

Nyhetsvärde: Faktasammanställning och framtidsanalys på ett område där de enklaste tillämpningarna riskerar att ställa de mer förfinade i skymundan.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info12.pdf

Telematik och handikapp i arbetslivet. Teldok Rapport nr 72

Innehåll: Ett tjugo praktikfall om informationsteknik tillämpad i arbetslivet i sex olika länder.
Metod: Praktikfall via intervjuer eller beskrivningar av de handikappade/informationsteknikpraktiserande själva.

Avsändare: Jan-Ingvar Lindström är projektledare för projektet telematik och handikapp inom Infologics AB, ett Televerket-företag respektive ett projekt som verket varit med om att starta.

Mottagare: Alla med intresse av hur ny teknik kan förändra och förbättra handikappades arbetsvillkor.

Grad av analys: Ingen sammanfattande analys men korta värderingar av flera av de ansatser som beskrivs i praktikfallen.

Täckning: Åtta varierande praktikfall från Sverige, därutöver från Danmark och Finland tre vardera, Nederländerna två, Norge ett och och från USA sex.

Datumstämpel: Utgiven mars 1992.

Nyhetsvärde: Bredden och antalet praktikfall.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport72.pdf

Närbilder. Ett praktikfall från Varberg. Teldok Rapport nr 78

Innehåll: En noggrann beskrivning av hur man i en pionjärkommun, Varberg, utnyttjar datorer och tele i kommunalpolitiken. Speciellt belyses problem med tillämpningen av datalagen.
Metod: Omfattande intervjuer; studier av tillgängliga dokument, inklusive datainformation.

Avsändare: Maja-Britta Mossberg är journalist.

Mottagare: Alla med intresse av hur data/tele kan utnyttjas i kommunalpolitik, inklusive de problem som dyker upp.

Grad av analys: Intervjuerna är mycket djupgående; redovisningen kompletteras av en kommentar från en annan kommun, Kalmar.

Täckning: En djupgående fallstudie av en enda pionjärkommun, plus kommentaren från Kalmar. Ingående analys beträffande datalagens tillämpning i fallet.

Datumstämpel: Utgiven december 1992.

Nyhetsvärde: Första djupgående redovisningen av en kommuns satsning på datautnyttjande i kommunalpolitik; dessutom en kommun som avancerat till pionjär men där erfarenheter finns.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport78.pdf

Röst- och talsvarssystem i informationsteknologins tjänst. Teldok Info nr 11

Innehåll: Talsvarssystem är röstbrevlådor och telefonsvarare. Med hjälp av enkla röstsvar eller funktionsknappar på telefonen kan dessa system få bred och varierad användning. Det kan gälla banktjänster, transporter, bokningar, offentlig service och meddelandebefordran – allt billigare, smidigare, med större frihet. Ett par sidor av analysen behandlar också telefax.
Metod: En experts översikt.

Avsändare: Björn Runngren är konsult med tillämpning av röstdatasysem som specialitet. Thord Danielsson, också konsult på Fearnley Informationssystem AB, har bidragit med uppslag och synpunkter.

Mottagare: Potentiella användare av röstsvarssystem, dvs olika tjänsteföretag och personer eller organisationer med behov av eller ekonomi i att fånga upp meddelanden och beställningar oberoende av tidpunkt eller utan behov av mer än förinställda röstsvarsval.

Grad av analys: Experternas framsållade erfarenheter.

Täckning: Aktuell översikt, inklusive undersökningar av attityder och utnyttjandefrekvens vad gäller beskrivna system 1991.

Datumstämpel: Januari 1992.

Nyhetsvärde: Översikt över ett vanligt men när det gäller sammanställningar föga tillgodosett område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info11.pdf