Närbilder. Ett praktikfall från Varberg. Teldok Rapport nr 78

Innehåll: En noggrann beskrivning av hur man i en pionjärkommun, Varberg, utnyttjar datorer och tele i kommunalpolitiken. Speciellt belyses problem med tillämpningen av datalagen.
Metod: Omfattande intervjuer; studier av tillgängliga dokument, inklusive datainformation.

Avsändare: Maja-Britta Mossberg är journalist.

Mottagare: Alla med intresse av hur data/tele kan utnyttjas i kommunalpolitik, inklusive de problem som dyker upp.

Grad av analys: Intervjuerna är mycket djupgående; redovisningen kompletteras av en kommentar från en annan kommun, Kalmar.

Täckning: En djupgående fallstudie av en enda pionjärkommun, plus kommentaren från Kalmar. Ingående analys beträffande datalagens tillämpning i fallet.

Datumstämpel: Utgiven december 1992.

Nyhetsvärde: Första djupgående redovisningen av en kommuns satsning på datautnyttjande i kommunalpolitik; dessutom en kommun som avancerat till pionjär men där erfarenheter finns.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport78.pdf

Röst- och talsvarssystem i informationsteknologins tjänst. Teldok Info nr 11

Innehåll: Talsvarssystem är röstbrevlådor och telefonsvarare. Med hjälp av enkla röstsvar eller funktionsknappar på telefonen kan dessa system få bred och varierad användning. Det kan gälla banktjänster, transporter, bokningar, offentlig service och meddelandebefordran – allt billigare, smidigare, med större frihet. Ett par sidor av analysen behandlar också telefax.
Metod: En experts översikt.

Avsändare: Björn Runngren är konsult med tillämpning av röstdatasysem som specialitet. Thord Danielsson, också konsult på Fearnley Informationssystem AB, har bidragit med uppslag och synpunkter.

Mottagare: Potentiella användare av röstsvarssystem, dvs olika tjänsteföretag och personer eller organisationer med behov av eller ekonomi i att fånga upp meddelanden och beställningar oberoende av tidpunkt eller utan behov av mer än förinställda röstsvarsval.

Grad av analys: Experternas framsållade erfarenheter.

Täckning: Aktuell översikt, inklusive undersökningar av attityder och utnyttjandefrekvens vad gäller beskrivna system 1991.

Datumstämpel: Januari 1992.

Nyhetsvärde: Översikt över ett vanligt men när det gäller sammanställningar föga tillgodosett område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info11.pdf

Telesystemet i förvandling. Teldok Via nr 19

Innehåll: En beskrivning av hur ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter påverkar organisationer och företag med fokus kring Linköping, dvs Östergötland och i viss mån Sörmland. Likaledes via intervjuer beskrivs hur telesystemet håller på att förändras, tekniskt, med ökande datakommunikation, avreglering och mot olika driv- och bromskrafter.
Metod: Intervjuer med personer med konkreta erfarenheter och yrkesmässiga insikter.

Avsändare: Författarna är frilansjournalister.

Mottagare: Personer med behov av en översikt över förändringsmönster inom data- och telekommunikation, med belysning genom anknytning till konkreta effekter på företag och organisationer.

Grad av analys: Avslutande sammanfattning och analys på ett halvdussin sidor.

Täckning: Ett axplock praktikfall; datumstämpeln är viktig då området förändras snabbt, t o m under arbetets gång och på rapportens väg från ordbehandlare till tryckeri och distribution.

Datumstämpel: April 1992.

Nyhetsvärde: ”Ögonblicksbild” från ”fältet” under en dramatisk utveckling, svår att beskriva därför att den är så komplex och ändrar sig så snabbt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via19.pdf

Lönsam logistik – med sikte på 2000-talet. Teldok rapport nr 75

Innehåll: Kärnan är fem fallstudier av tillämpningar av informationsteknik i transportbranschen: ruttplanering hos en tysk dryckesdistributör, integrerat informationssystem för lager via ASG, mobil datorkommunikation hos ett åkeri i Göteborg, IKEAs kombitransporter, samt Federal Express’ expressbrevsetablering i Storbritannien (företaget har senare lämnat Europa-marknaden). Härutöver ges en ram i form av Bilspeditions och ASGs syn på transportmarknadens utveckling, en beskrivning av avregleringen av denna marknad i USA och Europa, liksom en diskussion av teknik, teknikspridning och marknadseffekter. – Är en fristående fortsättning till TELDOK Rapport 64 Trimmade transporter.
Metod: Intervjuer i samband med besök. Aktörernas syn, också intervjuvägen. Beskrivning av modeller för teknikspridning etc.

Avsändare: Magnus Swahn är verksam inom ett ledande transportföretag, ASG, medan Philip Söderberg är vid den centrala forsknings- och utredningsinstansen TFK, Transportforskningskommissionen.

Mottagare: Transport- och logistikberoende företag.

Grad av analys: Djupgående, del genom analys av fallstudiernna, dels genom systematisk granskning av teknikspridning, marknadsaspekter och miljöpåverkan.

Täckning: I första hand fallsudierna men genom författarnas erfarenhet blir bilden bredare.

Datumstämpel: Utgiven september 1992.

Nyhetsvärde: Aktuellt tema dels genom informationsteknikens utveckling, dels genom avregleringen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport75.pdf

Fler fyllda frakter med elektronisk asfalt. Teldok Rapport nr 79

Innehåll: Ett reportage från EG-landet Danmark; några företagsbesök bildar utgångspunkten för mer allmänna systembeskrivningar. Det visar sig gå att kombinera stordrift med smådrift, att rationalisera informationsflödet även för små transportföretag och det går att samverka mellan transportslag. Effektiviteten i systemet ökar när det blir kommunikation mellan fordon och hemmakontor.
Metod: Intervjuer; studier av dokument, typ systeminformation.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på data och tele.

Mottagare: Intressenter i transport- och logistikfrågor, men också personer som vill få en bild av hur upphandling, samverkan etc fungerar praktiskt i ett EG-land.

Grad av analys: Ges genom de intervjuades erfarenheter och genom att fallen ställs mot varandra, men dessutom finns ett utförligt kapitel med jämförelser mellan Sverige och Danmark.

Täckning: Begränsad till ”fallen” som dock är valda för att ha generell räckvidd.

Datumstämpel: Utgiven december 1992.

Nyhetsvärde: Första redovisningen av läget i det nordiska EG-landet Danmark; ansluter till TELDOK Rapport 64 och 75 samt till en kommande om danska telematiktillämpningar.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport79.pdf

I en röd liten stuga nervid sjön vill jag jobba. Teldok Rapport nr 73

Innehåll: Beskriver och diskuterar hur stora och små företag i olika branscher med hjälp av data- och telekommunikation kan bedriva verksamhet i glesbygd. Här beskrivs telestugor, Televerkets Demotel-projekt med bl a distansundervisning och fjärrsjukvård, försäkrings- och trafikverksamhet med stöd av bokningscentraler och försäljning från glesbygd.
Metod: Sammanställning av innehållet i ett seminarium, arrangerat av TELDOK och Glesbygdsmyndigheten.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning mot tele- och datafrågor.

Mottagare: Företag med intresse av etablering utanför storstäder, kommuner och andra med intresse av sådan etablering.

Grad av analys: Begränsad – beroende av vad som redovisades på seminariet samt intervjuer därikring. Televerkets Demotel har utvärderats.

Täckning: Ett betydande antal fall (ett tjugotal), med stor spridning, redovisas.

Datumstämpel: Seminarium hösten 1991, utgivning april 1992.

Nyhetsvärde: Många av de redovisade etableringarna är (var) färska.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport73.pdf

Teldok utgivning 1981-1991. Teldok Ref.dok . K

Innehåll: Korta beskrivningar, som denna, om innehållet i TELDOKs skrifter.
Metod: Innehållsanalys, inklusive bedömning av målgrupp angivande av sänsare etc.

Avsändare: Beskrivningarna gjorda av professor Bengt-Arne Vedin, ledamot av TELDOK Redaktionskommitté sedan dess start, granskade av TELDOKs sekreterare docent P G Holmlöv.

Mottagare: Den som söker information om skrifter om nya dokumenterade praktiska tillämpningar av teleteknik och informationsteknik.

Grad av analys: Innehållsdeklarerar skrifterna utan att trycka av dem eller ge en värderingsbaserad recension.

Täckning: Samtliga skrifter från TELDOK under dess första elva år, till utgången av 1991.

Datumstämpel: Utgiven april 1992.

Nyhetsvärde: Samlad katalog för TELDOKs tidigare utgivna skrifter.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentk.pdf

Teletjänster. Teldok Rapport nr 76

Innehåll: En systematisk genomgång av vilka teletjänster som finns, inklusive t ex EDI, filöverföring, Maritex, hämtfax och sladdfria telefoner. Den tekniska bakgrunden, om hur information representeras, datorn arbetar och olika tele- och datanät fungerar ges också, liksom en inblick i ekonomiska frågor och säkerhetsaspekter.
Metod: Bygger på intervjuer, läsning och egna erfarenheter.

Avsändare: Författaren är en av Sveriges mest erfarna veteraner inom konsultverksamhet för informationsteknik, därtill dokumenterat välskrivande, med personlig stil.

Mottagare: Alla med behov av en aktuell översikt dvs beslutsfattare i företag och organisationer med kommunikations- och informationsbehov. Särskilt inriktad på mindre och medelstora företag och organisationer.

Grad av analys: Vissa aspekter ges noggrann kritisk genomgång baserad på författarens erfarenheter, i andra avseenden mer översiktlig sakbeskrivning utan djupare analys.

Täckning: Inriktad på allmänt tillgängliga tjänster, inte på exklusiva eller pionjärartade sådana, eller aviserade framtida.

Datumstämpel: Hösten 1992.

Nyhetsvärde: Själva den omfattande och faktagivande, användarinriktade sammanställningen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport76.pdf

CSCW. A Promise soon to be Realized? Teldok Rapport nr 71

Innehåll: CSCW står för Computer Supported Collaborative Work, dvs utnyttjandet av datorstöd för lagarbete. Nya sådana datorstöd, främst programvara men också kommunikationslänkar m m, tillkommer oupphörligt och går ofta under namnet ”groupware”, försvenskat till ”gruppvara”. Företeelsen placeras i rapporten in i sitt sammanhang, varefter följer redovisningar och kommentarer kring en studieresa om groupware till USA, där det finns ett antal företag, universitetsinstitutioner, installationer, analyser, jämförelser och erfarenheter. Experter ger översikter och framtidsbilder; studieresans deltagare redovisar sina egna intryck.
Metod: En centralpunkt för utvecklingen av CSCW är University of Arizona i Tucson och över huvud taget har besök företagits vid centrala utvecklingsinstanser (mer än hos pionjäranvändare, som senare redovisat spännande resultat). Genom de många besökspunkterna i USA samt de insiktsfulla föredragen och diskussionerna är allsidigheten god, undantaget senare erfarenhetsrapportering. (Det är ett snabbrörligt fält.)

Avsändare: Peter Docherty är forskare vid IMIT, Institute for Management of Innovation and Technology.

Mottagare: Personer med ansvar för lagarbete över tids-, organisations- och geografiska avstånd, t ex kring kvalitetsfrågor eller forsknings- och utvecklingsprojekt.

Grad av analys: Ett av besöken, på University of Georgia, erbjöd en preliminär jämförelse mellan olika system. Resedeltagarnas olika bakgrund och erfarenhet borgar för motsvarande allsidighet i bedömningar och analyser.

Täckning: I huvudsak en typ av groupware, nämligen sådan för gruppmöten med gemenskap i tiden och med inriktning på att generera idéer och problemlösningar för att sedan, fortfarande i grupp, diskutera och rangordna uppslagen.

Datumstämpel: Studieresa april 1991, rapport mars 1992.

Nyhetsvärde: En allsidig introduktion till och diskussion av CSCW.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport71.pdf

Mobil telekommunikation inom skogsbruket. Teldok Rapport nr 74

Innehåll: Televerket och skogskoncernen SCA har gemensamt drivit ett projekt om hur nya typer av radiokommunikation kan användas i skogsbruket. Rapporten reovisar genomförande och resultat av projektet.
Metod: Deltagande i initiering, genomförande och värdering av ett Demotel-projekt inom skogsbruket (Demotel är Televerkets program för att demonstrera nya tillämpningar av teleteknik). Innehåller även ett ”scenario år 2000”.

Avsändare: Stiftelsen KommunikationsVetenskapligt Centrum i Sundsvall initierade projektet 1988 och har engagerat Frank Arnoldsson på Albatross Film att vara redaktör för information om det.

Mottagare: Utöver verksamma med anknytning till skogsbruket andra med arbetsuppgifter av motsvarande rörliga slag, dvs lagerverksamhet, reparations- och entreprenadbranscher etc.

Grad av analys: Långtgående i det att positiva och negativa erfarenheter samt ekonomiska kalkyler ges, inklusive tre olika (tele)trafikfall. Intervjuer med olika personalkategorier. Scenariot syntetiserar också en del av resultaten.

Täckning: Även kort information om andra med intresse för läsaren. Likaså redovisas alltså olika personalkategoriers erfarenheter inom projektet.

Datumstämpel: Projektet drevs 1989-91 och rapporten kom ut i juni 1992.

Nyhetsvärde: Unikt projekt i sin bransch, finns också redovisat i utförligare projektrapport.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport74.pdf