TELDOK går i mål. Teldok Rapport nr 156

TELDOK väljer att efter 26 år sätta punkt för sitt arbete. Här är rapporten som presenterar och kommenterar TELDOKs långa verksamhet.

Även om TELDOK nu avslutar sin utgivning av tryckta rapporter, är avsikten att hålla denna webb-plats vid liv ännu några år, vilket innebär att alla rapporter fortfarande kommer att kunna laddas ner (gratis).  Också tryckta rapporter  kan beställas, så långt lagret räcker. mailto: bertil@thorngren.nu

 

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport156.pdf

Patientdata – brist och överflöd i vården. Teldok Rapport nr 154

Vet inte doktorn det? Det är väl bara att läsa i datorn, det har jag ju berättat tidigare? Står inte det där?
Så här låter det inte så sällan i vården idag, när patienter får klart för sig att det som de berättar vid en anhalt i vårdkedjan inte finns tillgängligt vid en annan – datorerna till trots.
Detta underskott på patientdata skapar sämre patientsäkerhet. Vårdgivare får inte tillräckligt bra underlag för vårdbeslut. Prov tas om i onödan, väntetider dras ut, sjukskrivningar förlängs.
Samtidigt kan läckage av patientdata skada den personliga integriteten. Det är oron för detta som ligger bakom de hinder i informationsflödet, som i sin tur bidrar till underskottet på patientdata. En bra balans mellan sekretess och patientsäkerhet – hur ser den ut? Och hur skapar man den?

I reportageboken Patientdata – brist och överflöd i vården (TELDOK Rapport 154) berättas om både problem och möjligheter som finns kring regelverk och användning av informationssystem i vården, om idéer och tankar och försök till förbättringar.
Författarna, Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson och Claes Leo Lindwall, tillhör frilanskooperativet Arbetslivsjournalisterna (www.arbetslivsjournalisterna.nu).
Mats Utbult har tidigare bl a skrivit Vård nära Dig (TELDOK Rapport 152); Näthälsa. Internet-patienter möter surfande doktorer… (TELDOK Rapport 138); samt Vårdkedjan och informationstekniken …datorstöd för sjukvårdens informationsfloder (TELDOK Rapport 119).
Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport154.pdf

Internetsystem för innovation. Teldok Rapport nr 153

Man kan se Internet som ett innovationssystem där servrar, sökmotorer och filnedladdningstjänster hänger samman.
Internet kan också uppfattas som ett system som befordrar innovation, t ex genom att förmedla kontakter, idéer, teknik och korskoppla kunskap.
Den effekt som kallas tilltagande marginalnytta (förenklat innebär den att en krona skapar mer värde än en krona) är förstås attraktiv och har fått många företag att satsa på att komma först med en ny produkt via Internet.
Men sunt förnuft upphör inte med Internet: det krävs bra produkter också! Och en uppbackande infrastruktur – eller dess frånvaro.
Att Internet kan förskjuta arbetet mellan kund och leverantör är kanske särskilt tydligt när det gäller finansiella tjänster, där Sverige förmodligen är världsledande. Även här har Internet öppnat för mer av nyföretagande, genom att det är ett system för innovationer.

TELDOK Rapport 153: Internet – system för innovation utkommer i december 2004. Rapporten har skrivits av professor Bengt-Arne Vedin, som bland många andra titlar också författat Via TELDOK 40: The Long Now of Information (2000) och TELDOK-Info 18: Innovation & Internet (1999).

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport153.pdf

Vård nära Dig. Hemsjukvård med hjälp av IT. Teldok Rapport nr 152

Läkare på hembesök har tillgång till information från sjukhusets journalsystem. Anhörigvårdare kontaktar kommunen, och varandra, med videokommunikation. Patienter kan fortlöpande skicka provsvar till vården, från prover som de tar själva.
Vård nära Dig. Hemsjukvård med stöd av IT (TELDOK Rapport 152) innehåller reportage om användning av modern informationsteknik i hemsjukvården. Frilansjournalisten Mats Utbult har mött, och beskriver levande, skilda exempel på vård och omsorg i hemmiljö med stöd av IT.

Mats Utbult har tidigare bl a skrivit Näthälsa. Internet-patienter möter surfande doktorer… (TELDOK Rapport 138) och Vårdkedjan och informationstekniken …datorstöd för
Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport152.pdf

Framtidens fordon. Mellan två mobila världar. Teldok Rapport nr 151

Framtidens fordon – mötet mellan två mobila världar undersöker vad som händer när två mobila världar – fordon och IT/telekommunikation – smälter samman i det som fordonsbranschen kallar telematik. Här finns visioner, tillämpningsområden, möjliggörande tekniker, användningsexempel och framtida utmaningar för att skapa framtidens fordon.
Begreppet telematik har börjat användas för tillämpning av kommunikations- och positioneringsteknik i fordon: telematik förenar fordonets möjlighet att sätta människor och gods i rörelse med telefonins möjlighet att binda samman dessa.
Framtidens fordon presenterar telematikens fem tillämpningsområden: säkerhet och trygghet, underhåll av fordon, navigation och framkomlighet, produktivitet samt information och underhållning.
Framtidens fordon har skrivits av Ola Henfridsson, Helena Holmström, Rikard Lindgren, Carl Magnus Olsson och Fredrik Svahn, Telematics Group på Viktoriainstitutet.
Framtidens fordon utges av VINNOVA och TELDOK i programmet Telematik 2006. Den tryckta rapporten (150:–) kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport151.pdf

Kina störst på mobiltelefoni. Teldok Rapport nr 150

Kina är en framtida stormakt på IT-området.
I Kina finns redan 200 miljoner mobilkunder. China Mobile, med 140 miljoner abonnenter, är världens största mobiloperatör. Kinesiska tillverkare väntas svara för minst en tredjedel av världens mobiltelefonproduktion. Stora delar av de japanska företagens tillverkning av digitalkameror sker redan i Kina – både för den japanska marknaden och för att möta efterfrågan inifrån Kina.
Hur påverkar utvecklingen oss? Om detta handlar Kina störst på mobiltelefoni – konsekvenser för omvärlden av Jon Sigurdson, professor och Director för ”East Asia Science & Technology and Culture Programme” vid Handelshögskolan i Stockholm. I maj 2002 arrangerade Jon Sigurdson konferensen Mobility & Mobiles in China.
Kina störst på mobiltelefoni utges av VINNOVA och TELDOK i programmet Telematik 2006. Rapporten (150:–) kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport150.pdf

Efter 11 september 2001. Kan Storebror hejdas? Teldok Rapport nr 149

För den som fäster vikt vid integritetsskydd – möjligheten att värna en personlig sfär, att söka information i diskreta former och att sprida kunskaper eller åsikter anonymt – ter sig framtidsutsikterna mörka”, skriver frilansjournalisten Anders R Olsson, författare till den nya rapporten Efter 11 september 2001: – Kan Storebror hejdas?
Rapporten har tillkommit i ljuset av den internationella utvecklingen efter den ödesdigra 11 september. Av kända skäl har samhällets behov av skydd mot våld och terror kommit i förgrunden, och frågorna kommit att få räckvidd långt utanför nationella gränser.
Efter 11 september 2001 utges av VINNOVA och TELDOK i programmet Telematik 2006; boken (150:–) kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport149.pdf

Fysisk planering i det digitala samhället. Teldok Rapport nr 148

TELDOK Rapport 148: Fysisk planering i det digitala samhället visar hur ”modern, digitaliserad informations- och kommunikationsteknologi” kan användas i framtidens stadsplanering och samhällsplanering.
IT ger nya möjligheter att föra en dialog med berörda, t ex boende, och nya förutsättningar att presentera och visualisera data. Men vilka blir konsekvenserna? Ökad IT-användning skulle kunna stärka planeringens roll; men det finns också en risk för att planeringen urholkas till att bli bara för experter eller bara för politiker.
Fysisk planering i det digitala samhället har skrivits av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist vid Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola. Rapporten kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport148.pdf