TELDOK gar i mal

Som framgar av titeln har vi nu, efter 26 ar, valt att satta punkt for TELDOKs verksamhet. Aven om nu aktuell rapport ”bara” har nummer 156, har det sedan starten 1980 hunnit bli sammantaget narmare trehundra skrifter vilka spanner over flera decenniers utveckling pa omradet informationsteknik och kommunikation. Som framgar av forteckningen pa sidorna 125-134 dokumenterar rapporterna en omfattande resa i tiden. En del tidiga utvecklingar har hunnit saval komma som ga (exempelvis faxen), medan andra (som mobiltelefonin) har blivit en del av nutidens vardag. Ytterligare andra koncept (som “the Wired City”) aterstar annu att till fullo forverkliga. Rapporterna dokumenterar vidare studieresor i rummet till lander som USA, Japan, Frankrike, Israel och Singapore, vilka vid aktuella tidpunkter framstod som sarskilt drivande vad galler nya tillampningar.

Aven om TELDOK nu avslutar sin utgivning av tryckta rapporter, ar avsikten att halla web-platsen (www.teldok.se) vid liv annu nagra ar. Vilket innebar att  alla  rapporter fortfarande kommer att kunna (gratis) ladda ner som pdffiler.Dar kan ocksa tryckta rapporter bestallas, sa langt lagret racker.

Vad galler den nu aktuella, och avslutande, rapporten handlar den med redaktorens (Bengt-Arne Vedin) ord i viss man ”om sig sjalv”. Vad har TELDOK gjort, samt hur och varfor? Darmed ar det inte enbart fraga om nagon nostalgitripp. TELDOKs historik ger exempel pa vagval och fallgropar, vilka ocksa andra kan finna anledning att bast mojligt undvika. Forhoppningsvis blir det darmed samtidigt en mer generell inspirationskalla for dem som langre fram kan komma vilja starta nagon liknande verksamhet, lat vara pa nagot helt annat omrade. Kanske finns ocksa nagra mer allmangiltiga framgangsrecept att tillvarata for dem som kan komma att starta nagot motsvarande ar 201X?

Infor avslutningen finns all anledning att tacka davarande telestyrelsen(och dess ordforande Tony Hagstrom) for den tidiga och framsynta satsningen pa TELDOK. Uthalligt fullfoljd under annu ett decennium av hans eftertradare ocksa efter overgangen till Telia AB. Tack ocksa till davarande forskningsradet KFB (och dess Gd Urban Karlstrom) vad galler den framsynta satsningen pa gemensamma rapporter inom ramen for de s.k.Telematikprogrammen. Samt darmed ocksa till VINNOVA somvalde att fullfolja samverkan under ytterligare nagra ar. Det ar ocksa ett anslag fran VINNOVA som mojliggjort tryckningen av denna avslutande rapport.

Det ar till syvende och sidst en fraga om individer (”eldsjalar”), snarare an om formell organisatorisk hemvist. Vilket ar ett skal till att vi avstatt fran att ens forsoka skriva nagot slags gemensamt manifest infor framtiden. Som framgar av forfattarpresentationen nedan har vi haft vitt skilda bakgrunder, och darmed (an i dag) ganska skilda tankar om vad som “behover” goras infor fortsattningen. Denna mangfald av skilda perspektiv, kallor och kompetenser har varit nagot av en livsnerv for TELDOK.

I egenskap av ordforande fran start till mal har jag haft anledning att positivt uppmarksamma att denna spannvidd alls inte lagt nagra hinder i vagen for konstruktiv samverkan. Det senaste (och tyvarr sista) exemplet var Agneta Qwerins insats vad gallde att fa ett flertal intressenter att enas kring utgivningen av gemensamma rapporter vad galler IT-anvandning inom Varden, med just TELDOK som gemensam plattform. Hennes insatser uppmarksammas sarskilt av Mats Utbult samt Eva Lindencrona pa sidorna 79-83 i rapporten.

Sist, men inte minst, ett tack till Bengt-Arne Vedin som i egenskap av redaktor har svarat for att mangfalden av bidrag kommit i mal.
Trevlig lasning onskas!
Bertil Thorngren
Ordforande for TELDOK

Kontaktperson for hemsidan ar Bertil Thorngren som nas pa e-post via bertil @ thorngren.nu

Den gamla hemsidan finns arkivera HAR.

Kommentera