TELDOK går i mål. Teldok Rapport nr 156

TELDOK väljer att efter 26 år sätta punkt för sitt arbete. Här är rapporten som presenterar och kommenterar TELDOKs långa verksamhet.

Även om TELDOK nu avslutar sin utgivning av tryckta rapporter, är avsikten att hålla denna webb-plats vid liv ännu några år, vilket innebär att alla rapporter fortfarande kommer att kunna laddas ner (gratis).  Också tryckta rapporter  kan beställas, så långt lagret räcker. mailto: bertil@thorngren.nu

 

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport156.pdf

Patientdata – brist och överflöd i vården. Teldok Rapport nr 154

Vet inte doktorn det? Det är väl bara att läsa i datorn, det har jag ju berättat tidigare? Står inte det där?
Så här låter det inte så sällan i vården idag, när patienter får klart för sig att det som de berättar vid en anhalt i vårdkedjan inte finns tillgängligt vid en annan – datorerna till trots.
Detta underskott på patientdata skapar sämre patientsäkerhet. Vårdgivare får inte tillräckligt bra underlag för vårdbeslut. Prov tas om i onödan, väntetider dras ut, sjukskrivningar förlängs.
Samtidigt kan läckage av patientdata skada den personliga integriteten. Det är oron för detta som ligger bakom de hinder i informationsflödet, som i sin tur bidrar till underskottet på patientdata. En bra balans mellan sekretess och patientsäkerhet – hur ser den ut? Och hur skapar man den?

I reportageboken Patientdata – brist och överflöd i vården (TELDOK Rapport 154) berättas om både problem och möjligheter som finns kring regelverk och användning av informationssystem i vården, om idéer och tankar och försök till förbättringar.
Författarna, Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson och Claes Leo Lindwall, tillhör frilanskooperativet Arbetslivsjournalisterna (www.arbetslivsjournalisterna.nu).
Mats Utbult har tidigare bl a skrivit Vård nära Dig (TELDOK Rapport 152); Näthälsa. Internet-patienter möter surfande doktorer… (TELDOK Rapport 138); samt Vårdkedjan och informationstekniken …datorstöd för sjukvårdens informationsfloder (TELDOK Rapport 119).
Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport154.pdf

Vård nära Dig. Hemsjukvård med hjälp av IT. Teldok Rapport nr 152

Läkare på hembesök har tillgång till information från sjukhusets journalsystem. Anhörigvårdare kontaktar kommunen, och varandra, med videokommunikation. Patienter kan fortlöpande skicka provsvar till vården, från prover som de tar själva.
Vård nära Dig. Hemsjukvård med stöd av IT (TELDOK Rapport 152) innehåller reportage om användning av modern informationsteknik i hemsjukvården. Frilansjournalisten Mats Utbult har mött, och beskriver levande, skilda exempel på vård och omsorg i hemmiljö med stöd av IT.

Mats Utbult har tidigare bl a skrivit Näthälsa. Internet-patienter möter surfande doktorer… (TELDOK Rapport 138) och Vårdkedjan och informationstekniken …datorstöd för
Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport152.pdf

Näthälsa. Internetpatienter möter surfande doktorer. Teldok Rapport nr 138

Hundratusentals svenskar har redan sökt information om hälsa på Internet – kunskaper, erfarenheter och åsikter om sjukdomar och deras behandling. För varje dag växer utbudet av hälsoinformation; nätplatserna innehåller information och inlägg av olika kvalitet och med olika sändare och syften.

Vad betyder denna växande näthälsoflod för patienterna, för deras anhöriga, för vårdpersonalen? Och vad händer t ex med relationen mellan patienter och läkare när läkarens gamla kunskapsövertag kan utjämnas genom tillgången till Internet? TELDOK Rapport 138: Näthälsa. Internetpatienter möter surfande doktorer – uppstår konfrontation eller samarbete? behandlar ingående och utförligt sådana frågor.

Nätplatser med medicinsk information och patientgemenskaper ger inte minst kroniskt sjuka råg i ryggen. Patienter lär sig mer om sjukdomar och behandlingar. Vårdfolk använder nätet för att fördjupa och vidareutveckla sitt yrkeskunnande. Den omfattande tillgången till information revolutionerar vården och höjer vårdkvaliteten.

Näthälsa. Internetpatienter möter surfande doktorer ­ uppstår konfrontation eller samarbete? är den sjätte utgåvan i programmet Telematik 2004 som drivs av VINNOVA (f d KFB) och TELDOK. Rapporten har skrivits av frilansjournalisten Mats Utbult (utbult@bahnhof.se), som tidigare bl a skrivit två efterfrågade TELDOK-rapporter om IT-användning i vården.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport138.pdf

Vårdkedjan och informationstekniken, Erfarenheter av datorstöd för sjukvårdens informationsfloder. Teldok Rapport nr 119

Genom att satsa på olika former av datorstöd för att hantera information om patienterna, deras tillstånd och behandling, har vården tre typer av vinster att hämta:

  • Tid
  • Bättre vårdbeslut i vardagen
  • Bättre resultatuppföljning och kvalitetsutveckling

Om dessa fördelar berättar i TELDOK Rapport 119 intervjuade läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, datasystemutvecklare i vården. Men de berättar också mycket om alla hinder och fallgropar som de har mött och möter. Dessa olika hinder förklarar det faktum att sjukvården ligger sent i datoriseringen av just vårdinformationen – informationstekniken har ju länge använts för ekonomi och administration.
I fem reportagekapitel behandlas olika erfarenheter från olika delar av landet:

  • I primärvården i Östergötland har man erfarenheter av att använda datorjournaler för bättre uppföljning. På en vårdcentral har man med forskare från universitetet utvecklat och prövat en ”elektronisk bokhylla”, som ett slags lokalt intranet, dvs ett eget litet internt internet för vårdcentralen.
  • Landstinget i Sörmland har tagit ett samlat grepp och utvecklat ett vårdinformationssystem för både primärvård och sjukhusvård, i ett mycket nära samarbete med IBM.
  • På Danderyds sjukhus inför de det sjukhusjournalsystem som vid sidan BMS skördar de största framgångarna: Melior, som Siemens Nixdorf från början utvecklade i samarbete med sjukvården i Göteborg. Danderyd är först i världen med aktiva kort som säkerhetsnyckel.
  • Datorstöd för det löpande, dagliga omvårdnadsarbetet är en gemensam nämnare för utvecklingsprojekt, med användare som berättar om sina erfarenheter i Enköping, Mölndal, Uppsala och Halland.
  • I Bedside är en grundtanke att med bärbara datorer vid sängkanten hos patienterna både fånga och ha tillgång till data.
  • Beakta är ett system för att följa och värdera patienternas behov av omvårdnad – det som kallas vårdtyngd.
  • Kommunikationen mellan sjukvården och kommunens äldreomsorg är en av de svagaste länkarna i flödes- och vårdkedjan. I Halland finns erfarenheter av hur man kan underlätta med hjälp av fax, personsökare och röstbrevlåda, och med ett datoriserat adressregister.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport119.pdf

Lär vid din läst. Teldok Rapport nr 103

Innehåll: En serie djupintervjuer med pionjärer och praktiker inom distansutbildning där senast tillgängliga dator- och teleteknik utnyttjas, där tekniken i själva verket ofta framförallt är program, både i meningen sådana som styr tekniken och sådana som direkt påverkar den uppläggning och det innehåll som betingar själva undervisningen. Utbildningssituationerna kan beskrivas som brevkurser; som förlängda klassrum eller som levande böcker se även under ”Täckning” nedan.
Metod: Djupgående och allsidiga intervjuer med utbildningsinstitutioner och olika användare, elever, kunder som de vänder sig till.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på praktisk tillämpning av data- och teleteknik, med en passion för utbildningsfrågor och med ett förflutet som flitig TELDOK-författare.

Mottagare: Alla med intresse för det senaste inom distansutbildning.

Grad av analys: I huvudsak begränsad till de kvalificerade utbildarnas erfarenheter och slutsatser. Det finns här även en del referenser och citat som syftar på olika kvantitativa undersökningar.

Täckning: Omfattar metoder för att länka samman lärare och elever på flera platser och med möjlighet till interaktion. Interaktionen kan vara antingen samtidig eller också utan krav på samtidighet. ”Brevkurser” med datorn tillåter oberoende av både tid och rum, ”det förlängda klassrummet” arbetar utspritt med samtidighet och ”den levande boken” innebär ett multimedialt lärpaket, ibland som ett inslag i vanlig lärarledd utbildning, ibland där det finns en relation mästare-lärling i själva arbetssituationen.

Datumstämpel: Intervjuerna genomförda i huvudsak 1995, rapporten klar hösten samma år.

Nyhetsvärde: Aktualiteten i de färska reportagen från ett område i snabb förändring.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport103.pdf

Vård och råd på tråd. Reportage om distansdiagnostik och telemedicin. Teldok Rapport nr 85

Innehåll: Reportage och analyser utgångspunkt från en nordisk konferens om medicinsk vård och medicinska undersökningar på distans och med stöd av modern informationsteknik. Utöver konferensinnehållet har författaren besökt ett antal praktiska installationer och intervjuat de ansvariga för att få del av deras erfarenheter. Möjligheterna till överföring även av mycket informationsrikt material typ röntgenbilder ger nya möjligheter.
Metod: Det initierade reportagets.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på data, tele och elektronik.

Mottagare: Den som har behov av att ta del av aktuella och praktiskt tillämpade utvecklingstendenser vad gäller informationstekniskt och särskilt teletekniskt stöd för medicinsk behandling och vård.

Grad av analys: Bygger på de intervjuade experterna som är de som står närmast pionjärtillämpningarnas verklighet; detta kan möjligen sägas begränsa den överblick som kanske ännu ingen har men som dock kompletteras genom konferensmaterialet.

Täckning: Aktuell vid rapporteringstidpunkten dvs hösten 1993.

Datumstämpel: December 1993.

Nyhetsvärde: En ögonblicksbild av ett fält som befinner sig i relativt snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport85.pdf

Fler fyllda frakter med elektronisk asfalt. Teldok Rapport nr 79

Innehåll: Ett reportage från EG-landet Danmark; några företagsbesök bildar utgångspunkten för mer allmänna systembeskrivningar. Det visar sig gå att kombinera stordrift med smådrift, att rationalisera informationsflödet även för små transportföretag och det går att samverka mellan transportslag. Effektiviteten i systemet ökar när det blir kommunikation mellan fordon och hemmakontor.
Metod: Intervjuer; studier av dokument, typ systeminformation.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på data och tele.

Mottagare: Intressenter i transport- och logistikfrågor, men också personer som vill få en bild av hur upphandling, samverkan etc fungerar praktiskt i ett EG-land.

Grad av analys: Ges genom de intervjuades erfarenheter och genom att fallen ställs mot varandra, men dessutom finns ett utförligt kapitel med jämförelser mellan Sverige och Danmark.

Täckning: Begränsad till ”fallen” som dock är valda för att ha generell räckvidd.

Datumstämpel: Utgiven december 1992.

Nyhetsvärde: Första redovisningen av läget i det nordiska EG-landet Danmark; ansluter till TELDOK Rapport 64 och 75 samt till en kommande om danska telematiktillämpningar.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport79.pdf

I en röd liten stuga nervid sjön vill jag jobba. Teldok Rapport nr 73

Innehåll: Beskriver och diskuterar hur stora och små företag i olika branscher med hjälp av data- och telekommunikation kan bedriva verksamhet i glesbygd. Här beskrivs telestugor, Televerkets Demotel-projekt med bl a distansundervisning och fjärrsjukvård, försäkrings- och trafikverksamhet med stöd av bokningscentraler och försäljning från glesbygd.
Metod: Sammanställning av innehållet i ett seminarium, arrangerat av TELDOK och Glesbygdsmyndigheten.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning mot tele- och datafrågor.

Mottagare: Företag med intresse av etablering utanför storstäder, kommuner och andra med intresse av sådan etablering.

Grad av analys: Begränsad – beroende av vad som redovisades på seminariet samt intervjuer därikring. Televerkets Demotel har utvärderats.

Täckning: Ett betydande antal fall (ett tjugotal), med stor spridning, redovisas.

Datumstämpel: Seminarium hösten 1991, utgivning april 1992.

Nyhetsvärde: Många av de redovisade etableringarna är (var) färska.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport73.pdf

Trimmade transporter för att klara nya Europas krav. Teldok Rapport nr 64

Innehåll: Medan många rapporter startar utifrån utnyttjandet av vissa kommunikationsprotokoll eller elektroniska dokument, typ Odette, så är här utgångspunkten ett studium av fem mindre företag som alla är beroende av transporter för sin verksamhet. Hur utnyttjar de elektroniska dokument ? Det visar sig t ex att ett av dem, som gör sågar, åker snålskjuts på ett större företags transporter och därmed sparar kraftigt, trots att godset går omvägar. Övriga företag representerar blommor, bildelar, hemelektronik och trycksaker. Avslutningsvis finns en checklista för andra företag som vill gå över till gods- och informationsflöden med stöd av kommunikation mellan datorer. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Fem utförliga fallstudier med ett betydande analytiskt kringverk av bakgrundsbeskrivningar och slutsatser.

Avsändare: Dahlbäcker och Swahn arbetar på transportföretaget ASG, Utbult är journalist och Wallinder finns på Televerket Teletjänster.

Mottagare: Den som är intresserad av småföretagens villkor; alla med inriktning på transporter och logistik; de som är nyfikna på ändrade villkor i och med integrationen i Europa.

Grad av analys: Genom det allsidiga författarlaget finns en hög grad av sakkunskap när det gäller varierade frågor av ekonomisk, logistisk och teknisk natur representerade.

Täckning: De fem företagen är ett påfallande allsidigt urval av verksamheter, men de utgör enbart fem.

Datumstämpel: Utgiven maj 1991.

Nyhetsvärde: Allsidigheten och ”närgångenheten” vad gäller de fem fallstudieföretagen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport64.pdf