I en röd liten stuga nervid sjön vill jag jobba. Teldok Rapport nr 73

Innehåll: Beskriver och diskuterar hur stora och små företag i olika branscher med hjälp av data- och telekommunikation kan bedriva verksamhet i glesbygd. Här beskrivs telestugor, Televerkets Demotel-projekt med bl a distansundervisning och fjärrsjukvård, försäkrings- och trafikverksamhet med stöd av bokningscentraler och försäljning från glesbygd.
Metod: Sammanställning av innehållet i ett seminarium, arrangerat av TELDOK och Glesbygdsmyndigheten.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning mot tele- och datafrågor.

Mottagare: Företag med intresse av etablering utanför storstäder, kommuner och andra med intresse av sådan etablering.

Grad av analys: Begränsad – beroende av vad som redovisades på seminariet samt intervjuer därikring. Televerkets Demotel har utvärderats.

Täckning: Ett betydande antal fall (ett tjugotal), med stor spridning, redovisas.

Datumstämpel: Seminarium hösten 1991, utgivning april 1992.

Nyhetsvärde: Många av de redovisade etableringarna är (var) färska.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport73.pdf

Bor och jobbar vi annorlunda med data- och teleteknik? Teldok Rapport nr 60

Innehåll: Sammanfattning av innehållet i ett endagsseminarium med dels ett par forskare, dels ”praktiker” vad gäller utlokalisering av informationstekniskt baserade verksamheter.
I England visar det sig att man kan flytta ut verksamheter från stadskärnorna, dock bara till ett begränsat avstånd. Men byggföretag kan börja bearbeta helt nya – geografiskt sett – marknader, förutsatt att de omorganiserar, kortar leveranstider drastiskt, närmar sig kunderna på nytt sätt, etc. I Sverige ser vi långsamma svängningar i förläggningen av boende, fritid, service och arbete. Teleteknik är en av många komponenter i detta.
Praktikfallen belyser hur informations- eller kunskapsarbetare typ journalister och författare kan driva sin verksamhet var som helst medan databehandling för t ex försäkringsverksamhet kan lokaliseras betydligt längre bort från stadskärnorna – oberoende av avstånd från dessa – än vad man kunde tro av beskrivningen från England.
Metod: Sammanfattningar av de olika inläggen, med en avrundande kommentar från en av deltagarna med stor överblick.

Avsändare: Sammanfattningar av de olika inläggen, med en avrundande kommentar från en av deltagarna med stor överblick.

Målgrupp: Organisationer, politiker och beslutsfattare med intresse för frågor kring decentralisering och dekoncentration med hjälp av informationsteknik.

Grad av analys: Helt beroende av vad respektive föredragshållare bidrog med. Och de två forskarna stod för en mycket kvalificerad och utförlig analys.

Täckning: Innehållet i seminariet, som med nödvändighet var begränsat och fokuserat.

Datumstämpel: Seminariet hölls i början av 1990 och rapporten utkom i slutet av samma år.

Nyhetsvärde: Båda forskarnas utsagor men även några av praktikfallen torde ha nyhetsvärde – särskilt kombinationen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport60.pdf