Att utnyttja den nya friheten i tid och rum. En liten skrift om flexibelt arbete. Teldok Info nr 16

Innehåll: Sammanfattande skrift om flexibelt arbete, bygger bl a på författarens Teldok Rapport 101 ”20 sekunder till jobbet”.
Metod: Journalistisk och lättillgänglig ”handbok” eller ”bruksanvisning” med fördelar, fallgropar, etc.

Avsändare: Författaren är forskare och konsult, bl a anlitad av EU-kommissionen.

Mottagare: Den som söker en lättillgänglig introduktion till begrepp, problem och möjligheter vad gäller ”distansarbete”.

Grad av analys: Översikt, av utrymmesskäl utan stort djup men med ett antal figurer och citat som återspeglar underliggande komplexitet.

Täckning: Författaren har god överblick och djupa kunskaper.

Datumstämpel: Oktober 1996.

Nyhetsvärde: Just lättillgängligheten och översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info16.pdf

Tulipanaros eller dagsslända? Telework i Europa vid 1990-talets slut. Teldok Via nr 27

Intresset för telework är stort i många länder, inte minst i EU. Man brukar ordna European Telework Week med evenemang på en rad platser. Det ledande arrangemanget år 1995 skedde i Rom, år 1996 i Wien och 1997 i Stockholm.
Lennart och Lilian har besökt konferenser under European Telework Week 1995 och samtalat både då och senare med en rad experter på området. En mångfacetterad bild av teleworking kommer fram. Den kan Du läsa om i ”Tulipanaros eller dagslända? Telework i Europa vid 1990-talets mitt”.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via27.pdf

20 sekunder till jobbet. Distansarbete från bostaden. Teldok Rapport nr 101

Innehåll: En allsidig genomlysning av förutsättningar, villkor och praktik vad gäller arbete från hemmet – inte som övertid, inte heller när man jobbar enbart hemifrån, men när man gör det under en stor del av veckan samtidigt som det finns en arbetsplats även ”på jobbet”. Exempel ges med tio individer och deras familjer, representerande både företag och offentlig sektor. I allsidigheten ingår en granskning av definitioner, Sveriges speciella förutsättningar, vad vi vet om potentialen för och omfattningen av distansarbetet i Sverige och i världen, praktikens problem och utmaningar, ekonomiska frågor och startproblem, lagar, avtal och framtid.
Metod: De tio distansarbetarna har intervjuats. Därutöver har ett omfattande material av lagar, erfarenheter, studier och diskussioner inhämtats genom förfrågningar hos experter och makthavare liksom genom bearbetning av en lång rad skriftliga rapporter, forskning, statistik etc.

Avsändare: Lennart Forsebäck är konsult och författare med inriktning på flexibelt arbete.

Mottagare: Dels individer som överväger att börja distansarbeta eller telependla, eller som kanske redan har börjat men vill få ett bredare perspektiv, dels företag och organisationer med motsvarande överväganden.

Grad av analys: Grundlig och återigen allsidig analys med bas både i praktik och mer övergripande överväganden.

Täckning: Koncentration på Sverige. Eftersom informationstekniken inte minst vad gäller verktyg för distansarbete förändras snabbt gäller den uppenbara reservationen att rapporten präglas av kostnadsbild, tillgänglig teknik och gjorda erfarenheter vid den tidpunkt när studien genomfördes, 1995.

Datumstämpel: Material insamlat 1995, rapporten daterad augusti samma år.

Nyhetsvärde: Det omfattande och allsidiga materialet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport101.pdf

Sett och Hört via bildkommunikationen. Teldok Rapport nr 96

Innehåll: Beskrivning av bildkommunikation inom tre företag, fem utbildningsanstalter, i ett par fall av forskning och teknikspridning samt tre olika ”samhällsprojekt”. Erfarenheterna sammanfattas och tekniken beskrivs översiktligt. Det finns även en kort framskrivning för områden som rättsväsende, försäkringsbolag, handikapphjälp och distansarbete.
Metod: Fallstudier på basen av en större översikt över kända tillämpningar.

Avsändare: Susanne Johansson och Susanne Stenbacka är doktorander vid Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala Universitet. De har tidigare gjort en rapport om interaktiv bildkommunikation 1991. Rapporten utgiven i samverkan mellan TELDOK och REK, Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring.

Mottagare: Den som vill få en grundlig bild av praktiska erfarenheter av bildkommunikation, inklusive konstateranden som att ansiktsfärgen på skärmen i bildtelefonsamtal eller som att man på en enda åttaveckorskurs sparade en halv miljon, etc.

Grad av analys: Djupgående i de enskilda fallen; dessa valda som representativa och givande ur ett större urval; sammanfattande generella slutsatser.

Täckning: Naturligen begränsad till fallen men samtidigt är dessa valda som representativa bland ett större antal.

Datumstämpel: Mars 1995

Nyhetsvärde: Aktuella fallstudier av praktiska tillämpningar av bildkommunikation.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport96.pdf

I en röd liten stuga nervid sjön vill jag jobba. Teldok Rapport nr 73

Innehåll: Beskriver och diskuterar hur stora och små företag i olika branscher med hjälp av data- och telekommunikation kan bedriva verksamhet i glesbygd. Här beskrivs telestugor, Televerkets Demotel-projekt med bl a distansundervisning och fjärrsjukvård, försäkrings- och trafikverksamhet med stöd av bokningscentraler och försäljning från glesbygd.
Metod: Sammanställning av innehållet i ett seminarium, arrangerat av TELDOK och Glesbygdsmyndigheten.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning mot tele- och datafrågor.

Mottagare: Företag med intresse av etablering utanför storstäder, kommuner och andra med intresse av sådan etablering.

Grad av analys: Begränsad – beroende av vad som redovisades på seminariet samt intervjuer därikring. Televerkets Demotel har utvärderats.

Täckning: Ett betydande antal fall (ett tjugotal), med stor spridning, redovisas.

Datumstämpel: Seminarium hösten 1991, utgivning april 1992.

Nyhetsvärde: Många av de redovisade etableringarna är (var) färska.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport73.pdf

Grannskap 90. Teldok rapport nr 16

Innehåll: I Nykvarn har i några år bedrivits experiment med en ”grannskapscentral”: Man ”telependlar” från denna förort via att gå till att vad gäller tele- och informationshantering välförsedd lokalt kontor. Projektet har genomförts av en forskargrupp vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan, och rapporten beskriver bakgrund, själva experimentet, forskningsmetoden, effekter och vad som händer närmast efteråt. Försöket är avslutat och detta är den samlade redovisningen.
Avsändare: Forskare i gruppen som stod för försöket. Fördel: mycket initierade. Nackdel: ev. partiska.

Mottagare: De som är intresserade av nya tekniska möjligheter till decentralisering och regional utveckling.

Grad av analys: Analysen är samtidigt grundlig och lättläst, delvis genom det rikhaltiga bildmaterialet. Här finns, på forskningsvis, idéer om fortsatt forskning, en ordentlig litteraturförteckning och även en presentation av ett antal referenser.

Täckning: Vad gäller just detta unika försök är detta en heltäckande rapport.

Datumstämpel: September 1987

Nyhetsvärde: Den enda populära rapporten som täcker just detta unika försök.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport16.pdf