Dyslexi. Ett handikapp i informationssamhället. Teldok Rapport Via nr 35

I informationssamhället måste alltfler kunna hämta och lämna skriven text på fax eller PC-skärm. Vad gör det åt dyslektikerna, personer (oftast män) som pga funktionsnedsättning har svårt att läsa och skriva bokstäver, ibland också siffror?

Så här skriver Birgitta Frejhagen, själv dyslektiker, som bl a varit dataombudsman, småföretagare och storföretagsledare, i sitt förord: ”Jag fick ett intyg när jag var tio år, som sa att jag var ordblind. Det hjälpte mig. Lärarna slutade i stort att skälla, stöna och ironisera. Även om många – de flesta? – ändå fortsatte att låta antalet stavfel på en sida påverka betyget oberoende om ämnet var historia eller biologi. Och så är det – många som ser stavfel i en text får ett skadeglatt, småflinande uttryck i ansiktet och kan inte undanhålla sig en kommentar.

Förmågan och lusten att läsa och skriva blir allt mer väsentlig för alla medarbetare. För tio eller tjugo år sedan fanns det många yrken där man inte behövde visa hur man skrev. Informationssamhället rycker idag allt närmare var och en i arbetslivet. Ordblinda, eller dyslektiker som det heter idag, riskerar att hamna tillbaka i skolans förnedring.”

IT är både hot och tillgång! Datorer kan hjälpa dyslektiker. Men därutöver behövs också systematisk träning för att förbättra språklig förmåga och självförtroende. Dyslexi – ett handikapp i informationssamhället (Via TELDOK 35) visar hur det kan ske.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via35.pdf

Sett och Hört via bildkommunikationen. Teldok Rapport nr 96

Innehåll: Beskrivning av bildkommunikation inom tre företag, fem utbildningsanstalter, i ett par fall av forskning och teknikspridning samt tre olika ”samhällsprojekt”. Erfarenheterna sammanfattas och tekniken beskrivs översiktligt. Det finns även en kort framskrivning för områden som rättsväsende, försäkringsbolag, handikapphjälp och distansarbete.
Metod: Fallstudier på basen av en större översikt över kända tillämpningar.

Avsändare: Susanne Johansson och Susanne Stenbacka är doktorander vid Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala Universitet. De har tidigare gjort en rapport om interaktiv bildkommunikation 1991. Rapporten utgiven i samverkan mellan TELDOK och REK, Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring.

Mottagare: Den som vill få en grundlig bild av praktiska erfarenheter av bildkommunikation, inklusive konstateranden som att ansiktsfärgen på skärmen i bildtelefonsamtal eller som att man på en enda åttaveckorskurs sparade en halv miljon, etc.

Grad av analys: Djupgående i de enskilda fallen; dessa valda som representativa och givande ur ett större urval; sammanfattande generella slutsatser.

Täckning: Naturligen begränsad till fallen men samtidigt är dessa valda som representativa bland ett större antal.

Datumstämpel: Mars 1995

Nyhetsvärde: Aktuella fallstudier av praktiska tillämpningar av bildkommunikation.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport96.pdf

Informationsteknik och handikapp. Teldok Rapport nr 87

Innehåll: En systematisk beskrivning av alla olika aspekter av hur informationsteknik kan utnyttjas för att förbättra situationen för handikappade av skilda slag, inklusive ett par författarens egna förslag till utvecklingsinsatser.
Metod: Systematisk beskrivning i form av relevansträd, med några korta tänkta praktikfallsbeskrivningar.

Avsändare: Olle Dopping är veteran som datakonsult, på senare år med särskild inriktning mot handikappade; han har för några år sedan skrivit en engelskspråkig rapport med motsvarande inriktning som denna men mycket av materialet här är nytt.

Mottagare: Alla med intresse för hjälpmedel för handikappade.

Grad av analys: Detaljerad och djupgående utan att vara obegriplig.

Täckning: Aktuell, inklusive (begränsade) spekulationer om utvecklingstendenser.

Datumstämpel: Färdigställd i februari 1994, utgiven i mars 1994.

Nyhetsvärde: Fullständighet kombinerad med aktualitet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport87.pdf