Ny Informationsteknologi i Japan. Teldok Rapport nr 28

Innehåll: Efter en kort beskrivning av den japanska samhällsmiljön och den informationstekniska utvecklingen där beskrivs den nya telesituationen i Japan – privatisering, ny konkurrensbild. Ett antal nya tekniska utvecklingssatsningar beskrivs, dels på teknik, dels i tillämpningar: lokalsamhälle, fabrik, butik, medicinsk klinik. Efter en granskning av databaser och standardiseringsarbete följer en diskussion, även av utvecklingstendenser inför framtiden. Eftersom det är en reserapport ges i bilagan detaljfakta om de olika besöken.
Metod: Material från studieresa, kompletterad med erfarenheter från andra resor, studiebesök och inlästa böcker och rapporter.

Avsändare: Angivna författare har sammanställt, kompletterat och redigerat vad en grupp på totalt ett dussin personer med varierad bakgrund och olika infallsvinklar observerat och rapporterat; Frejhagen var datapolitiker på LO, Holmlöv forskare på Ekonomiska Forskningsinstitutet och TELDOKs sekreterare, Vedin innovationsforskare.

Mottagare: Den som vill få en överblicksbild av den sjudande japanska utvecklingen samt trådar att börja nysta i när det gäller den nya telesituationen; experiment för lokal utveckling eller för medicin, äldrevård och detaljhandel.

Grad av analys: Så långt språk- och kulturproblem tillåter en positiv kritisk granskning.

Täckning: Studieresor ger alltid ett positivt urval, en tonvikt på det pionjärartade och intressanta snarare än det typiska. För komplettering, se även TELDOK Rapport 29.

Datumstämpel: Resa november 1986, rapport april 1987.

Nyhetsvärde: En allsidig och grundlig granskning av ”telematik” i Japan, därtill analyserande och översiktlig; samtidigt färskvara eller historisk replipunkt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport28.pdf

Management, usage and effects of Office Automation. Teldok Ref.dok. G

Innehåll: I USA finns ett stort antal avancerade tillämpningar av kontorsautomatisering och ett betydande antal studier och forskningsrapporter kring dessa. Detta är ett kompilat av ett stort antal sådana rapporter – litteraturförteckningen omfattar nio sidor. Man beskriver först kontorsautomatisering i termer av inmatningsaktiviteter (från databaser, OCR etc), behandling (beslutsstöd, kalendrar, databasskötsel etc) och intern kommunikation och utmatning (d.v.s. bl.a. konferenser, meddelanden, ordbehandling, utskrift och publicering). Fyra rapporter beskrivs i större detalj, som ”typfall”, och det gäller förväntade vinster generellt, vinster med elektroniska meddelandesystem (antalet telefonsamtal går ned men antalet kontakter upp, till exempel), tillgänglighetens betydelse (”vad betyder avståndet till närmaste terminal?”) och vinster med slutanvändartillgång till datorkraft. Därmed är grunden given för en övergripande resultatsammanfattning vad gäller hur automatiseringen accepteras och etableras, inklusive kvantitativa och kvalitativa aspekter.
Avsändare: Forskare i Kalifornien och engagerade inom just detta problemområde. Kelly Boan arbetar numera som Televerkets representant i USA.

Mottagare: Alla som vill ha en översikt över vad forskningen (i främst USA) gett vad gäller kontorsautomatiseringens effekter. Den för sådan automatisering ansvarige kan alltså få litteraturtips, forskarens hjälp med en första orientering.

Grad av analys: Man accepterar naturligtvis de resultat som finns i primärmaterialet och utvinner en hel del indirekt kritik och förfining via urval och jämförelser (ej alltid redovisat).

Täckning: Man har sökt forskningen i USA en bit in på 1986.

Datumstämpel: April 1987. Referenser t.om. 1986.

Nyhetsvärde: En unik sammanfattning av resultat från praktiska insatser och därtill knutna studier.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentg.pdf

Kontorsautomation i USA. Teldok Rapport nr 18

Innehåll: Rapportens kärna är en redovisning av tolv praktikfall av kontorsautomatisering i stora amerikanska företag. Mallen är att för varje enskilt fall redovisa serviceorganisation, nuläge, fördelar och begränsningar, utbildning och underhåll, utrustning och framtidsplaner. Genom att den ursprungliga rapporten kompletteras med material från andra rapporter finns dels en analyserande sammanfattning, dels en redovisning av marknadstendenser.
Metod: Redovisning av de tolv fallen vart och ett för sig jämte analys och sammanfattning av de där gjorda observationerna.

Avsändare: SRI International, amerikanskt uppdragsforskningsinstitut som arbetat med ett flerårigt projekt kring kontorsautomation i USA, och Göran Axelsson, då Civildepartementet, regeringens ansvarige för datafrågor.

Mottagare: Beslutsfattare vad gäller kontorsautomation särskilt i stora organisationer.

Grad av analys: Inträngande granskning, plus sammanfattande analys. Problemet är det rörliga målet.

Täckning: Totalt studerades 30 företag, och de tolv valdes för att ge en så långt möjligt varierande och heltäckande bild.

Datumstämpel: Originalrapport november 1983, svensk bearbetning april 1986. (Sedan dess har kommit en uppföljande rapport, juni 1987, med sex av praktikfallsföretagen.)

Nyhetsvärde: Ligger i den inträngande granskningen av några ledande pionjärer.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport18.pdf

Office Automation in the US. Teldok Ref.dok. E

Innehåll: Fallstudier (på engelska) över tiden av knappt 30 mycket varierande system för kontorsautomation i vid mening -videokonferenser, elektroniska meddelandesystem, databassökning, talteknologi, distansarbete m.m. Samma företag och organisationer besöktes först 1981 och återbesöktes sedan (1982-1983) av samme undersökare/konsult, som själv är mycket tekniskt kompetent.
Metod: Personliga och telefonintervjuer.

Avsändare: Richard Dalton, konsult, författare m.m. inom områdena kontorsautomation och programvaror.

Mottagare: Ansvariga för och utredare av ADB- och kontorsinformationsfrågor.

Grad av analys: Kommenterande, jämförande. Tidsdimensionen ger ett extra värde.

Täckning: Ett fåtal amerikanska företag, de flesta dock mycket stora och ryktbara av olika skäl.

Datumstämpel: Datainsamlingar 1981-1983, färdigställt 1984.

Nyhetsvärde: Visar vad som kan hända med kontorsautomationssystem efter den första prövoperioden – succé, vidareutveckling, misslyckande eller t.o.m. total glömska. (Hade vi ett sånt system? Känner du nån som vill köpa vårt gamla…?)

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumente.pdf

Office Automation and related technologies. Teldok Ref.dok. D

Innehåll: Ger (på engelska) ny statistik beträffande kontorsautomation (OA) i Japan – läge för olika utrustningar, prognoser, enkätsvar om problem och produktivitetsvinster m.m.. Beskriver inträngande teknikläget inom fyra särskilda teknik-/tillämpningsområden. För telefax, som är särskilt utbredd i Japan, pågår ett utvecklingsarbete på den s.k. grupp 4-typen som kommer att göra den olik grupp 4-telefax i Europa. Arbete pågår också beträffande datoriserad språköversättning, inom olika myndigheter och företag som beskrivs. Talteknologi – taligenkänning/talstyrning och syntetiskt tal – har förekommit länge i Japan, och rapporten återger några tillämpningar och anger forskningsfronten. Captain, det japanska videotex-systemet, beskrivs och jämförs med NAPLPS och CEPT, amerikanska respektive europeiska standarder för videotex. Beskriver återbesök (nya fallstudier) hos åtta av de organisationer som dokumenteras i Referensdokument C.
Metod: Dokumentstudier och intervjuer av japanska undersökare.

Avsändare: Dåvarande Scantech Tokyo Office.

Mottagare: Allmänintresserade liksom specialister inom rapportens huvudområden – kontorsautomation, videotex, talteknologi, telefax, nästa generations datorer.

Grad av analys: Återgivning av innehåll i dokument och intervjuer.

Täckning: Mycket god inom teknik-/tillämpningsområdena.

Datumstämpel: Materialet insamlades 1984.

Nyhetsvärde: Komprimerad Japan-översikt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentd.pdf

Office Automation in Japan. Teldok Ref.dok. C

Innehåll: Rapporten (på engelska) inleds med en lägesredovisning för företagsattityder till och synpunkter på kontorsautomation i Japan. Av 2 000 större tillfrågade företag svarade dock bara 270. En slutsats är att Japan inte kommit så långt när det gäller OA – ett undantag är dock handelshusen. Det japanska skriftspråket gör taligenkänning viktig. Utveckling och tillämpningar på detta område sammanfattas. Rapportens huvuddel är dock en serie fallstudier av kontorsautomatisering. För varje avsnitt ges data om företaget, dess kontorsteknik och erhållet resultat samt framtidsplaner.
Metod: Postal enkät, telefonförfrågningar. Undersökarna ej ämnesexperter.

Avsändare: Konsultföretaget Scantech med Japankontakter som specialitet.

Mottagare: Ansvarig för och berörda av kontorsautomatisering, som vill hitta kontakter i Japan att nysta vidare på.

Grad av analys: Ingen egen.

Täckning: Tveksam.

Datumstämpel: Nov 1982.

Nyhetsvärde: Första Japan-översikten vad gäller OA.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentc.pdf

Office Automation in Europe. Teldok Ref.dok. B

Innehåll: Beskriver (på engelska) ett antal mer eller mindre kända och omtalade provprojekt med kontorsautomatisering i Europa – i företag och organisationer samt även på en ”allmän” marknad (videotex). För varje projekt beskrivs företag eller organisation; kontaktperson; telefonnummer; sekretessgrad för information; försökets uppläggning t.ex. tidsplan, antal engagerade etc; utrustning; utvärdering; resultat; och framtid. Brittiska experiment dominerar bland totalt 22, nästa alla inom den offentliga sektorn. Några resultat finns knappast att rapportera ännu, konstaterar man.
Metod: Identifiering av försök genom ett halvdussin databaser; inhämtade av skriftligt material; intervju med kontaktpersoner.

Avsändare: Kvalificerad konsultbyrå för tillämpning av informationsteknik.

Mottagare: Den som har behov av att lokalisera experiment med kontorsautomation för att själv söka vidare information.

Grad av analys: Försök att gradera nyhetsgrad vad gäller teknik, tillämpningar, ambitionsnivå och oberoende i utvärdering.

Täckning: Stark brittisk slagsida, trots litteratursökning.

Datumstämpel: Slutet av 1982.

Nyhetsvärde: Att göra denna typ av sammanställning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentb.pdf

The Automated Office. Teldok Rapport nr 6

Innehåll: Rapporten vill redovisa intressanta nyheter inom kontorsautomation i USA. Bl.a. beskrivs talande och lyssnande datorer, frågan om bildskärmsarbete är farligt och aspekter på telependling. Konstruktion och produktion diskuteras, trots titeln, också. Kontorsfunktionerna uppdelas i transaktioner, dokumentation, telefonering och personalkontakter. Informationslagring och databaser, informationsförmedling och nätverk, in- och utmatning tillhör det som behandlas. Huvudrapporten är på engelska och mer komplex, varför skriften inleds med återgivande av populariserande artiklar på svenska. Huvudrapporten beskriver teknik, produktivitetsutveckling, kontorsarbetet i systemtermer och fogar här in empiriska data. Rapporten är på engelska men har vissa svenska inslag, bl.a. en kort utblick i början.
Metod: I huvudsak litteraturöversikt, insatt i ett egenutvecklat analysschema. Forskningsrön omsatta till utvecklings- resultat.

Avsändare: Olov Östberg skrev rapporten som TCOs gästforskare i USA, med bakgrund som professor i Luleå; nu är han bl a åter i Luleå; Martin Helander är ergonomi-professor i USA, tidigare i Luleå.

Mottagare: Utredare och forskar vad gäller data- och kommunikationssystem; analytiker inom större företag och organisationer med ansvar för utveckling inom dessa områden.

Grad av analys: En betydande skepsis till tekniken; en mindre till primärmaterialet.

Datumstämpel: November 1983.

Nyhetsvärde: Ett försök till ”heltäckning” av kontorsfunktionerna, vilket hjälper läsaren att själv uppdatera rapporten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport6.pdf

Om kontorsautomation i USA. Teldok Rapport nr 1

Innehåll: Beskriver ett antal mer eller mindre kända och omtalade provprojekt med kontorsautomatisering i USA: i företag, organisationer, högskolor, flygvapnet. Vidare exempel på informationstjänster öppna för abonnemang, konsulteri, nyhetsbrev, seminarier. Slutligen också en lista på publikationer. För varje projekt, totalt 27, beskrivs företag, tillämpning, omfattning av experimentet, motiv för utförande, ev. förstudie, kostnader och genomförda analyser samt utvärdering. Resurserna beskrivs i termer av ”typ, specialområde, tjänster, kostnad, kommentar” publikationerna i utgivare, område, kommentarer.
Metod: Direktkontakt med projektansvariga resp. ansvariga för tjänst eller publikation.

Avsändare: Richard Dalton, då vid konsultföretaget Open Systems.

Mottagare: Ansvariga för och berörda av kontorsautomatisering.

Grad av analys: Kritiska kommentarer genom Open Systems jämförande analys.

Täckning: Basen är en litteratursökning årsskiftet 1980/81.

Datumstämpel: Början av 1981. Här finns för varje projekt tidsangivelser så man kan själv följa upp.

Nyhetsvärde: Att ha trängt bakom rubriker och nyhetsnotiser och tagit reda på omfattning och ambitioner av projekten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport1.pdf