Nya affärsmöjligheter med faksimil överföring. Teldok Info nr 12

Innehåll: Översiktlig beskrivning över området fax, dvs marknadsutveckling och jämförelser med andra kommunikationssätt, fax per dator, i nätverk, multifax, hämtfax, faxbrevlådor, konvertering av faxtext till textfil, säkerhetsutrustning samt etikregler.
Metod: Den insiktsfulle konsultens sammanfattande översikt och analys.

Avsändare: Hans Lindahl är utvecklingskonsult på Industriell Affärsutveckling AB och ägnar sig särskilt åt faxens möjligheter.

Mottagare: Personer med behov av att överväga ökad användning av telefax.

Grad av analys: Blandning av marknadsöversikter, insiktsfull analys, tillämpningsbeskrivningar, framtidsprognoser och utpekande av problemområden.

Täckning: På översiktsnivå heltäckande vid utgivningstidpunkten.

Datumstämpel: Februari 1992.

Nyhetsvärde: Faktasammanställning och framtidsanalys på ett område där de enklaste tillämpningarna riskerar att ställa de mer förfinade i skymundan.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info12.pdf

Management, usage and effects of Office Automation. Teldok Ref.dok. G

Innehåll: I USA finns ett stort antal avancerade tillämpningar av kontorsautomatisering och ett betydande antal studier och forskningsrapporter kring dessa. Detta är ett kompilat av ett stort antal sådana rapporter – litteraturförteckningen omfattar nio sidor. Man beskriver först kontorsautomatisering i termer av inmatningsaktiviteter (från databaser, OCR etc), behandling (beslutsstöd, kalendrar, databasskötsel etc) och intern kommunikation och utmatning (d.v.s. bl.a. konferenser, meddelanden, ordbehandling, utskrift och publicering). Fyra rapporter beskrivs i större detalj, som ”typfall”, och det gäller förväntade vinster generellt, vinster med elektroniska meddelandesystem (antalet telefonsamtal går ned men antalet kontakter upp, till exempel), tillgänglighetens betydelse (”vad betyder avståndet till närmaste terminal?”) och vinster med slutanvändartillgång till datorkraft. Därmed är grunden given för en övergripande resultatsammanfattning vad gäller hur automatiseringen accepteras och etableras, inklusive kvantitativa och kvalitativa aspekter.
Avsändare: Forskare i Kalifornien och engagerade inom just detta problemområde. Kelly Boan arbetar numera som Televerkets representant i USA.

Mottagare: Alla som vill ha en översikt över vad forskningen (i främst USA) gett vad gäller kontorsautomatiseringens effekter. Den för sådan automatisering ansvarige kan alltså få litteraturtips, forskarens hjälp med en första orientering.

Grad av analys: Man accepterar naturligtvis de resultat som finns i primärmaterialet och utvinner en hel del indirekt kritik och förfining via urval och jämförelser (ej alltid redovisat).

Täckning: Man har sökt forskningen i USA en bit in på 1986.

Datumstämpel: April 1987. Referenser t.om. 1986.

Nyhetsvärde: En unik sammanfattning av resultat från praktiska insatser och därtill knutna studier.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentg.pdf

Office Automation in Japan. Teldok Ref.dok. C

Innehåll: Rapporten (på engelska) inleds med en lägesredovisning för företagsattityder till och synpunkter på kontorsautomation i Japan. Av 2 000 större tillfrågade företag svarade dock bara 270. En slutsats är att Japan inte kommit så långt när det gäller OA – ett undantag är dock handelshusen. Det japanska skriftspråket gör taligenkänning viktig. Utveckling och tillämpningar på detta område sammanfattas. Rapportens huvuddel är dock en serie fallstudier av kontorsautomatisering. För varje avsnitt ges data om företaget, dess kontorsteknik och erhållet resultat samt framtidsplaner.
Metod: Postal enkät, telefonförfrågningar. Undersökarna ej ämnesexperter.

Avsändare: Konsultföretaget Scantech med Japankontakter som specialitet.

Mottagare: Ansvarig för och berörda av kontorsautomatisering, som vill hitta kontakter i Japan att nysta vidare på.

Grad av analys: Ingen egen.

Täckning: Tveksam.

Datumstämpel: Nov 1982.

Nyhetsvärde: Första Japan-översikten vad gäller OA.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentc.pdf