Informationsteknologi i Storbritannien. Teldok Rapport nr 14

Innehåll: Beskriver på nära 150 sidor ett tjugotal studiebesök gjorda i Storbritannien (främst London) hösten 1984. Studiebesöken är ordnade i avsnitten enligt tre översiktliga ämnesområden – Medier och telematik (kabel-TV, satellit-TV, text-TV m.m.), Kontorsautomation och Övrigt(informationsteknologi-progam, persondatorer m.m.).
Resenärer från myndigheter, företag, fackpress och forskningsorgan har dokumenterat i stort sett var sitt besök samt avslutningsvis lämnat intressanta personliga kommentarer. Två särskilda avsnitt gäller konkurrensen mellan privatiserade British Telecom och Mercury, respektive utbildning av British Telecom-anställda inom den nya informationsteknologin.
Metod: Intervjuer på plats, kompletterade med rapport- och dokumentsstudier, diskussioner inom gruppen.

Avsändare: Redaktörer har varit Göran Axelsson, då datadelegationen, och Agneta Qwerin, då statskontoret.

Mottagare: Bra för den som planerar en studieresa till Storbritannien eller annat utbyte av erfarenheter främst inom de beskrivna ämnesområdena. Annars för den som söker allmänna upplysningar om Storbritanniens informationsteknologi m.m.

Grad av analys: Referaten är till övervägande del neutralt återgivande, men det finns också markerade avsnitt med kritisk analys plus en rad personliga kommentarer.

Täckning: Stickprov, men hos många centrala myndigheter och företag.

Datumstämpel: Resan gjordes oktober 1984 och avrapporterades våren 1985.

Nyhetsvärde: Belyser tendenser inom brittisk informationsteknologi och kommunikationsteknologi från flera håll.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport14.pdf

Office Automation in the US. Teldok Ref.dok. E

Innehåll: Fallstudier (på engelska) över tiden av knappt 30 mycket varierande system för kontorsautomation i vid mening -videokonferenser, elektroniska meddelandesystem, databassökning, talteknologi, distansarbete m.m. Samma företag och organisationer besöktes först 1981 och återbesöktes sedan (1982-1983) av samme undersökare/konsult, som själv är mycket tekniskt kompetent.
Metod: Personliga och telefonintervjuer.

Avsändare: Richard Dalton, konsult, författare m.m. inom områdena kontorsautomation och programvaror.

Mottagare: Ansvariga för och utredare av ADB- och kontorsinformationsfrågor.

Grad av analys: Kommenterande, jämförande. Tidsdimensionen ger ett extra värde.

Täckning: Ett fåtal amerikanska företag, de flesta dock mycket stora och ryktbara av olika skäl.

Datumstämpel: Datainsamlingar 1981-1983, färdigställt 1984.

Nyhetsvärde: Visar vad som kan hända med kontorsautomationssystem efter den första prövoperioden – succé, vidareutveckling, misslyckande eller t.o.m. total glömska. (Hade vi ett sånt system? Känner du nån som vill köpa vårt gamla…?)

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumente.pdf

Grannskap 90. Teldok rapport nr 16

Innehåll: I Nykvarn har i några år bedrivits experiment med en ”grannskapscentral”: Man ”telependlar” från denna förort via att gå till att vad gäller tele- och informationshantering välförsedd lokalt kontor. Projektet har genomförts av en forskargrupp vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan, och rapporten beskriver bakgrund, själva experimentet, forskningsmetoden, effekter och vad som händer närmast efteråt. Försöket är avslutat och detta är den samlade redovisningen.
Avsändare: Forskare i gruppen som stod för försöket. Fördel: mycket initierade. Nackdel: ev. partiska.

Mottagare: De som är intresserade av nya tekniska möjligheter till decentralisering och regional utveckling.

Grad av analys: Analysen är samtidigt grundlig och lättläst, delvis genom det rikhaltiga bildmaterialet. Här finns, på forskningsvis, idéer om fortsatt forskning, en ordentlig litteraturförteckning och även en presentation av ett antal referenser.

Täckning: Vad gäller just detta unika försök är detta en heltäckande rapport.

Datumstämpel: September 1987

Nyhetsvärde: Den enda populära rapporten som täcker just detta unika försök.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport16.pdf

Datorbaserad information i småföretag. Teldok Rapport nr 15

Innehåll: Behandlar hur ett urval småföretag i USA/Canada använder smådatorer och datanätskommunikation för att hitta information i databaser, utväxla meddelanden och/eller beställa tjänster (varubeställning och banktjänster).
Beskriver innehållet och kostnaderna för några av de mest kända databaserna i USA – både sådana som rings upp med vanliga terminaler och persondatorer, och en som är videotex-baserad.
Redogör för situationen beträffande datanät (Tymnet och GTE-Telenet). Berättar kort om prissituationen m.m. beträffande smådatorer i USA.
Metod: Intervjuer, främst personliga, men också via persondatorer och meddelandesystem. Läsning av broschyrer, facktidningar m.m. (drygt 70 numrerade referenser).

Avsändare: Per Eriksson, frilansjournalist, tidigare programmerare, datautredare och DX-entusiast.

Mottagare: Alla som är intresserade av meddelandesystem, databaser och/eller informationssituationen för småföretag.

Grad av ananlys: Kritisk granskning av konsekvenser av dator- och databasanvändning. Kostnadsuppgifter. Jämförelser med svenska förhållanden.

Täckning: Viktigaste databaserna och datanäten täcks in, men naturligtvis bara ett litet och orepresentativt urval småföretag. Innehåller en rad värdefulla adresser.

Datumstämpel: Resan gjordes hösten 1984.

Nyhetsvärde: Den breda sammanställningen och inriktningen på småföretag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport15.pdf

Office Automation and related technologies. Teldok Ref.dok. D

Innehåll: Ger (på engelska) ny statistik beträffande kontorsautomation (OA) i Japan – läge för olika utrustningar, prognoser, enkätsvar om problem och produktivitetsvinster m.m.. Beskriver inträngande teknikläget inom fyra särskilda teknik-/tillämpningsområden. För telefax, som är särskilt utbredd i Japan, pågår ett utvecklingsarbete på den s.k. grupp 4-typen som kommer att göra den olik grupp 4-telefax i Europa. Arbete pågår också beträffande datoriserad språköversättning, inom olika myndigheter och företag som beskrivs. Talteknologi – taligenkänning/talstyrning och syntetiskt tal – har förekommit länge i Japan, och rapporten återger några tillämpningar och anger forskningsfronten. Captain, det japanska videotex-systemet, beskrivs och jämförs med NAPLPS och CEPT, amerikanska respektive europeiska standarder för videotex. Beskriver återbesök (nya fallstudier) hos åtta av de organisationer som dokumenteras i Referensdokument C.
Metod: Dokumentstudier och intervjuer av japanska undersökare.

Avsändare: Dåvarande Scantech Tokyo Office.

Mottagare: Allmänintresserade liksom specialister inom rapportens huvudområden – kontorsautomation, videotex, talteknologi, telefax, nästa generations datorer.

Grad av analys: Återgivning av innehåll i dokument och intervjuer.

Täckning: Mycket god inom teknik-/tillämpningsområdena.

Datumstämpel: Materialet insamlades 1984.

Nyhetsvärde: Komprimerad Japan-översikt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentd.pdf