Nya medier. Rapporten om multimedie- och internetföretagen i Sverige. Teldok Via nr 34

Företagen som sysslar med webb- och multimedieproduktioner utgör en framtidsbransch, med små och unga företag som nätverkar i dynamiskt samarbete på ett område som kombinerar underhållning och information, design och ADB. Svenska företagsgrupper når ryktbarhet – även på finanssidorna – och exporterar sitt kunnande samtidigt som företagen omstruktureras och stöps om. Rapporten Nya medier (Via TELDOK 34) visar att branschen består av småföretag vars företagsledningar tror på tillväxt och fördubblad omsättning.

Medelomsättningen var 3 miljoner 1996 men beräknas bli 11 miljoner i år. Personalökningarna förutses bli mindre: medelantalet anställda var sex personer 1996 och beräknas bli tio 1998. Nära hälften av företagen är baserade i stockholmsområdet (vart tredje av alla i Stockholms innerstad). Bara vart fjärde företag har sitt säte utanför de egentliga universtetsstäderna. Trots den nya gränsöverskridande tekniken är närheten till andra kreativa företag nämligen inte bara inspirerande utan också praktisk: tre fjärdedelar av företagen samarbetar med andra, och varandra, i produktionen av ”nya medier”.

Uppdragen i branschen är till mer än hälften företagspresentationer och reklam; övervikten är ännu tydligare om man bara ser till renodlade Internet-produktioner. En annan fjärdedel utgörs av utbildningsproduktioner och här verkar CD-ROM-uppdragen överväga. Tyngdpunkten i branschen har förskjutits från CD-ROM-produktioner till Internet. Webbproduktioner svarar för 80% av antalet uppdrag (varav 7% är intranät och 72% Internet) men inte för lika stor omsättning. Ensamma verkar heller inte webbuppdragen räcka till för att föda de största företagen: de företag som bara sysslar med webbjobb har mindre omsättning än genomsnittet.

Varannan anställd i branschen för ”nya medier” har avslutad högskoleutbildning bakom sig (dessutom har en av tio påbörjat univesitetsstudier). Över hälften har inriktning mot ADB och systemvetenskap, medan färre har utbildat sig för innehållet i produktionerna (13% är inriktade på reklam och marknadsföring). Bara 5% har grafisk yrkesutbildning och lika många designutbildning. Rekryteringsbehovet bedöms ändå vara störst inom just dataområdet.

I motsats till vad man kanske skulle kunnat tro består personalen inte i huvudsak av frilansare och multiflexare. 85% anges ha fast och 15% tidsbegränsad anställning, vilket skall motsvara vad som gäller för arbetsmarknaden som helhet. Därutöver tillkommer konsulter för de flesta företagen i branschen, och konsulternas andel av personalen uppskattas till ca 15%.

På andra sätt präglas ändå branschen av formlöshet. Kollektivavtal finns bara i 19% av företagen. I nästan 60% av företagen är heller ingen fackansluten, så vitt företagsledningarna vet. Åke Sandberg verkar inte vara överraskad av den låga organisationsgraden eller av att kollektivavtal saknas. Detta är i själva verket karaktäristiskt för nya serviceföretag med få anställda där ägarna själva är verksamma i produktionen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via34.pdf

Lär vid din läst. Teldok Rapport nr 103

Innehåll: En serie djupintervjuer med pionjärer och praktiker inom distansutbildning där senast tillgängliga dator- och teleteknik utnyttjas, där tekniken i själva verket ofta framförallt är program, både i meningen sådana som styr tekniken och sådana som direkt påverkar den uppläggning och det innehåll som betingar själva undervisningen. Utbildningssituationerna kan beskrivas som brevkurser; som förlängda klassrum eller som levande böcker se även under ”Täckning” nedan.
Metod: Djupgående och allsidiga intervjuer med utbildningsinstitutioner och olika användare, elever, kunder som de vänder sig till.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på praktisk tillämpning av data- och teleteknik, med en passion för utbildningsfrågor och med ett förflutet som flitig TELDOK-författare.

Mottagare: Alla med intresse för det senaste inom distansutbildning.

Grad av analys: I huvudsak begränsad till de kvalificerade utbildarnas erfarenheter och slutsatser. Det finns här även en del referenser och citat som syftar på olika kvantitativa undersökningar.

Täckning: Omfattar metoder för att länka samman lärare och elever på flera platser och med möjlighet till interaktion. Interaktionen kan vara antingen samtidig eller också utan krav på samtidighet. ”Brevkurser” med datorn tillåter oberoende av både tid och rum, ”det förlängda klassrummet” arbetar utspritt med samtidighet och ”den levande boken” innebär ett multimedialt lärpaket, ibland som ett inslag i vanlig lärarledd utbildning, ibland där det finns en relation mästare-lärling i själva arbetssituationen.

Datumstämpel: Intervjuerna genomförda i huvudsak 1995, rapporten klar hösten samma år.

Nyhetsvärde: Aktualiteten i de färska reportagen från ett område i snabb förändring.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport103.pdf

Multimediakommunikationer i USA. Teldok Via nr 24

Innehåll: En faktaspäckad rapport om olika typer av multimediasystem samt hur utvecklingen nu tycks på väg att ta fart, speciellt inom näringsliv och utbildning men även inom hälsovård, myndigheter och underhållning.
Metod: Intervjuer och litteraturfakta från aktuell affärs- och teknisk press samt rapporter.

Avsändare: Hans Sandberg är journalist, rapporterande från USA för ett antal svenska tidningar och tidskrifter.

Mottagare: Den som vill ha en översiktlig men ändå detaljerad beskrivning av den amerikanska utvecklingen inom multimedia.

Grad av analys: Begränsad, delvis förmedlad via intervjuuttalanden från personer med erfarenhet och överblick.

Täckning: Omfattande, med den naturliga reservationen på ett snabbrörligt område att det gäller vid rapporttidpunkten.

Datumstämpel: Januari 1994.

Nyhetsvärde: Närbild med många detaljer men också bredd från ett dynamiskt utvecklingsfält.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via24.pdf

Electronic Publishing – elektronisk förlagsverksamhet. Teldok Via nr 22

Innehåll: Elektronisk förlagsverksamhet är en heterogen företeelse. Den omfattar spridning av innehållet i traditionella förlagsprodukter med nya medier; nya konkurrerande förlagsprodukter inklusive multimedia; och elektroniska och andra sätt att producera och utveckla traditionella produkter. Utgångspunkten är en internationell och aktuell översiktskonferens i juni 1993, kompletterad med aktuellare uppgifter och tillbakablickande översikter.
Metod: Kunskapsöversiktens, präglad av material från juni-konferensen.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin är professor med bl a ett tiotal böcker om den tekniska mediautvecklingen bakom sig.

Mottagare: Förlagsfolk; journalister och författare; politiker; mediapsykologer; tele- och datorintresserade.

Grad av analys: Bygger i huvudsak på konferensen samt ett antal kritiska böcker och forskningsresultat.

Täckning: Ojämn i det att den speglar konferensen liksom detta att området, så heterogent det är, befinner sig i mycket snabb förändring.

Datumstämpel: Rapporten färdig november 1993, utgiven december 1993.

Nyhetsvärde: En kritisk sammanfattning av konferensen samt av anknytande tidskriftsartiklar och vissa aktuella böcker.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via22.pdf

Multimedia i ett användarperspektiv. Teldok Info nr 10

Innehåll: Beskriver vad multimedia är, dvs en kombination av olika presentationsformer via digital teknik: ”ett helhetsbegrepp för integrering av bild, ljud och text i ett dokument, producerade och lagrade i en persondator”. Här redovisas hur man producerar och använder multimedia, liksom hur man arbetar med dem. Användningsområden är utbildning, forskning, information, marknadsföring, hushåll, musik och undrhållning.
Metod: En erfaren experts översikt.

Avsändare: Thord Fjällström är pedagog och bildkonstnär.

Mottagare: Alla med intresse av en kort introduktion till multimedia.

Grad av analys: Den erfarne multimediaanvändaren delar med sig av egna erfarenheter och insikter.

Täckning: Täcker det mesta som vid sammanställningen var publikt tillgängligt.

Datumstämpel: Förordet daterat 31 december 1991, utgivning januari 1992.

Nyhetsvärde: Ligger i lättillgänglighet, översikt och sammanfattning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info10.pdf

Gränssnitt människa-dator. Ett amerikanskt perspektiv. Teldok Rapport nr 61

Innehåll: Rapport från en studieresa till USA i april 1989. Temat är olika metoder för att göra datorsystem mer användarvänliga. Företag som IBM, Apple och Xerox har besökts. Hypermedia, dvs olika metoder att skapa och hitta i strukturer ”på tvären”, inte bara enligt en innehållsförteckning, diskuteras. Det gör också multimediaverktyg, inklusive inmatning med handskrift som komplement till tangentbord. Datorer och telemedia kan användas för samverkan i grupp. En sådan samverkan kan underlättas av verktyg för att sålla i informationsflödet, men sådana har naturligtvis även andra tillämpningar. Utöver nämnda och andra företag har också högskolor som MIT (Sloan School), Stanford och Carnegie Mellon besökts. I ett appendix finns en reserapport från konferensen Computer-Human Interaction 1989.
Metod: Reserapportens. Huvudtemat diskuteras i kapitel inriktade på olika aspekter och dellösningar, vartill kommer besöksbeskrivningar, fakta om besöken och gruppdeltagarnas personliga reflektioner.

Avsändare: Författarna kommer från Statskontoret och har där bl a arbetat med försök med kunskapssystem, det s k Växthuset. Studieresan gick i regi av TELDOK.

Mottagare: Alla som vill få en överblick över vad som pågår när det gäller arbete på användarvänliga datorsystem, dels forskare, dels ansvariga för långsiktiga investeringar i informationssystem.

Grad av analys: Kritisk granskning av intrycken från besöken.

Täckning: Naturlig begränsning till intryck från ett antal studiebesök. Appendix från konferensen vidgar perspektivet.

Datumstämpel: Studieresa april 1989, utgivning mars 1991.

Nyhetsvärde: Ett antal av de system och ansatser som beskrivs var inte kända utanför företag och laboratorier när resan gjordes, t ex MIT’s Object lens eller Wangs Freestyle.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport61.pdf