Innovation & Internet. Teldok Info nr 18

Innovation & Internet vänder sig till den som i sin yrkesverksamhet, till sina egna produkter eller tjänster, vill foga Internet som ytterligare ett medium. Rapporten vill ge svar på frågor som: Hur kan jag följa utvecklingen? Vilka tumregler finns det för hur jag eller min organisation bör agera? Vilka nya spelregler tycks utvecklas? Vad får jag inte glömma att tänka på? Vilka är de organisatoriska aspekterna?

Mycket av det som beskrivs här finns också (kanske mer utförligt behandlat) på TELDOKs webb, med start på www.teldok.org/innova/start.html. Där finns också mer material än vad som får plats i denna tryckta skrift. Webbprojektet fortsätter, med stöd också av Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer.

Innovation & Internet innehåller följande avsnitt:

 • Vad karaktäriserar Internet?
 • En transaktion har flera komponenter
 • Metoder för affärer på Internet
 • Hur sätter man pris?
 • Nätet är ett samhälle
 • Entusiasternas klubb
 • Trycksaker på Nätet
 • Förmågan att fråga är guld värd
 • Fungerande marknader…
 • Råd att beakta?
 • Hur kan jag se vad som är bra?

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info18.pdf

Smarta kort. Den smartaste lösningen. Teldok Info nr 17

TELDOK-Info 17: Smarta kort – den smartaste lösningen? är en lättläst översikt baserad på intervjuer och materialinsamling gjord av frilansjournalisten Ulla-Karin Höynä i Stockholm. (En del av hennes slutsatser och beskrivningar har tidigare publicerats i Dagens Nyheter.)
Smarta kort är en fransk uppfinning. De största kortföretagen är också koncentrerade till Frankrike. Roland Moreno, det smarta kortets upphovsman, tänkte sig säkrare bankkort när han tog patent på smarta kort för 23 år sedan. Men den första och största tillämpningen var telefonkorten, som började säljas 1985 i Frankrike.
I såväl Frankrike som Tyskland uppgår försäljningen av smarta telefonkort till ca 120 miljoner varje år. I världen finns också 30 miljoner GSM-telefoner med varsitt smart kort. Bankkorten är den näst största tillämpningen; och om några år har förmodligen alla bankkort ett chip.
Smarta kort – också kallade ”aktiva kort” – innehåller förstås ”intelligens”, närmare bestämt i form av ett chip och en mikroprocessor. Mikroprocessorn gör att man kan programmera kortet; processorns minneskapacitet avgör hur många applikationer som får plats. Det smarta kortets minne nås bara av mikroprocessorn och detta ger hög säkerhet.
Det smarta kortet går att programmera med ett antal uppgifter så att det kan utföra olika operationer. Det kan till exempel fungera som: en elektronisk portmonnä, buss- eller flygbiljett, ett hälsokort med olika medicinska uppgifter, ett elektroniskt ID-kort, ett smart bankkort, ett telefonkort, ett tjänstekort, för att samla lojalitetspoäng… De flesta smarta kort är personliga, dvs de måste ”personaliseras” och används med PIN-koder, utom de elektroniska portmonnäerna och telefonkorten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info17.pdf

Att utnyttja den nya friheten i tid och rum. En liten skrift om flexibelt arbete. Teldok Info nr 16

Innehåll: Sammanfattande skrift om flexibelt arbete, bygger bl a på författarens Teldok Rapport 101 ”20 sekunder till jobbet”.
Metod: Journalistisk och lättillgänglig ”handbok” eller ”bruksanvisning” med fördelar, fallgropar, etc.

Avsändare: Författaren är forskare och konsult, bl a anlitad av EU-kommissionen.

Mottagare: Den som söker en lättillgänglig introduktion till begrepp, problem och möjligheter vad gäller ”distansarbete”.

Grad av analys: Översikt, av utrymmesskäl utan stort djup men med ett antal figurer och citat som återspeglar underliggande komplexitet.

Täckning: Författaren har god överblick och djupa kunskaper.

Datumstämpel: Oktober 1996.

Nyhetsvärde: Just lättillgängligheten och översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info16.pdf

Elektroniska marknader – dagligvara och vision. Teldok Info nr 15

Innehåll: Beskriver marknaders funktionssätt och med utgångspunkt från denna beskrivning vad man bör kunna vänta sig av olika elektroniska marknadsfunktioner, såsom informationsöverföring, avtalsslutande och betalning. Ger ett stort antal exempel från mycket skiftande typer av produkter och tjänster liksom olika typer av nät, såsom sådana för EDI, olika börser, CompuServe – och så, förstås, Internet.
Metod: Översikten baseras på ett omfattande skriftligt bakgrundsmaterial i form av böcker och tidskrifter, elektroniska meddelanden, intervjuer och egna praktiska försök på t ex CompuServe.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin är innovationsforskare med inriktning mot IT och framtidsstudier. Han förestår Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer och är ledamot av TELDOKs redaktionskommitté.

Mottagare: Den som vill ha en överblick över den i och för sig snabba utvecklingen vad gäller elektroniska marknader – en utveckling som ännu dock till sin totala volym är mer omtalad än faktisk (undantagandes vissa uppenbara och stora elektroniska marknader såsom aktie-, valuta- och optionsbörser).

Grad av analys: Beskriver översiktligt de olika möjligheter och problem som identifierats. Ger några praktiska exempel på transaktioner.

Täckning: Beskriver de 1995-96 i användning och diskussion viktigaste yttringarna av idén om elektroniska marknader.

Datumstämpel: Slutmanus lämnat i mitten av december 1995.

Nyhetsvärde: Som andra TELDOK Info skall värdet ligga i det lättillgängliga översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info15.pdf

Mobila telekommunikationer – en handbok. Teldok Info nr 14

Innehåll: En översiktlig rapport över rubrikens tema, som alltså inte enbart omfattar mobiltelefoni men även mobil radio, mobila data, personsökning, sladdlösa telefoner etc.
Metod: Den beskrivande översiktens fullständiga och systematiska genomgång.

Avsändare: Mölleryd är forskare och doktorand på Handelshögskolan, där han forskar kring just mobiltelefonins utveckling.

Mottagare: Alla med behov av en översikt över totalbilden vad gäller mobil kommunikation, inklusive en analys av den troliga framtida utvecklingen.

Grad av analys: Uttömmande vad gäller dagsläget, summarisk vad gäller olika framtida kodningssystem och andra mer tekniska detaljer.

Täckning: Tar alltså upp de flesta aspekter av mobil kommunikation, dock ej positionering med GPS.

Datumstämpel: Våren 1994.

Nyhetsvärde: Den täckande och lättillgängliga översiktens.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info14.pdf

Tala i bild. Teldok Info nr 13

Innehåll: En serie uppsatser om bildens betydelse för vår kommunikation, från dess makt och magi ur ett konsthistoriskt perspektiv till konkreta bildtelefonavändningar – också för teckentolkning. Här finns även rent praktiska råd.
Metod: Val av olika bidragsgivare, som, ehuru experter, populärt sammanfattar forskning och erfarenheter.

Avsändare: Henrik Wahlforss är arkitekt.

Mottagare: Alla med behov av perspektiv på bildkommunikation av mer generellt slag.

Grad av analys: Djupgående samtidigt som det är experter som sammanfattar läget inom sitt resp. område.

Täckning: Allsidigt vad gäller infallsvinklar.

Datumstämpel: Juli 1993.

Nyhetsvärde: Själva allsidigheten i översikten; bearbetningsgraden.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info13.pdf

Multimedia i ett användarperspektiv. Teldok Info nr 10

Innehåll: Beskriver vad multimedia är, dvs en kombination av olika presentationsformer via digital teknik: ”ett helhetsbegrepp för integrering av bild, ljud och text i ett dokument, producerade och lagrade i en persondator”. Här redovisas hur man producerar och använder multimedia, liksom hur man arbetar med dem. Användningsområden är utbildning, forskning, information, marknadsföring, hushåll, musik och undrhållning.
Metod: En erfaren experts översikt.

Avsändare: Thord Fjällström är pedagog och bildkonstnär.

Mottagare: Alla med intresse av en kort introduktion till multimedia.

Grad av analys: Den erfarne multimediaanvändaren delar med sig av egna erfarenheter och insikter.

Täckning: Täcker det mesta som vid sammanställningen var publikt tillgängligt.

Datumstämpel: Förordet daterat 31 december 1991, utgivning januari 1992.

Nyhetsvärde: Ligger i lättillgänglighet, översikt och sammanfattning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info10.pdf

Nya affärsmöjligheter med faksimil överföring. Teldok Info nr 12

Innehåll: Översiktlig beskrivning över området fax, dvs marknadsutveckling och jämförelser med andra kommunikationssätt, fax per dator, i nätverk, multifax, hämtfax, faxbrevlådor, konvertering av faxtext till textfil, säkerhetsutrustning samt etikregler.
Metod: Den insiktsfulle konsultens sammanfattande översikt och analys.

Avsändare: Hans Lindahl är utvecklingskonsult på Industriell Affärsutveckling AB och ägnar sig särskilt åt faxens möjligheter.

Mottagare: Personer med behov av att överväga ökad användning av telefax.

Grad av analys: Blandning av marknadsöversikter, insiktsfull analys, tillämpningsbeskrivningar, framtidsprognoser och utpekande av problemområden.

Täckning: På översiktsnivå heltäckande vid utgivningstidpunkten.

Datumstämpel: Februari 1992.

Nyhetsvärde: Faktasammanställning och framtidsanalys på ett område där de enklaste tillämpningarna riskerar att ställa de mer förfinade i skymundan.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info12.pdf

Röst- och talsvarssystem i informationsteknologins tjänst. Teldok Info nr 11

Innehåll: Talsvarssystem är röstbrevlådor och telefonsvarare. Med hjälp av enkla röstsvar eller funktionsknappar på telefonen kan dessa system få bred och varierad användning. Det kan gälla banktjänster, transporter, bokningar, offentlig service och meddelandebefordran – allt billigare, smidigare, med större frihet. Ett par sidor av analysen behandlar också telefax.
Metod: En experts översikt.

Avsändare: Björn Runngren är konsult med tillämpning av röstdatasysem som specialitet. Thord Danielsson, också konsult på Fearnley Informationssystem AB, har bidragit med uppslag och synpunkter.

Mottagare: Potentiella användare av röstsvarssystem, dvs olika tjänsteföretag och personer eller organisationer med behov av eller ekonomi i att fånga upp meddelanden och beställningar oberoende av tidpunkt eller utan behov av mer än förinställda röstsvarsval.

Grad av analys: Experternas framsållade erfarenheter.

Täckning: Aktuell översikt, inklusive undersökningar av attityder och utnyttjandefrekvens vad gäller beskrivna system 1991.

Datumstämpel: Januari 1992.

Nyhetsvärde: Översikt över ett vanligt men när det gäller sammanställningar föga tillgodosett område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info11.pdf