Den svenska marknaden för online, audiotex och CD-ROM-framväxt,nuläge, utveckling och trender. Teldok Rapport nr 93

Innehåll: Beskriver framväxt, nuläge, utveckling och tendenser med utgångspunkt från onlinemarknaden. Det är den första samlade och utförliga redogörelsen för hela den svenska marknaden för publika databaser. Audiotex och CD-ROM har tagits med eftersom det även här ofta handlar om samma typ av information och de innebär alternativa distributionsvägar.
Metod: Författarnas egen datainsamling, uppskattningar baserade på en mångfald intervjuer inom branschen liksom på publicerat material.

Avsändare: Lars Klasén (skriver om textbaserade databaser, offentliga register och CD-ROM) är verksam inom konsultföretaget Sema Group InfoData och Anders Olofsson (finansiella tjänster, videotex, audiotex) inom Telia ABs Informationscenter.

Mottagare: Användare av databaser, alltså informationssökare som bibliotekarier och andra informatiker, forskare, utredare, journalister.

Grad av analys: Grundlig diskussion, inklusive bakgrundsbeskrivningar, frågetecken som ”varför inte videotex?”, konkurrens och synergi CD-ROM gentemot online.

Täckning: Onlinetjänster som säljer information och informationssökning, däremot omfattas inte det som är gratis. Heller inte elektronisk post, bank-, rese-, resultat- eller beställningstjänster.

Datumstämpel: Utgiven i mars 1995.

Nyhetsvärde: Unik rapport eftersom det är den första samlade och rejäla redogörelsen för hela den svenska marknaden på ett område som saknar officiell statistik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport93.pdf

Tillväxtföretagen och de teleanknutna informationssystemen. Teldok Rapport nr 95

Innehåll: Innehåller dels en utförligare beskrivning av hur fem”tillväxtföretag” definierade som sådana som växer med mer än 20 procent i volym per år i minst fem år använder teleanknutna informationssystem, dels en serie telefonintervjuer med trettio företag i samma kategori. Resultaten analyseras.
Metod: Fem fallstudier samt trettio strukturerade telefonenkäter.

Avsändare: Båda författarna har varit konsulter i ett företag som specialiserat sig på att studera och ge råd till tillväxtföretag, Ahrens & Partners. Roland Steen är nu avdelningschef vid NUTEK.

Mottagare: Läsare som vill se hur företag som sätter tillväxten i centrum, ochsom lyckas med att växa snabbt, beter sig visavi informationsteknik som verktyg.

Grad av analys: Den strukturerade telefonenkäten ger en mångfald infallsvinklar, såsom typen av företag – tillverkande, handel, tjänster – liksom deras storlek. Därutöver problematiseras inte begreppet ”tillväxtföretag”.

Täckning: De fem praktikfallsföretagen är börsföretaget OM-gruppen, tvättföretaget Tvättman, luftutsugsföretaget Nederman, transportföretaget DHL och försäkringsföretaget Skandia AFS, av de 30 intervjuade företagen är sju tjänsteföretag, tjugo tillverkande och tre handelsföretag.

Datumstämpel: Studien genomförd vintern 1994-95.

Nyhetsvärde: Ahrens & Partners har genomfört en rad studier av tillväxtföretag men detta är den första rapporten av sitt slag, en studie av hur denna kategori av företag utnyttjar ny teknik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport95.pdf

Sett och Hört via bildkommunikationen. Teldok Rapport nr 96

Innehåll: Beskrivning av bildkommunikation inom tre företag, fem utbildningsanstalter, i ett par fall av forskning och teknikspridning samt tre olika ”samhällsprojekt”. Erfarenheterna sammanfattas och tekniken beskrivs översiktligt. Det finns även en kort framskrivning för områden som rättsväsende, försäkringsbolag, handikapphjälp och distansarbete.
Metod: Fallstudier på basen av en större översikt över kända tillämpningar.

Avsändare: Susanne Johansson och Susanne Stenbacka är doktorander vid Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala Universitet. De har tidigare gjort en rapport om interaktiv bildkommunikation 1991. Rapporten utgiven i samverkan mellan TELDOK och REK, Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring.

Mottagare: Den som vill få en grundlig bild av praktiska erfarenheter av bildkommunikation, inklusive konstateranden som att ansiktsfärgen på skärmen i bildtelefonsamtal eller som att man på en enda åttaveckorskurs sparade en halv miljon, etc.

Grad av analys: Djupgående i de enskilda fallen; dessa valda som representativa och givande ur ett större urval; sammanfattande generella slutsatser.

Täckning: Naturligen begränsad till fallen men samtidigt är dessa valda som representativa bland ett större antal.

Datumstämpel: Mars 1995

Nyhetsvärde: Aktuella fallstudier av praktiska tillämpningar av bildkommunikation.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport96.pdf

Våga Vara Visionär. Om att använda videokonferenser idag och imorgon. Teldok Rapport nr 97

Innehåll: En såväl teknisk som marknadsinriktad rapport om videomöten, bl a om standardisering, utvecklingstrender i stort, dvs vad gäller användningen och vad gäller ”bordssystem”. Vidare beskrivs vilka som driver på – bl a leverantörer, EU, nätoperatörer. Ett särskilt kapitel handlar om utbildning via video. Illustrerad.
Metod: Detaljerad faktabeskrivning på basen av insamlade dokument och intervjuer.

Avsändare: Tiina Läärä är konsult.

Mottagare: Var och en med intresse för att undersöka om bildkommunikation är en elektronisk kommunikationsteknik för hans/hennes organisation.

Grad av analys: Detaljerad beskrivning av praktiska tips. På motsvarande sätt detaljerad återgivning av status för olika steg i standardiseringen.

Täckning: Beskrivning av teknik och användningsområden vid tiden för rapportskrivandet. Mindre avseende är fäst vid samspel med andra elektroniska kommunikationsmöjligheter. Konkreta fallbeskrivningar finns i kortform (Electrolux; läkare; shopping; ett konsultföretag som jobbar med CAD), vilket naturligtvis innebär att inte alla typer av specialsituationer kan finnas med i denna form.

Datumstämpel: Rapporten är daterad maj 1995 men framskrivningen fram till 1997 är väl underbyggd.

Nyhetsvärde: Aktuell och detaljrik bild från ett område i snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport97.pdf

Företagande i informationsteknologi. Erfarenheter från fyra fall: Telebild, Trans Net, Minitel och Tele Guide. Teldok Rapport nr 98

Innehåll: Beskriver och söker analysera författarens erfarenheter från fyra fall av datakommunikationssystem med ambitioner till bred spridning. Bland dessa är franska Minitel som tjänat som förebild för Telebild och TeleGuide. Det fjärde fallet är Trans Net.
Metod: I tre av fallen har författaren varit aktivt verksam i de projekt där man sökt lansera system och tjänster. Metoden är alltså deltagande observation. Ansatsen är därutöver att med verktyg från organisationsforskningen söka tolka och dra slutsatser av utvecklingen i de olika projekten.

Avsändare: Göran Asplund är ekonomie doktor i organisationslära, både forskare och företagare.

Mottagare: Dels den som är intresserad specifikt av datakommunikation med sikte på att etablera mer allmänna tjänster, dels den som vill få en bild av villkoren för entreprenörskap inom informationsteknik.

Grad av analys: Författaren har uppenbarligen grundliga insikter i detalj av tre av projekten eftersom han varit med om att leda dem. Priset kan vara svårigheten att se samma projekt ”utifrån”. Analysen utgår från en hel mängd infallsvinklar.

Täckning: Uppenbarligen fyra fall men när det gäller just den allmänna typ av service det handlar om är fallsamlingen i hög grad representativ samtidigt som den ger ett utsnitt över tiden och därmed utvecklingen.

Datumstämpel: Analysen slutförd i maj 1995.

Nyhetsvärde: En verklig insiders detaljerade rapportering.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport98.pdf

Den grafiska branschens utveckling mot digital kommunikation. Teldok Rapport nr 99

Innehåll: En serie reportage från företag som arbetar med olika aspekter av digital produktion av trycksaker, vilket inte enbart är tryckerier utan också till exempel företag som erbjuder digitala bilder. Innehållet handlar alltså om behandling av såväl bilder som text samt naturligtvis om hur dessa bearbetas och hanteras liksom om kommunikation, specifikt ISDN.
Metod: Grundliga ”fallstudier” i form av reportage från sex företag med stor spännvidd vad gäller aktiviteter. Det handlar om en digital bildbas i Kiruna, med ursprung i satellitbilder; fotodatabasen PhotoImaging; Reprostugan, ett företag för digitaliserad färgläggning av tecknade serier; ett repro- och ett reklamföretag i samverkan, Grafia och Connexion; ytterligare ett reproföretag, Scannrepro; samt tryckeriet Halls.

Avsändare: Bertil Håkansson är internationellt verksam journalist med inriktning på den informationstekniska utvecklingen.

Mottagare: Den grafiska branschen och i medier verksamma, i vid mening.

Grad av analys: I huvudsak diskussion kring de sex beskrivna företagen samt en grundlig granskning av problem och möjligheter med ISDN.

Täckning: Uppenbarligen något begränsad genom valet av sex företag men dessa erbjuder tillsammans en stor och allsidig spännvidd.

Datumstämpel: Reportagen slutförda i början av 1995.

Nyhetsvärde: Det breda greppet över en grafisk bransch i snabb omvandling samt närbilden av ISDN.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport99.pdf

IT i skolan. Teldok Rapport 100

Innehåll: En allsidig och djupgående bild av vad som sker med IT i det svenska allmänna skolsystemet, dels ambitioner och planer, dels konkreta satsningar. Utblickar mot Danmark och Storbritannien samt internationella ”lärandekedjor” finns också med.
Metod: Omsorgsfullt studium av skriftligt material i form av planer, rapporter, tidskriftsartiklar etc samt besök vid och reportage från mellan tio och tjugo praktiska försök och installationer.

Avsändare: Lars Bolander är konsult med inriktning mot ”Interaktiva System” och med erfarenheter från pegagogik och skolvärld.

Mottagare: Alla med intresse av IT för undervisning, dels i skolan, dels med inriktning mot det ”livslånga lärandet”.

Grad av analys: Systematisk genomgång av kritiska frågor och villkor för framgång.

Täckning: Alla aktuella svenska dokument och programförklaringar med inriktning på skolan; en historisk tillbakablick; en genomgång av hela den kända variationsbredden av pågående svenska praktiska satsningar

Datumstämpel: Rapporten färdig i juli 1995.

Nyhetsvärde: En aktuell, täckande och positivt kritisk genomgång av ett centralt område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport100.pdf

Omsorg med IT på äldre dar. Teldok Rapport nr 102

Innehåll: Alltför ofta har det visat sig inte bara poänglöst utan t o m förödande att införa IT i existerande organisationer och arbetsformer, ett resultat som lett till fokus på en nyutvecklad metod ”processen i fokus”, business process reengineering eller BPR, där man i stället börjar med att genomlysa vilka arbetsprocesser som utförs för att nå visa effekter och mål – arbetsprocesser i stället för organisatoriska enheter hamnar i fokus. Personal inom fyra kommuner har här deltagit i arbetsseminarier och bidragit med sin djupa praktiska kunskap från äldreomsorgen för att identifiera och beskriva processer och sedan förbättra dessa. Om man börjar med de tekniska möjligheterna utvecklas efter hand också en rad krav som skall ställas på IT.
Metod: Man har systematiskt kartlagt arbetssättet för BPR, i projektet tillrättalagd för ändamålet ”äldreomsorg”, och sedan nedtecknat problem och lösningsförslag samt diskussionsfrågor under arbetet.

Avsändare: Karl-Erik Andersson är IT-strateg i Svenska Kommunförbundet med bred erfarenhet av kommunernas IT-behov och Leif Ortman är processkonsult hos Direkt Concept AB.

Mottagare: I första hand intressenter i olika slag av vård, i andra hand en bredare krets av personer engagerade i offentlig verksamhet och i service över huvud taget, i tredje hand även den som har behov av att se hur den relativt färska metoden BPR, processen i fokus, kan modifieras och tillämpas.

Grad av analys: Går alltså fram till förverkligande av ett förändringsarbete. De långsiktigare effekterna är förstås svåra att se liksom vad olika alternativa uppläggningar kunnat ge.

Täckning: Man har identifierat ett relativt stort antal processer. Dessas antal samt det faktum att det handlar om fyra i och för sig relativt varierade kommuner i sydost-Sverige (Ronneby, Mörbylånga, Kalmar och Karlskrona) gör naturligtvis att det finns begränsningar i resultatens räckvidd.

Datumstämpel: Arbetet genomfört i huvudsak 1994-95, rapport hösten 1995.

Nyhetsvärde: Den första rejäla svenska rapporten med inriktning på offentlig sektor kring en ny och omdiskuterad arbetsmetod.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport102.pdf

20 sekunder till jobbet. Distansarbete från bostaden. Teldok Rapport nr 101

Innehåll: En allsidig genomlysning av förutsättningar, villkor och praktik vad gäller arbete från hemmet – inte som övertid, inte heller när man jobbar enbart hemifrån, men när man gör det under en stor del av veckan samtidigt som det finns en arbetsplats även ”på jobbet”. Exempel ges med tio individer och deras familjer, representerande både företag och offentlig sektor. I allsidigheten ingår en granskning av definitioner, Sveriges speciella förutsättningar, vad vi vet om potentialen för och omfattningen av distansarbetet i Sverige och i världen, praktikens problem och utmaningar, ekonomiska frågor och startproblem, lagar, avtal och framtid.
Metod: De tio distansarbetarna har intervjuats. Därutöver har ett omfattande material av lagar, erfarenheter, studier och diskussioner inhämtats genom förfrågningar hos experter och makthavare liksom genom bearbetning av en lång rad skriftliga rapporter, forskning, statistik etc.

Avsändare: Lennart Forsebäck är konsult och författare med inriktning på flexibelt arbete.

Mottagare: Dels individer som överväger att börja distansarbeta eller telependla, eller som kanske redan har börjat men vill få ett bredare perspektiv, dels företag och organisationer med motsvarande överväganden.

Grad av analys: Grundlig och återigen allsidig analys med bas både i praktik och mer övergripande överväganden.

Täckning: Koncentration på Sverige. Eftersom informationstekniken inte minst vad gäller verktyg för distansarbete förändras snabbt gäller den uppenbara reservationen att rapporten präglas av kostnadsbild, tillgänglig teknik och gjorda erfarenheter vid den tidpunkt när studien genomfördes, 1995.

Datumstämpel: Material insamlat 1995, rapporten daterad augusti samma år.

Nyhetsvärde: Det omfattande och allsidiga materialet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport101.pdf