Tillväxtföretagen och de teleanknutna informationssystemen. Teldok Rapport nr 95

Innehåll: Innehåller dels en utförligare beskrivning av hur fem”tillväxtföretag” definierade som sådana som växer med mer än 20 procent i volym per år i minst fem år använder teleanknutna informationssystem, dels en serie telefonintervjuer med trettio företag i samma kategori. Resultaten analyseras.
Metod: Fem fallstudier samt trettio strukturerade telefonenkäter.

Avsändare: Båda författarna har varit konsulter i ett företag som specialiserat sig på att studera och ge råd till tillväxtföretag, Ahrens & Partners. Roland Steen är nu avdelningschef vid NUTEK.

Mottagare: Läsare som vill se hur företag som sätter tillväxten i centrum, ochsom lyckas med att växa snabbt, beter sig visavi informationsteknik som verktyg.

Grad av analys: Den strukturerade telefonenkäten ger en mångfald infallsvinklar, såsom typen av företag – tillverkande, handel, tjänster – liksom deras storlek. Därutöver problematiseras inte begreppet ”tillväxtföretag”.

Täckning: De fem praktikfallsföretagen är börsföretaget OM-gruppen, tvättföretaget Tvättman, luftutsugsföretaget Nederman, transportföretaget DHL och försäkringsföretaget Skandia AFS, av de 30 intervjuade företagen är sju tjänsteföretag, tjugo tillverkande och tre handelsföretag.

Datumstämpel: Studien genomförd vintern 1994-95.

Nyhetsvärde: Ahrens & Partners har genomfört en rad studier av tillväxtföretag men detta är den första rapporten av sitt slag, en studie av hur denna kategori av företag utnyttjar ny teknik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport95.pdf