Cybershoppare, intermediärer och digitala handelsmän. Teldok Rapport nr 120

Rapporten beskriver, inte minst i många intervjuer med tidiga användare och aktörer, en verklighet som nu på allvar börjar tränga in i de svenska hushållen.
Utvecklingen är snabb och tycks hela tiden accelerera. Med flera Internet-anslutna datorer i våra hem, växande datamognad och ett allt större utbud av varor och tjänster som bjuds ut över nätet kan näthandeln mycket väl explodera ett stycke in på det nya millenniet.
När de svenska hushållen upptäcker fördelarna med att handla på nätet innebär detta ett markant trendbrott i handelns utveckling. Gamla konkurrensfördelar kan bli till nackdelar. Både grossist- och detaljistrollen förändras. ”Gränssnittet” mellan tillverkare och konsumenter befolkas av både nya och nygamla handelsmän. Till detta kommer en rad nya aktörer, ”intermediärer”, som ser en chans när handeln blir gränslös i en alldeles ny mening.
Men historien manar till försiktighet när det gäller att döma ut ”det gamla”. Paradoxalt nog är det kanske först av allt ”moderniteter” som stormarknader och supermarkets som får stryka på foten när allt fler använder datorn snarare än bilen för att göra sina inköp. Butiken på hörnet eller ståndet på torget kan mycket väl visa sig ha betydligt större överlevnadsförmåga. Så innebär kanske millennieskiftet att närbutiker och ”nätbutiker” finner en formel för samexistens, där ”torggubbar” och kvartershandlare, ”intermediärer” och elektroniska handelsmän sida vid sida förser oss med de varor och tjänster vi behöver.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport120.pdf

Att utnyttja den nya friheten i tid och rum. En liten skrift om flexibelt arbete. Teldok Info nr 16

Innehåll: Sammanfattande skrift om flexibelt arbete, bygger bl a på författarens Teldok Rapport 101 ”20 sekunder till jobbet”.
Metod: Journalistisk och lättillgänglig ”handbok” eller ”bruksanvisning” med fördelar, fallgropar, etc.

Avsändare: Författaren är forskare och konsult, bl a anlitad av EU-kommissionen.

Mottagare: Den som söker en lättillgänglig introduktion till begrepp, problem och möjligheter vad gäller ”distansarbete”.

Grad av analys: Översikt, av utrymmesskäl utan stort djup men med ett antal figurer och citat som återspeglar underliggande komplexitet.

Täckning: Författaren har god överblick och djupa kunskaper.

Datumstämpel: Oktober 1996.

Nyhetsvärde: Just lättillgängligheten och översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info16.pdf

Tulipanaros eller dagsslända? Telework i Europa vid 1990-talets slut. Teldok Via nr 27

Intresset för telework är stort i många länder, inte minst i EU. Man brukar ordna European Telework Week med evenemang på en rad platser. Det ledande arrangemanget år 1995 skedde i Rom, år 1996 i Wien och 1997 i Stockholm.
Lennart och Lilian har besökt konferenser under European Telework Week 1995 och samtalat både då och senare med en rad experter på området. En mångfacetterad bild av teleworking kommer fram. Den kan Du läsa om i ”Tulipanaros eller dagslända? Telework i Europa vid 1990-talets mitt”.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via27.pdf

20 sekunder till jobbet. Distansarbete från bostaden. Teldok Rapport nr 101

Innehåll: En allsidig genomlysning av förutsättningar, villkor och praktik vad gäller arbete från hemmet – inte som övertid, inte heller när man jobbar enbart hemifrån, men när man gör det under en stor del av veckan samtidigt som det finns en arbetsplats även ”på jobbet”. Exempel ges med tio individer och deras familjer, representerande både företag och offentlig sektor. I allsidigheten ingår en granskning av definitioner, Sveriges speciella förutsättningar, vad vi vet om potentialen för och omfattningen av distansarbetet i Sverige och i världen, praktikens problem och utmaningar, ekonomiska frågor och startproblem, lagar, avtal och framtid.
Metod: De tio distansarbetarna har intervjuats. Därutöver har ett omfattande material av lagar, erfarenheter, studier och diskussioner inhämtats genom förfrågningar hos experter och makthavare liksom genom bearbetning av en lång rad skriftliga rapporter, forskning, statistik etc.

Avsändare: Lennart Forsebäck är konsult och författare med inriktning på flexibelt arbete.

Mottagare: Dels individer som överväger att börja distansarbeta eller telependla, eller som kanske redan har börjat men vill få ett bredare perspektiv, dels företag och organisationer med motsvarande överväganden.

Grad av analys: Grundlig och återigen allsidig analys med bas både i praktik och mer övergripande överväganden.

Täckning: Koncentration på Sverige. Eftersom informationstekniken inte minst vad gäller verktyg för distansarbete förändras snabbt gäller den uppenbara reservationen att rapporten präglas av kostnadsbild, tillgänglig teknik och gjorda erfarenheter vid den tidpunkt när studien genomfördes, 1995.

Datumstämpel: Material insamlat 1995, rapporten daterad augusti samma år.

Nyhetsvärde: Det omfattande och allsidiga materialet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport101.pdf

20 seconds to work. Home-based telework. Teldok Report nr 101

Contents: A comprehensive description of telework framework, conditions, and actual practice, concentrating on home-based telework, not as overtime, not even for those working from home exclusively, but when there is also a ”workplace at work” while telework still occupies a substantial part of the week. The ”practice” consists of ten individuals and their families, representing employees of corporations as well as in the public sector. ”Comprehensive” stands for a primer on definitions; facts and figures as to what is known of particular Swedish preconditions and the potential and actual volume of telework in Sweden and in the world; down-to-earth problems and challenges; start-up issues; laws, labor market agreements, and telework related forecasts. A detailed economic analysis is provided, and the teleworking Swedish Minister of Labor has submitted to a thorough interview.

Method: Those ten teleworking individuals and their families were interviewed. A voluminous background material has been compiled, including laws and regulations, experience reports, studies and discussions as told directly by experts and decision-makers as well as in written or printed reports, research studies, statistics, etc.

Author: Lennart Forsebäck is a consultant and author specializing in flexible work.

Target group: Individuals considering switching to telework; those who already have done so and feel like requiring a larger perspective and supplementary information; companies and organizations with similar needs.

Depth of analysis: A thorough and comprehensive analysis based on actual practice as well as theoretical considerations.

Coverage: Focus is on Sweden. Since information technology changes so rapidly, that which was however correct and comprehensive when the report was finalized in 1995 may have to be amended if features are heavily dependent on technology, tools, and costs changing later than that.

Date: Material compiled in 1995, the report finalized in August of that year.

Novelty value: The comprehensive coverage.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport101e.pdf