Tala i bild. Teldok Info nr 13

Innehåll: En serie uppsatser om bildens betydelse för vår kommunikation, från dess makt och magi ur ett konsthistoriskt perspektiv till konkreta bildtelefonavändningar – också för teckentolkning. Här finns även rent praktiska råd.
Metod: Val av olika bidragsgivare, som, ehuru experter, populärt sammanfattar forskning och erfarenheter.

Avsändare: Henrik Wahlforss är arkitekt.

Mottagare: Alla med behov av perspektiv på bildkommunikation av mer generellt slag.

Grad av analys: Djupgående samtidigt som det är experter som sammanfattar läget inom sitt resp. område.

Täckning: Allsidigt vad gäller infallsvinklar.

Datumstämpel: Juli 1993.

Nyhetsvärde: Själva allsidigheten i översikten; bearbetningsgraden.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info13.pdf

Gruppvara i praktiken. Teldok Via nr 23

Innehåll: Granskning dels av olika produkter för ”groupware”, gruppvara, dels hur ett antal företag i praktiken nyttjar dessa, vilka synpunkter och erfarenheter de har, etc.
Metod: Intervjuer och på dessa baserad analys.

Avsändare: Författarna har gjort detta som ett examensarbete på systemvetenskaplig linje vid ADB på Lunds Universitet.

Mottagare: Alla som överväger att inskaffa och använda gruppvara liksom naturligtvis de som forskar eller studerar området.

Grad av analys: Begränsas av studenterans erfarenhet samt den insats man kan vänta av en tiopoängsuppsats; utgår i mycket från de studerade företagens erfarenheter. Man kommer fram till att det går att skilja på en partiell och en total gruppvarumiljö.

Täckning: De produkter som studerats (och som kunnat studeras) är Lotus Notes, Futures Team och Windows for workgroups. Fyra företag som utnyttjar gruppvara ingår sedan i studien.

Datumstämpel: Examensarbetet framlades i juni 1993.

Nyhetsvärde: Tidig svensk empirisk studie av ett område i snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via23.pdf

Effektivisering av godstransporter – Praktikfall Bergslagen. Teldok Via nr 20

Innehåll: Redogör för ett försök att bidra till utveckla en region, Bergslagen, genom att sprida information och initiera studier och diskussion om näringslivets utveckling med hjälp av nya medel och synsätt vad gäller kommunikation, särskilt transporter. Rapporten utmynnar i ett projektförslag.
Metod: Sammanfattning av underlag för och genomförda seminarier.

Avsändare: Författarna är konsulter i Effect Management AB, Karlstad.

Mottagare: Transportintresserade samt intressenter i förutsättningar för regional utveckling.

Grad av analys: Betingad av seminarieresultaten men utmynnar alltså i konkreta projektförslag.

Täckning: Utgår ifrån en vision, Bergslagsvision, bygger naturligtvis på resultat inom själva projektet.

Datumstämpel: Juni 1991.

Nyhetsvärde: Belyser ett specifikt och särpräglat projekt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via20.pdf

Electronic Publishing – elektronisk förlagsverksamhet. Teldok Via nr 22

Innehåll: Elektronisk förlagsverksamhet är en heterogen företeelse. Den omfattar spridning av innehållet i traditionella förlagsprodukter med nya medier; nya konkurrerande förlagsprodukter inklusive multimedia; och elektroniska och andra sätt att producera och utveckla traditionella produkter. Utgångspunkten är en internationell och aktuell översiktskonferens i juni 1993, kompletterad med aktuellare uppgifter och tillbakablickande översikter.
Metod: Kunskapsöversiktens, präglad av material från juni-konferensen.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin är professor med bl a ett tiotal böcker om den tekniska mediautvecklingen bakom sig.

Mottagare: Förlagsfolk; journalister och författare; politiker; mediapsykologer; tele- och datorintresserade.

Grad av analys: Bygger i huvudsak på konferensen samt ett antal kritiska böcker och forskningsresultat.

Täckning: Ojämn i det att den speglar konferensen liksom detta att området, så heterogent det är, befinner sig i mycket snabb förändring.

Datumstämpel: Rapporten färdig november 1993, utgiven december 1993.

Nyhetsvärde: En kritisk sammanfattning av konferensen samt av anknytande tidskriftsartiklar och vissa aktuella böcker.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via22.pdf

Information Technology, Social Fabric. Teldok Via nr 21

Innehåll: En samling uppsatser, varav flera är scenarier, med utgångspunkten att informationsteknik kan forma och omforma sociala fält eller nätverk. Det sker dels genom kontakter över telenätet, dels och specifikt med hjälp av allt mer spridda hjälpmedel som groupware. Förutsättningen är emellertid att individer och grupper kan kommunicera effektivt, vilket bygger på kulturella, språkliga och om man så vill begreppsmässiga faktorer.
Metod: Scenarierna är extrapolationer av dagens tekniska möjligheter till framtida tänkta tillämpningar. Den längsta uppsatsen beskriver tre praktikfall inom teknisk forskning och utveckling och hur IT där kan bidra, mot bakgrund av en undersökning omfattande ett större antal företag.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin är professor och ansvarig för Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer, även medlem av TELDOKs redaktionskommitté.

Mottagare: Personer intresserade av ett diskussionsunderlag om tillämpning av modern IT för forskning och utveckling i samverkan över gränser, inklusive även kunskapsutveckling av mer generellt slag.

Grad av analys: Scenarierna ger analysen konkretion.

Täckning: Fem scenarier täcker inte allt men ger variationsrikedom. De skilda analytiska uppsatserna går från stort till smått, utan detaljerad genomgång av ”allt”.

Datumstämpel: Vintern 1992-93.

Nyhetsvärde: Scenarierna samt diskussionen av bakgrundsfaktorer såsom osynlig men omedvetet styrande begreppsbildning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via21.pdf