Information Technology, Social Fabric. Teldok Via nr 21

Innehåll: En samling uppsatser, varav flera är scenarier, med utgångspunkten att informationsteknik kan forma och omforma sociala fält eller nätverk. Det sker dels genom kontakter över telenätet, dels och specifikt med hjälp av allt mer spridda hjälpmedel som groupware. Förutsättningen är emellertid att individer och grupper kan kommunicera effektivt, vilket bygger på kulturella, språkliga och om man så vill begreppsmässiga faktorer.
Metod: Scenarierna är extrapolationer av dagens tekniska möjligheter till framtida tänkta tillämpningar. Den längsta uppsatsen beskriver tre praktikfall inom teknisk forskning och utveckling och hur IT där kan bidra, mot bakgrund av en undersökning omfattande ett större antal företag.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin är professor och ansvarig för Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer, även medlem av TELDOKs redaktionskommitté.

Mottagare: Personer intresserade av ett diskussionsunderlag om tillämpning av modern IT för forskning och utveckling i samverkan över gränser, inklusive även kunskapsutveckling av mer generellt slag.

Grad av analys: Scenarierna ger analysen konkretion.

Täckning: Fem scenarier täcker inte allt men ger variationsrikedom. De skilda analytiska uppsatserna går från stort till smått, utan detaljerad genomgång av ”allt”.

Datumstämpel: Vintern 1992-93.

Nyhetsvärde: Scenarierna samt diskussionen av bakgrundsfaktorer såsom osynlig men omedvetet styrande begreppsbildning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via21.pdf

CSCW. A Promise soon to be Realized? Teldok Rapport nr 71

Innehåll: CSCW står för Computer Supported Collaborative Work, dvs utnyttjandet av datorstöd för lagarbete. Nya sådana datorstöd, främst programvara men också kommunikationslänkar m m, tillkommer oupphörligt och går ofta under namnet ”groupware”, försvenskat till ”gruppvara”. Företeelsen placeras i rapporten in i sitt sammanhang, varefter följer redovisningar och kommentarer kring en studieresa om groupware till USA, där det finns ett antal företag, universitetsinstitutioner, installationer, analyser, jämförelser och erfarenheter. Experter ger översikter och framtidsbilder; studieresans deltagare redovisar sina egna intryck.
Metod: En centralpunkt för utvecklingen av CSCW är University of Arizona i Tucson och över huvud taget har besök företagits vid centrala utvecklingsinstanser (mer än hos pionjäranvändare, som senare redovisat spännande resultat). Genom de många besökspunkterna i USA samt de insiktsfulla föredragen och diskussionerna är allsidigheten god, undantaget senare erfarenhetsrapportering. (Det är ett snabbrörligt fält.)

Avsändare: Peter Docherty är forskare vid IMIT, Institute for Management of Innovation and Technology.

Mottagare: Personer med ansvar för lagarbete över tids-, organisations- och geografiska avstånd, t ex kring kvalitetsfrågor eller forsknings- och utvecklingsprojekt.

Grad av analys: Ett av besöken, på University of Georgia, erbjöd en preliminär jämförelse mellan olika system. Resedeltagarnas olika bakgrund och erfarenhet borgar för motsvarande allsidighet i bedömningar och analyser.

Täckning: I huvudsak en typ av groupware, nämligen sådan för gruppmöten med gemenskap i tiden och med inriktning på att generera idéer och problemlösningar för att sedan, fortfarande i grupp, diskutera och rangordna uppslagen.

Datumstämpel: Studieresa april 1991, rapport mars 1992.

Nyhetsvärde: En allsidig introduktion till och diskussion av CSCW.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport71.pdf