CSCW. A Promise soon to be Realized? Teldok Rapport nr 71

Innehåll: CSCW står för Computer Supported Collaborative Work, dvs utnyttjandet av datorstöd för lagarbete. Nya sådana datorstöd, främst programvara men också kommunikationslänkar m m, tillkommer oupphörligt och går ofta under namnet ”groupware”, försvenskat till ”gruppvara”. Företeelsen placeras i rapporten in i sitt sammanhang, varefter följer redovisningar och kommentarer kring en studieresa om groupware till USA, där det finns ett antal företag, universitetsinstitutioner, installationer, analyser, jämförelser och erfarenheter. Experter ger översikter och framtidsbilder; studieresans deltagare redovisar sina egna intryck.
Metod: En centralpunkt för utvecklingen av CSCW är University of Arizona i Tucson och över huvud taget har besök företagits vid centrala utvecklingsinstanser (mer än hos pionjäranvändare, som senare redovisat spännande resultat). Genom de många besökspunkterna i USA samt de insiktsfulla föredragen och diskussionerna är allsidigheten god, undantaget senare erfarenhetsrapportering. (Det är ett snabbrörligt fält.)

Avsändare: Peter Docherty är forskare vid IMIT, Institute for Management of Innovation and Technology.

Mottagare: Personer med ansvar för lagarbete över tids-, organisations- och geografiska avstånd, t ex kring kvalitetsfrågor eller forsknings- och utvecklingsprojekt.

Grad av analys: Ett av besöken, på University of Georgia, erbjöd en preliminär jämförelse mellan olika system. Resedeltagarnas olika bakgrund och erfarenhet borgar för motsvarande allsidighet i bedömningar och analyser.

Täckning: I huvudsak en typ av groupware, nämligen sådan för gruppmöten med gemenskap i tiden och med inriktning på att generera idéer och problemlösningar för att sedan, fortfarande i grupp, diskutera och rangordna uppslagen.

Datumstämpel: Studieresa april 1991, rapport mars 1992.

Nyhetsvärde: En allsidig introduktion till och diskussion av CSCW.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport71.pdf

Kontorsinformationssystem i den offentliga sektorn. Teldok Rapport nr 42

Innehåll: Om staten för att genomföra offentliga tjänster och arbetsuppgifter köper eller stöder inköp av avancerade informationssystem, då kan väl själva urvalet av uppgifter liksom stödet utformas så att inte bara själva jobbet blir rationellare skött utan också upphandlingen ger brittisk industri särskild stimulans? Stimulans på två sätt, genom att ge skjuts åt utvecklingen av nya system, och genom att skapa demonstrationsmöjligheter så att marknaden kan övertygas om att den nya tekniken fungerar. Ett tjugotal sådana projekt definieras inom regeringskansli, kommuner och landsting, statlig industri, myndigheter och verk. Resultat och erfarenheter studerades av konsulter. Det visar sig viktigt att från början veta vad man skall göra och det i varje etapp. Det är väsentligt att matcha samordningsvilja med en organisation som svarar mot den. Den offentliga sektorn är väl värd att satsa på. Men det är viktigt att undvika dubbla budskap.
Metod: Författaren har genom regelbundna besök både ”hos” experimenten och hos centrala insatser regelbundet följt verksamheten samt studerat all central dokumentation.

Avsändare: Författaren är verksam vid IMIT och var tidigare ansvarig för Arbetsmiljöfondens utvecklingsprogram.

Mottagare: Ansvariga för uppläggning av experiment med kontorsinforma- tionsystem av omfattande slag, inte bara inom det offentliga utan även i organisationer och större företag.

Grad av analys: Slutsatsdragningen förs mycket långt, flera resonerande och grundligt underbyggda steg.

Täckning: Sex av de 21 försöken hade hunnit fullföljas. Därutöver redovisas ytterligare sju utanför de 21, granskade av en organisation CCTA.

Datumstämpel: Oktober 1988

Nyhetsvärde: I analys och sammanställning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport42.pdf

Expertsystem i Storbritannien. Teldok Rapport nr 37

Innehåll: Författaren gör en genomgång av expertsystem och artificiell intelligens (AI) i Storbritannien. De brittiska demonstrationsprojekten på området presenteras, en del i kritisk detalj.
Avsändare: Författaren är verksam vid Statskontoret och vid IMIT, Handelshögskolan och var tidigare ansvarig för Arbetsmiljöfondens utvecklingsprogram.

Datumstämpel: Juni 1988

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport37.pdf