IT-företag i samverkan. Nätverk för bättre affärer. Teldok Rapport nr 109

I sitt förord skriver författarna:
Förutsättningarna för IT-företagen i Sverige förändras snabbt. Både vad som efterfrågas och vad som erbjuds. Marknaden för branschens produkter växer snabbare än för någon annan bransch. Trots detta svarar svenska IT-företag i allt mindre utsträckning mot denna ökande efterfrågan, vilket bl a kan avläsas i ett växande handelsunderskott för IT-produkter. Efterfrågan utvecklas också mot att bli bredare och mer sammansatt samtidigt som företagen tenderar att bli smalare, mer ”nischade”. Tekniken blir mer modulär och medger i högre grad komponentbaserade lösningar vilket underlättar att motsvara behoven av mer komplexa, ”kundorienterade” helhetslösningar. Produkternas livslängd sjunker och kunskapsinnehållet ökar.
Vilka krav ställer detta på företagen? Vad måste företagen klara för att överleva och ännu hellre växa? Vilka strategier, förhållningssätt och handlande svarar mot de krav omständigheterna ställer?
Kan nya och effektiva former av samverkan mellan små IT-företag vara en god strategi för att bättre kunna svara mot en ökande, mer komplex och bredare efterfrågan och andra förändrade betingelser för IT-branschen?
Det var rapportens utgångspunkter och frågeställningar. Syftet med rapporten blev att söka gå bakom branschstatistik och övergripande beskrivningar genom att ta del av de enskilda företagarnas erfarenheter – söka beskriva de förhållanden företagen existerar under och vilka krav och möjligheter dessa förhållanden erbjuder. De företag vi intervjuat är ReadSoft AB, Trio Information Systems AB, IAR Systems AB, DataSvar Support AB, Collega och PC/Fax-gruppen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport109.pdf

Gränssnitt människa-dator. Ett amerikanskt perspektiv. Teldok Rapport nr 61

Innehåll: Rapport från en studieresa till USA i april 1989. Temat är olika metoder för att göra datorsystem mer användarvänliga. Företag som IBM, Apple och Xerox har besökts. Hypermedia, dvs olika metoder att skapa och hitta i strukturer ”på tvären”, inte bara enligt en innehållsförteckning, diskuteras. Det gör också multimediaverktyg, inklusive inmatning med handskrift som komplement till tangentbord. Datorer och telemedia kan användas för samverkan i grupp. En sådan samverkan kan underlättas av verktyg för att sålla i informationsflödet, men sådana har naturligtvis även andra tillämpningar. Utöver nämnda och andra företag har också högskolor som MIT (Sloan School), Stanford och Carnegie Mellon besökts. I ett appendix finns en reserapport från konferensen Computer-Human Interaction 1989.
Metod: Reserapportens. Huvudtemat diskuteras i kapitel inriktade på olika aspekter och dellösningar, vartill kommer besöksbeskrivningar, fakta om besöken och gruppdeltagarnas personliga reflektioner.

Avsändare: Författarna kommer från Statskontoret och har där bl a arbetat med försök med kunskapssystem, det s k Växthuset. Studieresan gick i regi av TELDOK.

Mottagare: Alla som vill få en överblick över vad som pågår när det gäller arbete på användarvänliga datorsystem, dels forskare, dels ansvariga för långsiktiga investeringar i informationssystem.

Grad av analys: Kritisk granskning av intrycken från besöken.

Täckning: Naturlig begränsning till intryck från ett antal studiebesök. Appendix från konferensen vidgar perspektivet.

Datumstämpel: Studieresa april 1989, utgivning mars 1991.

Nyhetsvärde: Ett antal av de system och ansatser som beskrivs var inte kända utanför företag och laboratorier när resan gjordes, t ex MIT’s Object lens eller Wangs Freestyle.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport61.pdf