Trimmade transporter för att klara nya Europas krav. Teldok Rapport nr 64

Innehåll: Medan många rapporter startar utifrån utnyttjandet av vissa kommunikationsprotokoll eller elektroniska dokument, typ Odette, så är här utgångspunkten ett studium av fem mindre företag som alla är beroende av transporter för sin verksamhet. Hur utnyttjar de elektroniska dokument ? Det visar sig t ex att ett av dem, som gör sågar, åker snålskjuts på ett större företags transporter och därmed sparar kraftigt, trots att godset går omvägar. Övriga företag representerar blommor, bildelar, hemelektronik och trycksaker. Avslutningsvis finns en checklista för andra företag som vill gå över till gods- och informationsflöden med stöd av kommunikation mellan datorer. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Fem utförliga fallstudier med ett betydande analytiskt kringverk av bakgrundsbeskrivningar och slutsatser.

Avsändare: Dahlbäcker och Swahn arbetar på transportföretaget ASG, Utbult är journalist och Wallinder finns på Televerket Teletjänster.

Mottagare: Den som är intresserad av småföretagens villkor; alla med inriktning på transporter och logistik; de som är nyfikna på ändrade villkor i och med integrationen i Europa.

Grad av analys: Genom det allsidiga författarlaget finns en hög grad av sakkunskap när det gäller varierade frågor av ekonomisk, logistisk och teknisk natur representerade.

Täckning: De fem företagen är ett påfallande allsidigt urval av verksamheter, men de utgör enbart fem.

Datumstämpel: Utgiven maj 1991.

Nyhetsvärde: Allsidigheten och ”närgångenheten” vad gäller de fem fallstudieföretagen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport64.pdf

Ny Informationsteknik nya strukturer. Teldok Rapport nr 68

Innehåll: Ett försöka att se hur informationstekniken påverkar företags organisatoriska uppbyggnad. Denna bestäms i mycket av de nya konkurrensfaktorer som gäller, typ tidskonkurrens, samt av organisatoriska grepp, typ arbete i nätverk. Informationstekniken spelar en viktig roll i ett kraftspel mellan affärsidén och strategin för företaget, som bygger på samspelet med affärsmiljön. De spelregler som existerar och deras motsvarigheter i form av uppfattningar om hur den aktuella (affärs)världen fungerar är också av betydelse.
Metod: Intervjuer med ett betydande antal företag; studier av ytterligare ett antal via olika dokument; samt genomgång av aktuell litteratur vad gäller organisation, konkurrensfaktorer och informationsteknik.

Avsändare: Gull-May Holst är företagsledare inom marknadskommunikation, Bengt-Arne Vedin forskare med inriktning mot innovation och informationsteknik.

Mottagare: Personer med inriktning mot företagsstrategi, organisation och utformning av bärande konkurrensidéer.

Grad av analys: Som förordet påpekar, är det en aktuell diskussion inom ett område där det åtminstone på ytan sker snabba förskjutningar.

Täckning: Beskriver de vid rapportskrivningen mest aktuella tendenserna och teknikområdena.

Datumstämpel: September 1991

Nyhetsvärde: Sammanställning av olika tendenser och beskrivningar som finns i annan literatur på ett mot informationstekniken vinklat sätt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport68.pdf

Gränsöverskridande strategier för kompetensföretag. Teldok Rapport nr 63

Innehåll: Kompetensföretag – det är sådana som bygger på kunskap och förmåga men inte på patent eller masstillverkning i stora eller mindre fabriker. Sådana företag borde kunna vara lättrörliga, samtidigt som särskilt de mindre också är utsatta för hårda konkurrenshot. Tre av de företag som bildar grunden för rapporten är renodlat kunskapsinriktade, det fjärde arbetar med unika teletjänster. Dessa företag borde alltså både vara mer utsatta för utländsk konkurrens och samtidigt ha chanser att etablera sig internationellt – organiskt, genom förvärv eller fusion, eller via allianser och nätverk. Telematiknivån är god men den informationsteknik som utnyttjas är inte särskilt avancerad eller originell. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Intervjuer i fyra företag; strävan efter förklaringar mot teoretisk och allmän bakgrundsbeskrivning.

Avsändare: Hagge Rilegård och Stefan Thorén är ekonomer, tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm, nu hos Sifo Management Group.

Mottagare: Ledningen i mindre och medelstora kompetensföretag; konsulter och andra som stödjer dessa; personer och organisationer som erbjuder informationstekniska tjänster till stöd för kunskaps- och kompetensföretag som går ut internationellt.

Grad av analys: Söker generalisera och förklara på grundval av andra beskrivningar och naturligtvis de egna praktikfallen.

Täckning: En viss begränsning ligger i antalet företag samt givetvis i att studieområdet befinner sig i snabb utveckling.

Datumstämpel: Påbörjades sommaren 1990, utgiven april l991.

Nyhetsvärde: Det saknas studier med denna infallsvinkel av svenska kompetensföretag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport63.pdf

Telematik Datorer Småföretag. En modell förkunskapsöverföring. Teldok Via nr 18

Innehåll: I Malungs Kommun har man arbetat med att införa datorer i mindre företag. Det visar sig krävas ett betydande mått av handledning och kunskapsöverföring. Men det räcker heller inte: en syntespedagogik fick utvecklas, där såväl problemhavare/småföretagare som forskare/konsult bidrar med vardera kunskap och erfarenheter, och vilka framför datorn tillsammans utvecklar ny kunskap.
Metod: Rapport från den ansvarige för själva projektet, som själv sett hur arbetet utvecklats och bedrivits.

Avsändare: Thomas Tydén har varit projektledare för projektet och arbetar vid Dalarnas Forsknigsråd.

Mottagare: Datorintresserade, mindre företag och ”småföretagens vänner”. Pedagogiskt intresserade.

Grad av analys: Går alltså bakom den vanliga ytliga beskrivningen av småföretagarens oro inför och praktiska problem med att ta till sig datorn. Genomtänkt, praktiskt baserad analys.

Täckning: Specifik målgrupp, vid en viss tidpunkt (1988-90), speciellt projekt, begränsad region.

Datumstämpel: Projektet avslutades 1990, rapporten är från maj 1991.

Nyhetsvärde: Ovanligt projekt även om det finns tidigare studier där man på annat sätt sökt införa datorer i små företag eller undersöka de mindre företagen vad avser deras datormognad.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via18.pdf

Gods- och informationströmmar – I dag och framtidsdrömmar. Teldok Info nr 9

Innehåll: En kort och översiktlig rapport om utnyttjandet av elektroniska dokument i samband med transporter. Det finns fem nyckelfaktorer: tid, störningshantering, kostnad för beläggning resp. för administration, samt kompetensutveckling och vardagsrationalisering. Idag utnyttjas transaktionssystem, operativa planeringssystem, uppföljningssystem och styrande informationssystem. Affärsidéer förändras, balansen mellan olika transportslag, liksom transportvolymen, påverkas. – Anknyter till TELDOKs Europa-program och till TELDOK Rapport 64.
Metod: Sammanfattande och överskådligt resonemang samt analys, med basen i ett antal praktikfall som presenteras närmast i bildform.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning mot informationsteknikens tillämpningar.

Målgrupp: Den som är intresserad av att få en överblick över och en första orientering om elektroniskt dokumenterade transporter och varuflöden, särskilt i ”det nya Europa”.

Grad av analys: Söker beskriva konsekvenser både nu och i framtiden, såväl vad gäller teknikens som de internationella strukturernas utveckling.

Täckning: Går in på alla olika transportmedel men är ytlig och översiktlig, inte djup eller detaljrik.

Datumstämpel: Utgiven juni 1991.

Nyhetsvärde: Den lättlästa översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info9.pdf

Närhet och avstånd. Teldok Rapport nr 62

Innehåll: Detta är en reserapport från USA och Canada. Inriktningen är informationsteknik utnyttjad för att utjämna regionala skillnader.
USA och Canada är varandras kontraster, och Sverige står Canada väsentligt närmare. I det senare landet återfinns en mångfald åtgärder och ansatser för att medge arbete, sjukvård, utbildning m m i glesbygd, inte minst via satelliter. I USA är det vissa delstater eller kommuner som varit aktiva, men mer begränsat, t ex i Kalifornien och Colorado. Även informationsteknikens inverkan på decentralisering och ”fjärrsamverkan” i företag, t ex Hewlett-Packard, behandlas.
Metod: Reserapportens.

Avsändare: Författaren har eget företag i Östersund och arbetar med regionalt utnyttjande av bland annat informationsteknik. Studieresan arrangerades av TELDOK.

Mottagare: Alla med intresse för praktiska erfarenheter och teoretiska idéer om hur informationsteknik kan påverka regional fördelning av arbete och boende.

Grad av analys: Vissa besökta forskare, utredare och konsulter har bidragit med analys, medan besök på installationer naturligtvis bara hinner ge ögonblicksbilder. Gruppens allsidiga sammansättning borgar för kritisk och mångfacetterad analys.

Täckning: På en vecka hinner man blott se ett axplock av de intressantaste företagen, med restriktioner till lokaliseringen. De mest centrala offentliga instanserna har besökts men naturligtvis inte alla delstater etc, heller inte ”gräsrotsnivån”.

Datumstämpel: Resan gjordes i april l989. Utgåvan är från mars 1991.

Nyhetsvärde: Den breda täckningen av temat informationsteknik och regional utveckling i USA och Canada.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport62.pdf

Finansiella tjänster i Europa. Teldok Rapport nr 67

Innehåll: Beskriver legala aspekter, exempel från mindre och medelstora företag i den finansiella sektorn (inklusive Stockholms Fondbörs och Dow Jones Desktop), databasteknik, nättjänster, tillämpningar för finansiella informationsdatabaser och, i ett särskilt avsnitt, Reuters. Fokus är bank, försäkring och information. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Beskrivning av ett antal konkreta affärsidéer och hur dessa utvecklats, vidare av begrepp och referensramar kring dessas fram- och motgångar.

Avsändare: David Taylor är brittisk konsult, Lillemor Larsson verksam i Vesatel, ett svensk-holländskt företag för specifika teletekniska lösningar.

Mottagare: Intressenter i finansiella tjänster, i det euroepeiska näringslivets utveckling, och i nya sätt att utnyttja informationsteknik.

Grad av analys: Ansatsen är att analysera och dra slutsatser av redovisade erfarenheter.

Täckning: Temat snarare än Europa-begränsningen har varit styrande, här finns amerikanska och australiska exempel. Smakprov snarare än heltäckning.

Datumstämpel: Utgivning juli 1991.

Nyhetsvärde: Området finansiella tjänster, inte minst med inriktningen mot mindre företag och Europa.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport67.pdf

Distansundervisning för företagsledare. Teldok Rapport nr 66

Innehåll: Ett amerikanskt välrenommerat institut för utbildning av företagsledare bygger i väsentlig grad sin pedagogik på datorstödda telekonferenser. Författarinnan har vistats vid det amerikanska institutet upprepade gånger, första gången under ett halvår, för att studera uppläggning och genomförande. Hon har studerat pedagogiken och intdervjuat både kursdeltagare och lärare medan kursen pågått. Ett par europeiska initiativ av likartat slag redovisas kortfattat.
Metod: Redovisning av kursscheman, intervjuinnehåll etc i jämförelse med andra och tidigare erfarenheter.

Avsändare: Lillemor Adriansson är forskare i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Mottagare: Dels pedagoger med intresse för nya grepp, dels den som är inriktad på utveckling av datorstödda telekonferenser, dels kandidater till att delta i utbildningen.

Grad av analys: Författarinnans frågor till deltagare och lärare bygger på pedagogisk och psykologisk praktik och forskning, och vad som lyfts fram av för- och nackdelar bygger på elevers och lärares svar.

Täckning: Ett enda, och ett originellt, utbildningsprogram, med viss utblick på en svensk och en europeisk motsvarande satsning, den senare alltför färsk för att resultat skall kunna redovisas.

Datumstämpel: Besök i USA l988, 1989 och 1990, rapporten utgiven i juli l99l.

Nyhetsvärde: Ett unikt institut, en för denna målgrupp unik undervisningmetod, ej tidigare rapporterad.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport66.pdf

Gränssnitt människa-dator. Ett amerikanskt perspektiv. Teldok Rapport nr 61

Innehåll: Rapport från en studieresa till USA i april 1989. Temat är olika metoder för att göra datorsystem mer användarvänliga. Företag som IBM, Apple och Xerox har besökts. Hypermedia, dvs olika metoder att skapa och hitta i strukturer ”på tvären”, inte bara enligt en innehållsförteckning, diskuteras. Det gör också multimediaverktyg, inklusive inmatning med handskrift som komplement till tangentbord. Datorer och telemedia kan användas för samverkan i grupp. En sådan samverkan kan underlättas av verktyg för att sålla i informationsflödet, men sådana har naturligtvis även andra tillämpningar. Utöver nämnda och andra företag har också högskolor som MIT (Sloan School), Stanford och Carnegie Mellon besökts. I ett appendix finns en reserapport från konferensen Computer-Human Interaction 1989.
Metod: Reserapportens. Huvudtemat diskuteras i kapitel inriktade på olika aspekter och dellösningar, vartill kommer besöksbeskrivningar, fakta om besöken och gruppdeltagarnas personliga reflektioner.

Avsändare: Författarna kommer från Statskontoret och har där bl a arbetat med försök med kunskapssystem, det s k Växthuset. Studieresan gick i regi av TELDOK.

Mottagare: Alla som vill få en överblick över vad som pågår när det gäller arbete på användarvänliga datorsystem, dels forskare, dels ansvariga för långsiktiga investeringar i informationssystem.

Grad av analys: Kritisk granskning av intrycken från besöken.

Täckning: Naturlig begränsning till intryck från ett antal studiebesök. Appendix från konferensen vidgar perspektivet.

Datumstämpel: Studieresa april 1989, utgivning mars 1991.

Nyhetsvärde: Ett antal av de system och ansatser som beskrivs var inte kända utanför företag och laboratorier när resan gjordes, t ex MIT’s Object lens eller Wangs Freestyle.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport61.pdf

Dataöverföring, ett steg framåt för brittisk industri. Teldok Rapport nr 65

Innehåll: Beskriver ett antal ansatser till att i Storbritannien i mindre företag utnyttja elektroniska dokument i samband med transporter och överföring av konstruktionsdata, CAD. I samband med diskussionen av EDI beskrivs British Coals erfarenheter, i anslutning till CAD/CAM i bilindustrin exemplet Jaguar. Tre mindre företag, varav ett konsultinriktat, tjänar som fallstudier, tillsammans med konsortiet ”Paperbusters”, där avsikten är att så långt möjligt eliminera pappershantering. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Basen är intervjuer och skriftligt material.

Avsändare: Fredrik Björnsson arbetade, när han gjorde rapporten, vid det svenska tekniska attachékontoret i London. Nu vid ABB Distribution.

Mottagare: Intressenter i EDI och i mindre företags utnyttjande av detta, samt i utvecklingen av Europa- och de brittiska marknaderna.

Grad av analys: I huvudsak via de intervjuade samt några av de tekniska utvecklingar som aktualiserats av EDI etc.

Täckning: Begränsat antal fallstudier, som dock valts efter omfattande kontakter med industri och analytiker. Alla de sju företag som valet stod mellan beskrivs.

Datumstämpel: Studien slutförd hösten 1990, utgiven i juni 1991.

Nyhetsvärde: Särskilt Paperbusters men också EDI i Storbritannien generellt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport65.pdf