Dataöverföring, ett steg framåt för brittisk industri. Teldok Rapport nr 65

Innehåll: Beskriver ett antal ansatser till att i Storbritannien i mindre företag utnyttja elektroniska dokument i samband med transporter och överföring av konstruktionsdata, CAD. I samband med diskussionen av EDI beskrivs British Coals erfarenheter, i anslutning till CAD/CAM i bilindustrin exemplet Jaguar. Tre mindre företag, varav ett konsultinriktat, tjänar som fallstudier, tillsammans med konsortiet ”Paperbusters”, där avsikten är att så långt möjligt eliminera pappershantering. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Basen är intervjuer och skriftligt material.

Avsändare: Fredrik Björnsson arbetade, när han gjorde rapporten, vid det svenska tekniska attachékontoret i London. Nu vid ABB Distribution.

Mottagare: Intressenter i EDI och i mindre företags utnyttjande av detta, samt i utvecklingen av Europa- och de brittiska marknaderna.

Grad av analys: I huvudsak via de intervjuade samt några av de tekniska utvecklingar som aktualiserats av EDI etc.

Täckning: Begränsat antal fallstudier, som dock valts efter omfattande kontakter med industri och analytiker. Alla de sju företag som valet stod mellan beskrivs.

Datumstämpel: Studien slutförd hösten 1990, utgiven i juni 1991.

Nyhetsvärde: Särskilt Paperbusters men också EDI i Storbritannien generellt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport65.pdf