Distansundervisning för företagsledare. Teldok Rapport nr 66

Innehåll: Ett amerikanskt välrenommerat institut för utbildning av företagsledare bygger i väsentlig grad sin pedagogik på datorstödda telekonferenser. Författarinnan har vistats vid det amerikanska institutet upprepade gånger, första gången under ett halvår, för att studera uppläggning och genomförande. Hon har studerat pedagogiken och intdervjuat både kursdeltagare och lärare medan kursen pågått. Ett par europeiska initiativ av likartat slag redovisas kortfattat.
Metod: Redovisning av kursscheman, intervjuinnehåll etc i jämförelse med andra och tidigare erfarenheter.

Avsändare: Lillemor Adriansson är forskare i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Mottagare: Dels pedagoger med intresse för nya grepp, dels den som är inriktad på utveckling av datorstödda telekonferenser, dels kandidater till att delta i utbildningen.

Grad av analys: Författarinnans frågor till deltagare och lärare bygger på pedagogisk och psykologisk praktik och forskning, och vad som lyfts fram av för- och nackdelar bygger på elevers och lärares svar.

Täckning: Ett enda, och ett originellt, utbildningsprogram, med viss utblick på en svensk och en europeisk motsvarande satsning, den senare alltför färsk för att resultat skall kunna redovisas.

Datumstämpel: Besök i USA l988, 1989 och 1990, rapporten utgiven i juli l99l.

Nyhetsvärde: Ett unikt institut, en för denna målgrupp unik undervisningmetod, ej tidigare rapporterad.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport66.pdf