Telematik Datorer Småföretag. En modell förkunskapsöverföring. Teldok Via nr 18

Innehåll: I Malungs Kommun har man arbetat med att införa datorer i mindre företag. Det visar sig krävas ett betydande mått av handledning och kunskapsöverföring. Men det räcker heller inte: en syntespedagogik fick utvecklas, där såväl problemhavare/småföretagare som forskare/konsult bidrar med vardera kunskap och erfarenheter, och vilka framför datorn tillsammans utvecklar ny kunskap.
Metod: Rapport från den ansvarige för själva projektet, som själv sett hur arbetet utvecklats och bedrivits.

Avsändare: Thomas Tydén har varit projektledare för projektet och arbetar vid Dalarnas Forsknigsråd.

Mottagare: Datorintresserade, mindre företag och ”småföretagens vänner”. Pedagogiskt intresserade.

Grad av analys: Går alltså bakom den vanliga ytliga beskrivningen av småföretagarens oro inför och praktiska problem med att ta till sig datorn. Genomtänkt, praktiskt baserad analys.

Täckning: Specifik målgrupp, vid en viss tidpunkt (1988-90), speciellt projekt, begränsad region.

Datumstämpel: Projektet avslutades 1990, rapporten är från maj 1991.

Nyhetsvärde: Ovanligt projekt även om det finns tidigare studier där man på annat sätt sökt införa datorer i små företag eller undersöka de mindre företagen vad avser deras datormognad.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via18.pdf