IT-företag i samverkan. Nätverk för bättre affärer. Teldok Rapport nr 109

I sitt förord skriver författarna:
Förutsättningarna för IT-företagen i Sverige förändras snabbt. Både vad som efterfrågas och vad som erbjuds. Marknaden för branschens produkter växer snabbare än för någon annan bransch. Trots detta svarar svenska IT-företag i allt mindre utsträckning mot denna ökande efterfrågan, vilket bl a kan avläsas i ett växande handelsunderskott för IT-produkter. Efterfrågan utvecklas också mot att bli bredare och mer sammansatt samtidigt som företagen tenderar att bli smalare, mer ”nischade”. Tekniken blir mer modulär och medger i högre grad komponentbaserade lösningar vilket underlättar att motsvara behoven av mer komplexa, ”kundorienterade” helhetslösningar. Produkternas livslängd sjunker och kunskapsinnehållet ökar.
Vilka krav ställer detta på företagen? Vad måste företagen klara för att överleva och ännu hellre växa? Vilka strategier, förhållningssätt och handlande svarar mot de krav omständigheterna ställer?
Kan nya och effektiva former av samverkan mellan små IT-företag vara en god strategi för att bättre kunna svara mot en ökande, mer komplex och bredare efterfrågan och andra förändrade betingelser för IT-branschen?
Det var rapportens utgångspunkter och frågeställningar. Syftet med rapporten blev att söka gå bakom branschstatistik och övergripande beskrivningar genom att ta del av de enskilda företagarnas erfarenheter – söka beskriva de förhållanden företagen existerar under och vilka krav och möjligheter dessa förhållanden erbjuder. De företag vi intervjuat är ReadSoft AB, Trio Information Systems AB, IAR Systems AB, DataSvar Support AB, Collega och PC/Fax-gruppen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport109.pdf

Nätverksbildningar för att stödja mindre företag. Teldok Rapport nr 69

Innehåll: Rapporten beskriver tre nätverksbildningar som riktar in sig på att betjäna mindre företag. Euro Info Center är ett nätverk av olika organisationer, typ banker och småföretagarcentra, X-Nät är uppbyggt i Gävleborgs län och BC-Net ett tjänstenät för kontakter med konsulter och tänkbara samarbetspartners.
Metod: Utöver beskrivningar av näten finns intervjuer med småföretag i Tyskland, redogörelser förpraktiska erfarenheter, en genomgång av EGs satsningar på mindre företag samt av nordiska insatser för EG-information.

Avsändare: Cavalcante är verksam vid Institutet för datorstödd företagsledning vid Stockholms Universitet, Ulf Sävström vid Näringsdepartemenet.

Mottagare: Mindre och medelstora företag samt organisationer och företag som på olika sätt intresserar sig för dessa.

Grad av analys: Grundlig faktagenomgång, medan intervjuerna av naturliga skäl blott kan bli punktnedslag.

Täckning: De tre angivna näten.

Datumstämpel: November 1991.

Nyhetsvärde: Inriktningen på mindre företag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport69.pdf

Ny Informationsteknik nya strukturer. Teldok Rapport nr 68

Innehåll: Ett försöka att se hur informationstekniken påverkar företags organisatoriska uppbyggnad. Denna bestäms i mycket av de nya konkurrensfaktorer som gäller, typ tidskonkurrens, samt av organisatoriska grepp, typ arbete i nätverk. Informationstekniken spelar en viktig roll i ett kraftspel mellan affärsidén och strategin för företaget, som bygger på samspelet med affärsmiljön. De spelregler som existerar och deras motsvarigheter i form av uppfattningar om hur den aktuella (affärs)världen fungerar är också av betydelse.
Metod: Intervjuer med ett betydande antal företag; studier av ytterligare ett antal via olika dokument; samt genomgång av aktuell litteratur vad gäller organisation, konkurrensfaktorer och informationsteknik.

Avsändare: Gull-May Holst är företagsledare inom marknadskommunikation, Bengt-Arne Vedin forskare med inriktning mot innovation och informationsteknik.

Mottagare: Personer med inriktning mot företagsstrategi, organisation och utformning av bärande konkurrensidéer.

Grad av analys: Som förordet påpekar, är det en aktuell diskussion inom ett område där det åtminstone på ytan sker snabba förskjutningar.

Täckning: Beskriver de vid rapportskrivningen mest aktuella tendenserna och teknikområdena.

Datumstämpel: September 1991

Nyhetsvärde: Sammanställning av olika tendenser och beskrivningar som finns i annan literatur på ett mot informationstekniken vinklat sätt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport68.pdf