Teletjänster. Teldok Rapport nr 76

Innehåll: En systematisk genomgång av vilka teletjänster som finns, inklusive t ex EDI, filöverföring, Maritex, hämtfax och sladdfria telefoner. Den tekniska bakgrunden, om hur information representeras, datorn arbetar och olika tele- och datanät fungerar ges också, liksom en inblick i ekonomiska frågor och säkerhetsaspekter.
Metod: Bygger på intervjuer, läsning och egna erfarenheter.

Avsändare: Författaren är en av Sveriges mest erfarna veteraner inom konsultverksamhet för informationsteknik, därtill dokumenterat välskrivande, med personlig stil.

Mottagare: Alla med behov av en aktuell översikt dvs beslutsfattare i företag och organisationer med kommunikations- och informationsbehov. Särskilt inriktad på mindre och medelstora företag och organisationer.

Grad av analys: Vissa aspekter ges noggrann kritisk genomgång baserad på författarens erfarenheter, i andra avseenden mer översiktlig sakbeskrivning utan djupare analys.

Täckning: Inriktad på allmänt tillgängliga tjänster, inte på exklusiva eller pionjärartade sådana, eller aviserade framtida.

Datumstämpel: Hösten 1992.

Nyhetsvärde: Själva den omfattande och faktagivande, användarinriktade sammanställningen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport76.pdf

Gränsöverskridande strategier för kompetensföretag. Teldok Rapport nr 63

Innehåll: Kompetensföretag – det är sådana som bygger på kunskap och förmåga men inte på patent eller masstillverkning i stora eller mindre fabriker. Sådana företag borde kunna vara lättrörliga, samtidigt som särskilt de mindre också är utsatta för hårda konkurrenshot. Tre av de företag som bildar grunden för rapporten är renodlat kunskapsinriktade, det fjärde arbetar med unika teletjänster. Dessa företag borde alltså både vara mer utsatta för utländsk konkurrens och samtidigt ha chanser att etablera sig internationellt – organiskt, genom förvärv eller fusion, eller via allianser och nätverk. Telematiknivån är god men den informationsteknik som utnyttjas är inte särskilt avancerad eller originell. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Intervjuer i fyra företag; strävan efter förklaringar mot teoretisk och allmän bakgrundsbeskrivning.

Avsändare: Hagge Rilegård och Stefan Thorén är ekonomer, tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm, nu hos Sifo Management Group.

Mottagare: Ledningen i mindre och medelstora kompetensföretag; konsulter och andra som stödjer dessa; personer och organisationer som erbjuder informationstekniska tjänster till stöd för kunskaps- och kompetensföretag som går ut internationellt.

Grad av analys: Söker generalisera och förklara på grundval av andra beskrivningar och naturligtvis de egna praktikfallen.

Täckning: En viss begränsning ligger i antalet företag samt givetvis i att studieområdet befinner sig i snabb utveckling.

Datumstämpel: Påbörjades sommaren 1990, utgiven april l991.

Nyhetsvärde: Det saknas studier med denna infallsvinkel av svenska kompetensföretag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport63.pdf