Meddelanden att läsa. Datorbaserad textkommunikation. Teldok Rapport nr 4

Innehåll: Med ”datorbaserade textkommunikationssystem” avses elektronisk post (electronic mail) och ”datorstödda telekonferenser” (computer conferencing). Både FOA, med dess internationellt utnyttjade Komsystem, och Volvo, med det omtalade Memo finns med, liksom IBM (Sverige), SAS, SKF och Hässle. Mot en bakgrund av generella systemidéer beskrivs de sex systemen i detalj, liksom idéerna bakom att använda dem. Rapportens tyngdpunkt ligger dock på en redovisning av erfarenheter, både av själva införandet och ”driften” därefter, samt på en jämförande analys och en framtidsdiskussion. Frågor som t.ex. människa-maskin-kommunikation, sekretess och säkerhet tas upp.
Metod: Chef, fackrepresentant, användare och systemansvarig har intervjuats, var jämte olika typer av material som dessa ställt till förfogande har granskats.

Avsändare: Lillemor Adrianson är psykolog vid Göteborgs Universitet, Rune Söderström konsult i kontors-automatisering. En expertgrupp med en sociolog och en organisationskonsult har biträtt.

Mottagare: Personer i företag och organisationer som är delaktiga i eller berörs av belsut om datorstödd textkommunikation.

Grad av analys: Stark punkt i rapporten, då olika infallsvinklar är representerade bland de intervjuade.

Täckning: Sex representativa användare – dock inte alla.

Datumstämpel: Maj 1983.

Nyhetsvärde: Enda svenska jämförelse av detta slag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport4.pdf

Office Automation in Europe. Teldok Ref.dok. B

Innehåll: Beskriver (på engelska) ett antal mer eller mindre kända och omtalade provprojekt med kontorsautomatisering i Europa – i företag och organisationer samt även på en ”allmän” marknad (videotex). För varje projekt beskrivs företag eller organisation; kontaktperson; telefonnummer; sekretessgrad för information; försökets uppläggning t.ex. tidsplan, antal engagerade etc; utrustning; utvärdering; resultat; och framtid. Brittiska experiment dominerar bland totalt 22, nästa alla inom den offentliga sektorn. Några resultat finns knappast att rapportera ännu, konstaterar man.
Metod: Identifiering av försök genom ett halvdussin databaser; inhämtade av skriftligt material; intervju med kontaktpersoner.

Avsändare: Kvalificerad konsultbyrå för tillämpning av informationsteknik.

Mottagare: Den som har behov av att lokalisera experiment med kontorsautomation för att själv söka vidare information.

Grad av analys: Försök att gradera nyhetsgrad vad gäller teknik, tillämpningar, ambitionsnivå och oberoende i utvärdering.

Täckning: Stark brittisk slagsida, trots litteratursökning.

Datumstämpel: Slutet av 1982.

Nyhetsvärde: Att göra denna typ av sammanställning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentb.pdf

The Automated Office. Teldok Rapport nr 6

Innehåll: Rapporten vill redovisa intressanta nyheter inom kontorsautomation i USA. Bl.a. beskrivs talande och lyssnande datorer, frågan om bildskärmsarbete är farligt och aspekter på telependling. Konstruktion och produktion diskuteras, trots titeln, också. Kontorsfunktionerna uppdelas i transaktioner, dokumentation, telefonering och personalkontakter. Informationslagring och databaser, informationsförmedling och nätverk, in- och utmatning tillhör det som behandlas. Huvudrapporten är på engelska och mer komplex, varför skriften inleds med återgivande av populariserande artiklar på svenska. Huvudrapporten beskriver teknik, produktivitetsutveckling, kontorsarbetet i systemtermer och fogar här in empiriska data. Rapporten är på engelska men har vissa svenska inslag, bl.a. en kort utblick i början.
Metod: I huvudsak litteraturöversikt, insatt i ett egenutvecklat analysschema. Forskningsrön omsatta till utvecklings- resultat.

Avsändare: Olov Östberg skrev rapporten som TCOs gästforskare i USA, med bakgrund som professor i Luleå; nu är han bl a åter i Luleå; Martin Helander är ergonomi-professor i USA, tidigare i Luleå.

Mottagare: Utredare och forskar vad gäller data- och kommunikationssystem; analytiker inom större företag och organisationer med ansvar för utveckling inom dessa områden.

Grad av analys: En betydande skepsis till tekniken; en mindre till primärmaterialet.

Datumstämpel: November 1983.

Nyhetsvärde: Ett försök till ”heltäckning” av kontorsfunktionerna, vilket hjälper läsaren att själv uppdatera rapporten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport6.pdf

Det framtida kontoret. Teldok Rapport nr 7

Innehåll: Beskriver inledningsvis olika sätt att dela in kontorsautomationens innehåll och komponenter. Återger i översättning 4 bearbetade föredrag som hölls av ledande utländska experter på kontorsautomation vid ett IVA-symposium. Innehåller 6 intervjuer med svenska sakkunniga.
Metod: Föredrag och intervjuer.

Avsändare: Arne Larsson (redigering och intervjuer) och Tom Lindström (inledning).

Mottagare: Intressant som inledning till ämnet kontorsautomation.

Grad av analys: Varje del innnehåller konstruktiva reflektioner.

Täckning: Grundkunskaper.

Datumstämpel: IVA-symposiet arrangerades 1981, och intervjuer, redigering m.m. skedde 1982-1983. är viktiga.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport7.pdf

Datakommunikation i företag. Teldok Rapport nr 9

Innehåll: Här beskrives ett antal praktikfall (tio) med avancerade tillämpningar av datakommunikation i storföretag.
Rapporten inleds dock med en bakgrundsbeskrivning vad gäller utvecklingen mot ett informationssamhälle, olika typer av datanät (lokala, privata, publik, långdistans) samt problem med integrerade system. Avslutningsvis konstateras att området är i snabb utveckling vad gäller volym, pris, prestanda och nya idéer och möjligheter, att effekterna på organisationsnivå gäller kapital- och arbetskraftsbesparing, kundservice och kvalitet på informationen – och att effekten på marknivå hittills ej säkert kan avläsas.
Metod: Forskning via intervjuer och litteraturstudier.

Avsändare: Civ. ek. Tomas Pousette, inom ramen för ett projekt för Data- och elektronikkommittén.

Mottagare: Ansvariga för databehandling, telekommunikation, och företagsledning i större företag och organisationer samt företag som betjänar sådana.

Grad av analys: Fallen valda med omsorg ur större sample; tonvikt på svenska men även några karakteristiska tillämpningar från annat håll. God teori i botten för analysen.

Täckning: Har ej eftersträvats vad gäller antal, däremot vad gäller fenomen.

Datumstämpel: Våren- sommaren 1983.

Nyhetsvärde: Denna typ av djup empirisk studie på detta område är ovanlig.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport9.pdf

Videokonferenser och tillämpningar av bredbandskommunikation. Teldok Rapport nr 5

Innehåll: Även om Sverige var ”världstätast” när det gäller studios för videokonferenser (TV-konferenser), så finns störst erfarenhet i USA. Där har inte mindre än 100 organisationer granskats. Den tekniska delen av rapporten beskriver utvecklingen inom bredbandsteknik och satellitkommunikaiton. Över ett tjog företag eller nät erbjuder videoservice i Nordamerika. Därtill kommer interna nät inom branscher som hotell, banker, försäkring, utbildning, hälsovård, elektronik och data, flyg och bilar. Erfarenheter från dessa liksom från ad hoc-konferenser, redovisas, inklusive kostnads-nytto-kalkyler, allt detta kortfattat, då underlaget ännu är begränsat. En engelsk-svensk ordlista för detta specialområde samt en telefonkatalog över experter kompletterar rapporten.
Metod: Långsiktsplanerare och experimentatorer samt debattörer vad gäller internkommunikation i organisationer, företag och nätverk, speciellt för att få tips om kontakter för att gå vidare.

Avsändare: Kjell Samuelson, professor, Informatik med systemvetenskap, Stockholms Universitet/KTH.

Grad av analys: Utgår från källornas bedömningar. Teknisk orientering.

Täckning: Mycket god täckning av Nordamerika.

Datumstämpel: September 1983.

Nyhetsvärde: Unik i sin breda bevakning av ett stort område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport5.pdf

Office Automation in Japan. Teldok Ref.dok. C

Innehåll: Rapporten (på engelska) inleds med en lägesredovisning för företagsattityder till och synpunkter på kontorsautomation i Japan. Av 2 000 större tillfrågade företag svarade dock bara 270. En slutsats är att Japan inte kommit så långt när det gäller OA – ett undantag är dock handelshusen. Det japanska skriftspråket gör taligenkänning viktig. Utveckling och tillämpningar på detta område sammanfattas. Rapportens huvuddel är dock en serie fallstudier av kontorsautomatisering. För varje avsnitt ges data om företaget, dess kontorsteknik och erhållet resultat samt framtidsplaner.
Metod: Postal enkät, telefonförfrågningar. Undersökarna ej ämnesexperter.

Avsändare: Konsultföretaget Scantech med Japankontakter som specialitet.

Mottagare: Ansvarig för och berörda av kontorsautomatisering, som vill hitta kontakter i Japan att nysta vidare på.

Grad av analys: Ingen egen.

Täckning: Tveksam.

Datumstämpel: Nov 1982.

Nyhetsvärde: Första Japan-översikten vad gäller OA.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentc.pdf

ADB, telekommunikationer och juridiskt arbete. Teldok Rapport nr 3

Innehåll: En översiktlig beskrivning av teknik inom och tillämpning av ADB och telekommunikationer inleder och knyts sedan till en diskussion av möjligheter att utnyttja dessa hjälpmedel i juridiken. En enkät bland jurister ger empiriskt underlag för denna diskussion. Ett antal praktikfall beskrivs, såsom rättsdatasystemet, Metalls och LOs system, Patentverket, varumärkesarbete m.m. vid Skriptor AB, informationstjänster med rättsligt innehåll samt två juridiska företag.
Avsändare: Peter Wahlgren är jur. kand. och arbetar vid Institutet för Rättsinformation vid Stockholms universitet, lett av professor Peter Seipel.

Mottagare: De som arbetar med rättsinformation av olika slag, men också ”kunskapsarbetare” av annan typ, t.ex. revisionsbyråer och konsulter.

Grad av analys: Enkäten ger god överblick, även om man inte kan vänta sig att alla som svarar har insikt nog för att förutse framtida möjligheter.

Täckning: God i Sverige, som är området för undersökningen.

Datumstämpel: 1983.

Nyhetsvärde: Enda rapport av detta slag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport3.pdf

Kontorsautomation. Teldok Rapport nr 8

Innehåll: Ett försök att ur en omfattande dokumentation av experiment med kontorsautomatisering i USA, Västeuropa och Japan dra fram ett antal viktiga trender och spännande exempel. Teleposten drivs på av snabbt kända telekostnader. Informationshantering är inte längre detsamma som ADB. Första steget tas nu via persondatorer. I Europa arbetar man på kommunikation mellan, i USA inom organisationer. Japan ligger efter på kontorsautomation, före dock på telefax.
Metod: Journalistik summering av ”länderexperter” i form av fallstudier eller ”faktablad” kring olika projekt.

Avsändare: Wennersten och Holmberg är välrenommerade journalister inom området, bägge som fd chefredaktörer på Datavärlden resp. Modern Administration.

Mottagare: Den som vill skaffa sig en översikt över tendenser inom (teleanknuten) kontorsautomatisering 1983.

Grad av analys: Subjektivt urval; det spännande snarare än det signifikanta.

Täckning: Betingat av ursprungs- materialet, som är från litet olika tidpunkter. Bra täckning i USA och Storbritannien, god i Japan, sämre på Europas fastland.

Datumstämpel: Febr. 1983 (ursprungsdokumenten).

Nyhetsvärde: Inget eget – det är lätttillgängligheten och överblicken som är viktiga.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport8.pdf