Kontorens Informationssystem. Teldok Rapport nr 31

Innehåll: Undertiteln är ”Verkligheten bakom visionerna i Europa, USA och Japan – ett reportage”. Författarna söker vederlägga ett antal myter och bygger på ett antal intervjuer och praktikfall för att sedan beskriva vilka tillämpningar och erfarenheter som finns. Antalet integrerade system visar sig vara litet, delvis på grund av en vildvuxen tillväxt av persondatorer. Bristen på standard är svårt hämmande, liksom avsaknaden av produktivitetsmål. Tillämpningarna är fristående, med ordbehandling och snabbväxande telefax i spetsen. Elektronisk post, videokonferenser och informationssökning i publika databaser är ännu ovanliga. Europa ligger långt efter när det gäller intelligenta nät. USA ser en snabb persondatortillväxt. Japan har få kontorsinformationssystem eller persondatorer men leder på telefax.
Metod: Undertitelns ”reportage” markerar en – mycket ambitiös – journalistisk ansats. Genom medarbetare, studiebesök, intervjuer och facklitteratur har en analyserad helhetsbild fogats samman.

Avsändare: Författarna är journalister och konsulter med stor erfarenhet av datautvecklingen.

Mottagare: Den som vill få en överblick över utvecklingstendenser och idéer om var konkreta erfarenheter kan finnas att hämta.

Grad av analys: Rapporten ger en översiktlig helhetsbild, utan att gå på djupet eller redovisa etc.

Täckning: Antalet intervjuer och studiebesök är naturligtvis få, givet det stora geografiska och ämnesmässiga innehållet men facklitteraturens kompletteringar fyller ut översikten.

Datumstämpel: December 1987

Nyhetsvärde: Redovisningen av ett antal karakteriserade nyheter och deras relation till verkligheten. Den översiktliga helhetsbilden. Tjugo praktikfall från olika länder och branscher.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport31.pdf

Videokonferenser och tillämpningar av bredbandskommunikation. Teldok Rapport nr 5

Innehåll: Även om Sverige var ”världstätast” när det gäller studios för videokonferenser (TV-konferenser), så finns störst erfarenhet i USA. Där har inte mindre än 100 organisationer granskats. Den tekniska delen av rapporten beskriver utvecklingen inom bredbandsteknik och satellitkommunikaiton. Över ett tjog företag eller nät erbjuder videoservice i Nordamerika. Därtill kommer interna nät inom branscher som hotell, banker, försäkring, utbildning, hälsovård, elektronik och data, flyg och bilar. Erfarenheter från dessa liksom från ad hoc-konferenser, redovisas, inklusive kostnads-nytto-kalkyler, allt detta kortfattat, då underlaget ännu är begränsat. En engelsk-svensk ordlista för detta specialområde samt en telefonkatalog över experter kompletterar rapporten.
Metod: Långsiktsplanerare och experimentatorer samt debattörer vad gäller internkommunikation i organisationer, företag och nätverk, speciellt för att få tips om kontakter för att gå vidare.

Avsändare: Kjell Samuelson, professor, Informatik med systemvetenskap, Stockholms Universitet/KTH.

Grad av analys: Utgår från källornas bedömningar. Teknisk orientering.

Täckning: Mycket god täckning av Nordamerika.

Datumstämpel: September 1983.

Nyhetsvärde: Unik i sin breda bevakning av ett stort område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport5.pdf

Informationssystem på svenska kontor. Teldok Ref.dok. A

Innehåll: Riksdataförbundet har, med samma författare, gett ut en populär skrift ”En väg till möjligheternas kontor”. Den baserar sig på enkäter och fallstudier kring kontorsinformationssystem i Sverige. Resultatet av dessa enkäter och fallstudier presenteras i detalj i detta TELDOK Referensdokument. Det inleds med en översiktlig och betydande diskussion om vad kontorsarbete är och hur mycket det omfattar av svenskt arbetsliv samt hur det traditionellt ser ut. Därefter följer rapportens tyngdpunkt, redovisning av enkäter, som visar hur, med vilka effekter och attityder man tillämpar den nya tekniken. Ur resultaten har valts ett antal fallstudier för pionjärtillämpningar av bl.a. textbehandling, meddelandesystem och personlig databehandling, också de enkätbaserade. Slutsatserna omfattar såväl lönsamhet som yrkesroller, arbetsorganisation som arbetsmiljö.
Metod: Enkäter.

Avsändare: Lillemor Adrianson och Anders Sandberg är forskare vid Göteborgs Universitet, Rune Söderström konsult.

Mottagare: Den som vill detaljstudera attityder och erfarenheter ur ett sample tidigare utnyttjare av kontorsautomation i Norden.

Grad av analys: En viss snedvridning genom att pionjärer och entusiaster – och huvudkontor, för sig själv enbart – hellre svarar.

Täckning: Har ej eftersträvats.

Datumstämpel: Början av 1982.

Nyhetsvärde: En undersökning av denna storlek är unik i Sverige.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumenta.pdf