Office Automation Trends in the United States. Teldok Info nr 10

Innehåll: Beskriver vad multimedia är, dvs en kombination av olika presentationsformer via digital teknik: ”ett helhetsbegrepp för integrering av bild, ljud och text i ett dokument, producerade och lagrade i en persondator”. Här redovisas hur man producerar och använder multimedia, liksom hur man arbetar med dem. Användningsområden är utbildning, forskning, information, marknadsföring, hushåll, musik och undrhållning.
Metod: En erfaren experts översikt.

Avsändare: Thord Fjällström är pedagog och bildkonstnär.

Mottagare: Alla med intresse av en kort introduktion till multimedia.

Grad av analys: Den erfarne multimediaanvändaren delar med sig av egna erfarenheter och insikter.

Täckning: Täcker det mesta som vid sammanställningen var publikt tillgängligt.

Datumstämpel: Förordet daterat 31 december 1991, utgivning januari 1992.

Nyhetsvärde: Ligger i lättillgänglighet, översikt och sammanfattning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info10.pdf

Kontorens Informationssystem. Teldok Rapport nr 31

Innehåll: Undertiteln är ”Verkligheten bakom visionerna i Europa, USA och Japan – ett reportage”. Författarna söker vederlägga ett antal myter och bygger på ett antal intervjuer och praktikfall för att sedan beskriva vilka tillämpningar och erfarenheter som finns. Antalet integrerade system visar sig vara litet, delvis på grund av en vildvuxen tillväxt av persondatorer. Bristen på standard är svårt hämmande, liksom avsaknaden av produktivitetsmål. Tillämpningarna är fristående, med ordbehandling och snabbväxande telefax i spetsen. Elektronisk post, videokonferenser och informationssökning i publika databaser är ännu ovanliga. Europa ligger långt efter när det gäller intelligenta nät. USA ser en snabb persondatortillväxt. Japan har få kontorsinformationssystem eller persondatorer men leder på telefax.
Metod: Undertitelns ”reportage” markerar en – mycket ambitiös – journalistisk ansats. Genom medarbetare, studiebesök, intervjuer och facklitteratur har en analyserad helhetsbild fogats samman.

Avsändare: Författarna är journalister och konsulter med stor erfarenhet av datautvecklingen.

Mottagare: Den som vill få en överblick över utvecklingstendenser och idéer om var konkreta erfarenheter kan finnas att hämta.

Grad av analys: Rapporten ger en översiktlig helhetsbild, utan att gå på djupet eller redovisa etc.

Täckning: Antalet intervjuer och studiebesök är naturligtvis få, givet det stora geografiska och ämnesmässiga innehållet men facklitteraturens kompletteringar fyller ut översikten.

Datumstämpel: December 1987

Nyhetsvärde: Redovisningen av ett antal karakteriserade nyheter och deras relation till verkligheten. Den översiktliga helhetsbilden. Tjugo praktikfall från olika länder och branscher.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport31.pdf

Persondatorer i USA. Teldok Rapport nr 13

Innehåll: Beskriver persondatorns historia och diskuterar definitionen av vad en persondator är. Granskning av marknadsledarna, de tio största tillverkarna, samt marknadsutvecklingen. Tar upp olika aspekter av persondatorns användning, såsom program, användning i arbetslivet, särskilt på kontor och i den stora federala förvaltningsapparaten samt även hemarbete.
Ren hobbyverksamhet finns också med, liksom skolornas datoranvändning och andra utbildningsaspekter. Den framtida utvecklingen beskrivs i termer av pris; typer; periferiutrustning; nät etc. Bland ”spridda notiser” återfinns återverkningar på dataservice; könsklyftan; databrottslighet ; programmering i naturligt språk m.m.
Metod: Litteraturarbete, konsultrapporter inte minst.

Avsändare: Börje Söderlund, tidigare journalist vid Televerket.

Mottagare: Politiker, datordebattörer, media, alla som är intresserade av persondatorens framtida användning och marknadsutveckling.

Grad av analys: Hederligt återgivande av källor och olikartade bilder. Fattas gör dock det konstnärliga användandet av persondatorer.

Täckning: God; inriktningen på USA ger en viss begränsning.

Datumstämpel: Augusti 1984.

Nyhetsvärde: Att på svenska få en samlad bild.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport13.pdf