Omvälvning i televärlden. Teldok Rapport nr 36

Innehåll: TELDOK har gett frilansjournalisten Göte Andersson i uppgift att dokumentera hur företag, hushåll och samhälle i nära framtid kommer att påverkas av de stora förändringar som förestår ifråga om telekommunikationer och ny informationsteknologi.
För att kunna beskriva det omfattande problemfältet har red. vänt sig till initierade skribenter och intervjupersoner.
Det första kapitlet berättar om den nya internationella konkurrensutsatta marknad som är på väg att skapas. Här presenteras drivkrafterna för den snabba förändringen. Stora företag med omfattande internationella telekommunikationer kommer först att dra nytta av den internationella utvecklingen.
Boken berättar om hur flertjänstnätet, på engelska Integrated Services Digital Network (ISDN), kommer att byggas ut i Sverige på 90-talet. Förändringen av teletaxorna och behoven av datautbildning ägnas enskilda kapitel. Boken är ett verk av sex skribenter. Nya författare presenteras med bild i början av varje kapitel.
Avsändare: Frilansjournalisten Göte Andersson

Datumstämpel: Juni 1988

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport36.pdf

Datakommunikation i företag. Teldok Rapport nr 9

Innehåll: Här beskrives ett antal praktikfall (tio) med avancerade tillämpningar av datakommunikation i storföretag.
Rapporten inleds dock med en bakgrundsbeskrivning vad gäller utvecklingen mot ett informationssamhälle, olika typer av datanät (lokala, privata, publik, långdistans) samt problem med integrerade system. Avslutningsvis konstateras att området är i snabb utveckling vad gäller volym, pris, prestanda och nya idéer och möjligheter, att effekterna på organisationsnivå gäller kapital- och arbetskraftsbesparing, kundservice och kvalitet på informationen – och att effekten på marknivå hittills ej säkert kan avläsas.
Metod: Forskning via intervjuer och litteraturstudier.

Avsändare: Civ. ek. Tomas Pousette, inom ramen för ett projekt för Data- och elektronikkommittén.

Mottagare: Ansvariga för databehandling, telekommunikation, och företagsledning i större företag och organisationer samt företag som betjänar sådana.

Grad av analys: Fallen valda med omsorg ur större sample; tonvikt på svenska men även några karakteristiska tillämpningar från annat håll. God teori i botten för analysen.

Täckning: Har ej eftersträvats vad gäller antal, däremot vad gäller fenomen.

Datumstämpel: Våren- sommaren 1983.

Nyhetsvärde: Denna typ av djup empirisk studie på detta område är ovanlig.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport9.pdf