Datakommunikation i företag. Teldok Rapport nr 9

Innehåll: Här beskrives ett antal praktikfall (tio) med avancerade tillämpningar av datakommunikation i storföretag.
Rapporten inleds dock med en bakgrundsbeskrivning vad gäller utvecklingen mot ett informationssamhälle, olika typer av datanät (lokala, privata, publik, långdistans) samt problem med integrerade system. Avslutningsvis konstateras att området är i snabb utveckling vad gäller volym, pris, prestanda och nya idéer och möjligheter, att effekterna på organisationsnivå gäller kapital- och arbetskraftsbesparing, kundservice och kvalitet på informationen – och att effekten på marknivå hittills ej säkert kan avläsas.
Metod: Forskning via intervjuer och litteraturstudier.

Avsändare: Civ. ek. Tomas Pousette, inom ramen för ett projekt för Data- och elektronikkommittén.

Mottagare: Ansvariga för databehandling, telekommunikation, och företagsledning i större företag och organisationer samt företag som betjänar sådana.

Grad av analys: Fallen valda med omsorg ur större sample; tonvikt på svenska men även några karakteristiska tillämpningar från annat håll. God teori i botten för analysen.

Täckning: Har ej eftersträvats vad gäller antal, däremot vad gäller fenomen.

Datumstämpel: Våren- sommaren 1983.

Nyhetsvärde: Denna typ av djup empirisk studie på detta område är ovanlig.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport9.pdf