Informationsteknologi i företag och myndigheter. Teldok Ref.dok. J

Innehåll: Förf. har studerat hur informationsteknik utnyttjas i ett antal praktiska exempel. Ett par av dessa är statliga, fyra industriella. Projekten har avancerat olika långt. Det ena statliga systemet är personaladministrativt och det finns bl.a. på Luftfartsverket. Det andra avser rationalisering av den allmänna försäkringens administration och det är ett av Sveriges största ADB-projekt. Ett av de tillverkande företagen är ett verkstadsföretag, som utvecklat en datapolicy och bl.a. rationaliserat material- och produktionsstyrning liksom redovisningssystem. Mer översiktligt jämförs också Electrolux, Philips Norrköping och Luxor. Det framstår tydligt att man kan skilja mellan rationella och strategiska överväganden vid teknikvalet.
Metod: Forskningsansats inom en begränsad tid och kostnad.

Avsändare: Peter Andersson är forskare vid Tema Teknik och social förändring vid Universitetet i Linköping.

Mottagare: Praktiker som arbetar med att installera datasystem i såväl förvaltning som näringsliv, forskare med intresse av dessa teman.

Grad av analys: De olika studierna har mycket olika detaljeringsnivå och det är främst verkstadsföretaget och det stora försäkringsprojektet som är analyserade mer djupgående. Det beror också på projektens olikartade karaktär och utvecklingsstadium.

Täckning: Förf. har sökt ge resultaten en vidare tillämpning genom att öppna möjligheter för olika slags jämförelser.

Datumstämpel: Juni 1988.

Nyhetsvärde: Kombinationen av olikartade projekt med möjligheter till paralleller.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentj.pdf

ADB, telekommunikationer och juridiskt arbete. Teldok Rapport nr 3

Innehåll: En översiktlig beskrivning av teknik inom och tillämpning av ADB och telekommunikationer inleder och knyts sedan till en diskussion av möjligheter att utnyttja dessa hjälpmedel i juridiken. En enkät bland jurister ger empiriskt underlag för denna diskussion. Ett antal praktikfall beskrivs, såsom rättsdatasystemet, Metalls och LOs system, Patentverket, varumärkesarbete m.m. vid Skriptor AB, informationstjänster med rättsligt innehåll samt två juridiska företag.
Avsändare: Peter Wahlgren är jur. kand. och arbetar vid Institutet för Rättsinformation vid Stockholms universitet, lett av professor Peter Seipel.

Mottagare: De som arbetar med rättsinformation av olika slag, men också ”kunskapsarbetare” av annan typ, t.ex. revisionsbyråer och konsulter.

Grad av analys: Enkäten ger god överblick, även om man inte kan vänta sig att alla som svarar har insikt nog för att förutse framtida möjligheter.

Täckning: God i Sverige, som är området för undersökningen.

Datumstämpel: 1983.

Nyhetsvärde: Enda rapport av detta slag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport3.pdf