Kontorsautomation i USA. Teldok Rapport nr 18

Innehåll: Rapportens kärna är en redovisning av tolv praktikfall av kontorsautomatisering i stora amerikanska företag. Mallen är att för varje enskilt fall redovisa serviceorganisation, nuläge, fördelar och begränsningar, utbildning och underhåll, utrustning och framtidsplaner. Genom att den ursprungliga rapporten kompletteras med material från andra rapporter finns dels en analyserande sammanfattning, dels en redovisning av marknadstendenser.
Metod: Redovisning av de tolv fallen vart och ett för sig jämte analys och sammanfattning av de där gjorda observationerna.

Avsändare: SRI International, amerikanskt uppdragsforskningsinstitut som arbetat med ett flerårigt projekt kring kontorsautomation i USA, och Göran Axelsson, då Civildepartementet, regeringens ansvarige för datafrågor.

Mottagare: Beslutsfattare vad gäller kontorsautomation särskilt i stora organisationer.

Grad av analys: Inträngande granskning, plus sammanfattande analys. Problemet är det rörliga målet.

Täckning: Totalt studerades 30 företag, och de tolv valdes för att ge en så långt möjligt varierande och heltäckande bild.

Datumstämpel: Originalrapport november 1983, svensk bearbetning april 1986. (Sedan dess har kommit en uppföljande rapport, juni 1987, med sex av praktikfallsföretagen.)

Nyhetsvärde: Ligger i den inträngande granskningen av några ledande pionjärer.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport18.pdf

Ny teleteknik, ny organisation? Teldok Rapport nr 11

Innehåll: Söker granska hur teletekniken (och informationstekniken) kan utnyttjas för att förändra arbetsorganisationen, från omfördelning av arbetsuppgifter till telependling. En mängd praktikfall relateras till organisationslärans teorier. Samma teknik visar sig kunna utnyttjas till både exempelvis centralisering och decentralisering. Såväl kontorsarbete som annan verksamhet, t.ex. forskning och konstruktion, behandlas. Omfattande litteraturlista. Finns också på engelska.
Metod: Studiebesök och rapportläsning; resultatet är reportage.

Avsändare: Konsult resp. forskare i användning och spridning av ny informationsteknik.

Mottagare: De som är intresserade av organisatoriska aspekter på teknikval och introduktion, t.ex. fack, företagsledning, personal och organisationsansvarig.

Grad av analys: Reportagen är inte kritiska, utan refererar uttalanden av ”parter i målet”.

Täckning: Ämnets omfattning och snabba förändring gör att här bara kan finnas stickprov, valda med expert-hjälp. Teori och diskussion hjälper dock den som vill gå vidare.

Datumstämpel: Materialinsamling färdig 1983.

Nyhetsvärde: Att man sammanfört så skilda verksamheter, teori och praktik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport11.pdf