Ny teleteknik, ny organisation? Teldok Rapport nr 11

Innehåll: Söker granska hur teletekniken (och informationstekniken) kan utnyttjas för att förändra arbetsorganisationen, från omfördelning av arbetsuppgifter till telependling. En mängd praktikfall relateras till organisationslärans teorier. Samma teknik visar sig kunna utnyttjas till både exempelvis centralisering och decentralisering. Såväl kontorsarbete som annan verksamhet, t.ex. forskning och konstruktion, behandlas. Omfattande litteraturlista. Finns också på engelska.
Metod: Studiebesök och rapportläsning; resultatet är reportage.

Avsändare: Konsult resp. forskare i användning och spridning av ny informationsteknik.

Mottagare: De som är intresserade av organisatoriska aspekter på teknikval och introduktion, t.ex. fack, företagsledning, personal och organisationsansvarig.

Grad av analys: Reportagen är inte kritiska, utan refererar uttalanden av ”parter i målet”.

Täckning: Ämnets omfattning och snabba förändring gör att här bara kan finnas stickprov, valda med expert-hjälp. Teori och diskussion hjälper dock den som vill gå vidare.

Datumstämpel: Materialinsamling färdig 1983.

Nyhetsvärde: Att man sammanfört så skilda verksamheter, teori och praktik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport11.pdf

Ett textnummer. Teldok Info nr 2

Innehåll: Utgångspunkten är att vi i högre utsträckning överför text men att detta ”högre” blir allt högre med standardisering. OSI, Open Systems Interconnection, skall bli porten till fritt, problemfritt, textutbyte. Telexnätet är det traditionella, och kombinerat med datanät blir det Teletex, en del av datanätet Datex. Telefax håller dock på att gå om telex och här utnyttjas (liksom för videotex) mest telenätet ”Datel uppringd”, ibland Datel. Datel uppringd blir Telepak, Datel fast är en fix teleförbindelse t.ex. för höghastighets/dataöverföring. Elektronisk post och datorbaserade konferenssystem presenteras också, liksom databassökning.
Metod: Översiktlig, lättläst, uppslagsartad introduktion.

Avsändare: Docent P G Holmlöv, medieforskare på Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, tillika TELDOKs sekreterare.

Mottagare: Alla som vill ha en allmänbildande, systematisk översikt över begrepp och funktioner för textkommunikation: videotex, teledata, Datavison, teletex, Datapak, Datel etc.

Grad av analys: Ger alla för användarens allmänbildning väsentliga begrepp och förklaringar, däremot inga tekniska detaljer, råd eller avvägningar när det gäller sytemval eller installationer.

Täckning: Täcker just text, däremot ej t.ex. bilder eller röst.

Datumstämpel: Maj 1984

Nyhetsvärde: Den i lättsmält och komprimerad form samlade översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info2.pdf

Telemöten i USA – en öppenhjärtlig rapport. Teldok Rapport nr 12

Innehåll: Alla slags telemöten – datorstödda, med video, bara ljud, bildtelefon, telefaxstödda – behandlas. Rapporten är insiktsfull och kritisk och tränger igenom mycket av den ryktes- och mytbildning som uppstått kring telemöten. Några resor skall man t.ex. inte tro sig spara in, men resemönstret ändras. Audio är svårt. Decentraliserade grupper kan samarbeta mycket produktivt. Planerings- och koordineringsmöten (inom NASA) går bra på audion. Fem villkor för framgång: uppfinningsrika människor och organisationer, tids- och uppgiftspress, samt personliga intressen. Många misslyckanden beror på att man inte lärt av tidigare erfarenheter. Integrationen med midrodatorer är en viktigt trend.
Metod: Direktkontakt med ansvarig som driver teknikmöten samt noggranna studier av dokumentation kring dessa.

Avsändare: Dr. Robert Johansen är internationellt erkänd kommunikationsforskare.

Mottagare: Ovärderlig grund för telemöten. Samhällsplanerare, kommunikationssociologer och -psykologer.

Grad av analys: God behärskning av ämnet, ordentlig kritisk distans.

Täckning: Täcker USA.

Datumstämpel: 1984.

Nyhetsvärde. Unik i sin öppenhet och personligt kritiska analys.

Utrymme för mångtydighet: God förståelse för ”fall-specifika” faktorer, t.ex. företagskultur.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport12.pdf

Telematik i Frankrike. Teldok Rapport nr 10

Innehåll: Redovisar intryck från en studieresa med TELDOK till Frankrike våren 1984. Ett drygt dussin resedeltagare ger sina intryck av videotex och elektroniska telefonkataloger, optiska kabelnät och aktiva betalkort (”smart card”), kontorsautomation och elektroniska massmedia, datateknisk folkbildning och industrisatsningar, fransk telepolitik och europeiskt elektroniksamarbete. Värdet i ögonblicksbilderna är att få fram siffror och fakta om vad som verkligen görs, till skillnad från vad som planeras, samt vilka erfarenheter som fanns.
Metod: Intervjuer och faktamaterial från studiebesök.

Avsändare: Ett antal initierade svenskar, som kunnat jämföra och diskutera.

Grad av analys: Begränsat till vad gruppen fick se, men diskussionerna i gruppen ger mångfald.

Täckning: Tid och värdarnas val av besök- och intervjuobjekt ger begränsningarna; de önskemål gruppen ställde uppfylldes dock i huvudsak. Kompletteringar via genomgång av svenska ambassaden i Paris.

Datumstämpel: Mars 1984.

Nyhetsvärde: Förstahandskontrakt med ”verkligheten bakom rubrikerna” t.ex. vad gäller videotex, betalkort, Centre Mondial.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport10.pdf

Persondatorer i USA. Teldok Rapport nr 13

Innehåll: Beskriver persondatorns historia och diskuterar definitionen av vad en persondator är. Granskning av marknadsledarna, de tio största tillverkarna, samt marknadsutvecklingen. Tar upp olika aspekter av persondatorns användning, såsom program, användning i arbetslivet, särskilt på kontor och i den stora federala förvaltningsapparaten samt även hemarbete.
Ren hobbyverksamhet finns också med, liksom skolornas datoranvändning och andra utbildningsaspekter. Den framtida utvecklingen beskrivs i termer av pris; typer; periferiutrustning; nät etc. Bland ”spridda notiser” återfinns återverkningar på dataservice; könsklyftan; databrottslighet ; programmering i naturligt språk m.m.
Metod: Litteraturarbete, konsultrapporter inte minst.

Avsändare: Börje Söderlund, tidigare journalist vid Televerket.

Mottagare: Politiker, datordebattörer, media, alla som är intresserade av persondatorens framtida användning och marknadsutveckling.

Grad av analys: Hederligt återgivande av källor och olikartade bilder. Fattas gör dock det konstnärliga användandet av persondatorer.

Täckning: God; inriktningen på USA ger en viss begränsning.

Datumstämpel: Augusti 1984.

Nyhetsvärde: Att på svenska få en samlad bild.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport13.pdf