IT-ism. Informationstekniken som vision och verklighet. Teldok Via nr 32

Någonstans mellan stora löften om informationsteknikens betydelse och många människors egna erfarenhet av att använda tekniken finns en besvärande diskrepans mellan vision och verklighet, säger författarna till Via 32.
Denna diskrepans har med tiden blivit alltmer besvärande för författarna och deras kollegor i MITS-gruppen (Människa, IT, samhälle – en forskargrupp vid Linköpings universitet). ”Upptäckten” av diskrepansen är i och för sig inte speciellt märkvärdig. Tvärtom förnimmer många, som följer nyheter och debatt och har egna erfarenheter av IT-användning, skillnaden mellan andras visioner och den egna praktiken.
De föreställningar om informationsteknikens betydelse som utvecklas hos opionsbildare, i massmedier och bland allmänheten ger författarna beteckningen IT-ism. Med IT-ism avses de löften och föreställningar, den retorik, som omger IT och som betonar teknikens samhällsförändrande kraft. Det är viktigt att uppmärksamma tre centrala faktorer i ett sammanhang: för det första IT-ismen, för det andra praktiska tillämpningar och för det tredje själva tekniken. berika studiet av IT-ismens innehåll å ena sidan och olika fallstudier å andra sidan. Ett sådant program kan möjliggöra närmare studier av samspelet mellan IT-ism, IT samt den praktik där individer konfronteras med både löftena och tekniken – och deras egna framgångar och tillkortakommanden. Genom att förstå diskrepansen och mekanismerna bakom den kan vi förhoppningsvis bättre tolka samtidens färd in i framtiden…

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via32.pdf

Telesystemet i förvandling. Teldok Via nr 19

Innehåll: En beskrivning av hur ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter påverkar organisationer och företag med fokus kring Linköping, dvs Östergötland och i viss mån Sörmland. Likaledes via intervjuer beskrivs hur telesystemet håller på att förändras, tekniskt, med ökande datakommunikation, avreglering och mot olika driv- och bromskrafter.
Metod: Intervjuer med personer med konkreta erfarenheter och yrkesmässiga insikter.

Avsändare: Författarna är frilansjournalister.

Mottagare: Personer med behov av en översikt över förändringsmönster inom data- och telekommunikation, med belysning genom anknytning till konkreta effekter på företag och organisationer.

Grad av analys: Avslutande sammanfattning och analys på ett halvdussin sidor.

Täckning: Ett axplock praktikfall; datumstämpeln är viktig då området förändras snabbt, t o m under arbetets gång och på rapportens väg från ordbehandlare till tryckeri och distribution.

Datumstämpel: April 1992.

Nyhetsvärde: ”Ögonblicksbild” från ”fältet” under en dramatisk utveckling, svår att beskriva därför att den är så komplex och ändrar sig så snabbt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via19.pdf