Telesystemet i förvandling. Teldok Via nr 19

Innehåll: En beskrivning av hur ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter påverkar organisationer och företag med fokus kring Linköping, dvs Östergötland och i viss mån Sörmland. Likaledes via intervjuer beskrivs hur telesystemet håller på att förändras, tekniskt, med ökande datakommunikation, avreglering och mot olika driv- och bromskrafter.
Metod: Intervjuer med personer med konkreta erfarenheter och yrkesmässiga insikter.

Avsändare: Författarna är frilansjournalister.

Mottagare: Personer med behov av en översikt över förändringsmönster inom data- och telekommunikation, med belysning genom anknytning till konkreta effekter på företag och organisationer.

Grad av analys: Avslutande sammanfattning och analys på ett halvdussin sidor.

Täckning: Ett axplock praktikfall; datumstämpeln är viktig då området förändras snabbt, t o m under arbetets gång och på rapportens väg från ordbehandlare till tryckeri och distribution.

Datumstämpel: April 1992.

Nyhetsvärde: ”Ögonblicksbild” från ”fältet” under en dramatisk utveckling, svår att beskriva därför att den är så komplex och ändrar sig så snabbt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via19.pdf