Lönsam logistik – med sikte på 2000-talet. Teldok rapport nr 75

Innehåll: Kärnan är fem fallstudier av tillämpningar av informationsteknik i transportbranschen: ruttplanering hos en tysk dryckesdistributör, integrerat informationssystem för lager via ASG, mobil datorkommunikation hos ett åkeri i Göteborg, IKEAs kombitransporter, samt Federal Express’ expressbrevsetablering i Storbritannien (företaget har senare lämnat Europa-marknaden). Härutöver ges en ram i form av Bilspeditions och ASGs syn på transportmarknadens utveckling, en beskrivning av avregleringen av denna marknad i USA och Europa, liksom en diskussion av teknik, teknikspridning och marknadseffekter. – Är en fristående fortsättning till TELDOK Rapport 64 Trimmade transporter.
Metod: Intervjuer i samband med besök. Aktörernas syn, också intervjuvägen. Beskrivning av modeller för teknikspridning etc.

Avsändare: Magnus Swahn är verksam inom ett ledande transportföretag, ASG, medan Philip Söderberg är vid den centrala forsknings- och utredningsinstansen TFK, Transportforskningskommissionen.

Mottagare: Transport- och logistikberoende företag.

Grad av analys: Djupgående, del genom analys av fallstudiernna, dels genom systematisk granskning av teknikspridning, marknadsaspekter och miljöpåverkan.

Täckning: I första hand fallsudierna men genom författarnas erfarenhet blir bilden bredare.

Datumstämpel: Utgiven september 1992.

Nyhetsvärde: Aktuellt tema dels genom informationsteknikens utveckling, dels genom avregleringen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport75.pdf

Informationsteknik i Australien. Teldok Rapport nr 52

Innehåll: Australien är ett ungt land, med en befolkning som är dubbla Sveriges, men mycket mer glesbefolkat. Informationstekniken borde kunna utnyttjas för att överbrygga avstånd. Här har skett en avreglering och så präglas landet av att det är en förbundsstat. För att stötta egen informationsteknisk industri vill man få fram riskkapital, och den asiatiska marknaden tycks närliggande. Den offentliga sektorn är ofta pionjär vad gäller tillämpning av informationsteknik. Digital kommunikation ägnas särskilt intresse.
Avsändare: Tiina Läärä var tidigare verksam vid Statskontoret, nu vid Infotech Communicator.

Målgrupp: I första hand den som är intresserad av politik för informationsteknikens utveckling visavi samhällets, samt av regionala aspekter.

Grad av analys: I huvudsak en saklig och allsidig beskrivning av dagsläge och planer på valda områden.

Täckning: Koncentration på offentliga sektorn och dess åtgärder, inklusive avreglering etc.

Datumstämpel: Resa i slutet av 1988, rapporten från oktober 1989.

Nyhetsvärde: Bortsett från i OECDs rapporter tenderar Australien att glömmas bort, fast landet från svenskt perspektiv har intresse.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport52.pdf

Digitalisering i Förbundsrepubliken. Teldok Rapport nr 41

Avsändare: Red. är Statstjänstemannaförbundets och TCO:s dataexpert. Som sådan har han deltagit i diskussioner och förhandlingar om utformning och införande av datasystem i statsförvaltningen som representant för de anställda.
Datumstämpel: Oktober 1988

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport41.pdf