Standardisering i Storbritannien. Teldok Rapport nr 47

Innehåll: Studieresan genomfördes mot en bakgrund av en tidigare liknande resa 1984. Som titeln utsäger, stod standardiseringsarbetet i centrum, både vid London-börsen, inom Storbritanniens ”Statskontor” CCTA, vid X-Open, understött av Department of Trade and Industry och inom British Telecom. Vid förra resan var Alvey-programmet högaktuellt, och det var naturligt att se hur det utvecklats. Mest besvikelser – men studier vid det kraftfulla SPRU, Science Policy Reserarch Unit, kan ge mer besked i framtiden. British Telecoms konkurrent Mercury bidrog till reseintrycken, liksom liberaliseringens övervakningsorgan Oftel. Vidare finns rapporter från Turing-institutet – ett centrum för utveckling av artificiell intelligens – och två mässor.
Metod: Personliga bidrag från resenärerna.

Avsändare: Av sjutton resenärer bidrar sexton med endera eller bägge av personliga intryck resp. rapport från ett specifikt besök, konferens etc. Bidragen bygger på vederbörandes speciella kompetens inom resp. tema. Representationen från offentlig förvaltning var stor.

Målgrupp: Den som är intresserad av Storbritannien allmänt samt dess Alvey-program – d.v.s. användarintierade praktiska IT-satsningar – samt den som vill följa standardiseringsarbetet.

Grad av analys: Naturligtvis begränsad till besöksobjekt och intervjuade men inom dessa ramar djupgående.

Täckning: Brittisk offentlig förvaltning med utflykter till forskning men med utlämnande av industrin.

Datumstämpel: Resan gjordes i november 1988.

Nyhetsvärde: Det samlade greppet över offentlig databehandling och telestandardisering samt jämförelsen med läget fyra år tidigare.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport47.pdf

Datastrategier i statsförvaltningen. Teldok Rapport nr 33

Innehåll: Rapporten beskriver införandet av datasystem inom bostads-, social- och arbetsmarknadsstyrelserna, i polisväsendet, väg- och lantmäteriverken samt vid länsstyrelsen i Norrbotten. Utgångspunkterna för en offentlig ADB-strategi beskrivs i termer av systemutveckling (speciellt användaranpassning), kontors-, informations- och ärendesystem, datastruktur och operativsystem (där UNIX fordras), kommunikation (asynkron, till avdelningsdator). Socialstyrelsens lösning, med terminaler kopplade till stordatorer via televäxeln, pekar mot framtiden, liksom OSI. Kunderna måste ha beslutsmakten.
Metod: Författaren har deltagit i diskussion och förhandlingar kring flera av de beskrivna systemen, liksom i deras första utvärdering från användarsidan.

Avsändare: Peter Magnusson är Statstjänstemannaförbundets och TCO:s dataexpert. Som sådan har han deltagit i diskussioner och förhandlingar om utformning och införande av datasystem i statsförvaltningen som representant för de anställda.

Mottagare: Alla med ansvar för att utforma och införa data- och kontorsinformationssystem av administrativ art, inte endast fack eller användare.

Grad av analys: Rapporten är aktuell och beskriver således ett antal första installationer. De kontrasterar mot väl analyserade erfarenheter av tidigare system. Priset är att det är för tidigt att analysera de mer kvarblivande eller ännu dolda effekterna av de nya systemen. Analysen av de olika alternativen är djupgående och genomförd ur användarperspektiv.

Täckning: Rapporten täcker uppenbarligen inte hela statsförvaltningen, men de sju systemen ger ändå en god och representativ bild, bortsett från att vissa specialisttillämpningar aldrig gärna kan representeras av något annat (typ SCB, patent- och registreringsverket, riksskatteverket).

Datumstämpel: Februari 1988

Nyhetsvärde: Aktuell, varierad och bred analys, från användarsynpunkt, av ett antal offentliga datasystem.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport33.pdf

Digitalisering i Förbundsrepubliken. Teldok Rapport nr 41

Avsändare: Red. är Statstjänstemannaförbundets och TCO:s dataexpert. Som sådan har han deltagit i diskussioner och förhandlingar om utformning och införande av datasystem i statsförvaltningen som representant för de anställda.
Datumstämpel: Oktober 1988

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport41.pdf

Digitalisering i Västtyskland. Teldok Rapport nr 19

Innehåll: Observationer, analys och kommentarer från studiebesök hos ministerier (forskning, tele och post) tillverkande företag (Siemens, Nixdorf) och en mässa (Hannover). Utöver digitalisering och optiska fibrer berörs bl a kontorskommunikationen och videotex. Efter en sen start tar Västtyskland ledningen vad gäller digitalisering (ISDN). Den svenska och den västtyska utvecklingen jämförs. Olika nya tjänster beskrivs, särskilt bildkommunikation.
Metod: Reserapporten, med ett rapporteringsansvar för respektive besök och personliga intryck.

Avsändare: Resedeltagarna d.v.s. åtta olika författare, särskilt redaktörerna, Peter Magnusson, Statsanställdas förbund och TCO, och P G Holmlöv, docent Ekonomiska forskningsinstitutet och TELDOKs sekreterare.

Mottagare: Den som intresserar sig för internationell telematikutveckling i allmänhet och i Västtyskland i synnerhet; för ISDN och för bildkommunikation.

Grad av analys: Ansatsen är internationell och särskilt svensk jämförelse, samt de personliga intrycken och reflektionerna.

Täckning: Bundespost, Siemens, Nixdorf, forskningsministerier.

Datumstämpel: Resa april 1985, rapport april 1986.

Nyhetsvärde: Aktuell rapport (då) från ett område där det i Västtyskland sker mycket, snabbt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport19.pdf