Telecottages, teleworking and telelearning. Teldok Rapport nr 90E

Contents: The report is based upon the contents of an international symposium ”Telecottage 93” in Australia, complemented by deeper interviews with some of its participants, and also by a snapshot as to the situation for Swedish telecottages. Telework in Australia and Japan is dealt with in detail, as is telecottage establishing in these two countries, Finland, and England. Distance education is described separately and the author also provides a scenario for future telecottage developments.

Method: Conference report amended by interviews–with a solid basis in the author’s own experience.

Author: Lilian Holloway is responsible for the Ammarnäs telecottage, located in a remote area in northern Sweden.

Target group: People working with telecottages, neighborhood telework centers, distance education, and telework in general.

Depth of analysis: Critical but positive analysis based upon the author’s own practical experiences; attempts to a forecast of the future.

Coverage: Obviously limited to the conference contents but supplemented with a description of the Swedish telecottage development.

Date: The symposium was organized late November–early December 1993, the report issued in June of 1994.

Novelty value: An up-to-date international description of telecottage and telework developments.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport90e.pdf

Telestugor, telearbete och distansutbildning. Teldok Rapport nr 90

Innehåll: Rapporten bygger på ett internationellt symposium ”Telecottage 93” i Australien samt på intervjuer med deltagare där, plus en lägesbeskrivning över de svenska telestugornas situation just nu. Beskrivningen går särskilt in på telearbete i Australien och Japan samt på hur man gör när man kommer i gång med telestugor i dessa två länder samt i Finland och England. Distansutbildning har sitt eget avsnitt. Författarinnan ger dessutom en framtidsbild.
Metod: Konferensrapport plus intervjuer, allt med basen i egna erfarenheter.

Avsändare: Lilian Holloway är VD för Telestugan i Ammarnäs.

Mottagare: Personer engagerade i telestugor, grannskapscentraler och telehamnar, distansutbildning och fjärrarbete.

Grad av analys: Kritisk, positiv analys grundad på egen verksamhet, försök till framskrivning in i framtiden.

Täckning: Naturligen begränsad till konferensen men kompletterad med det svenska läget.

Datumstämpel: Symposiet ägde rum i månadsskiftet november-december 1993, rapporten utgiven i juni 1994.

Nyhetsvärde: Aktuell internationell bild från verksamhetsområdet telestugor- fjärrarbete.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport90.pdf

Informationsteknik i Australien. Teldok Rapport nr 52

Innehåll: Australien är ett ungt land, med en befolkning som är dubbla Sveriges, men mycket mer glesbefolkat. Informationstekniken borde kunna utnyttjas för att överbrygga avstånd. Här har skett en avreglering och så präglas landet av att det är en förbundsstat. För att stötta egen informationsteknisk industri vill man få fram riskkapital, och den asiatiska marknaden tycks närliggande. Den offentliga sektorn är ofta pionjär vad gäller tillämpning av informationsteknik. Digital kommunikation ägnas särskilt intresse.
Avsändare: Tiina Läärä var tidigare verksam vid Statskontoret, nu vid Infotech Communicator.

Målgrupp: I första hand den som är intresserad av politik för informationsteknikens utveckling visavi samhällets, samt av regionala aspekter.

Grad av analys: I huvudsak en saklig och allsidig beskrivning av dagsläge och planer på valda områden.

Täckning: Koncentration på offentliga sektorn och dess åtgärder, inklusive avreglering etc.

Datumstämpel: Resa i slutet av 1988, rapporten från oktober 1989.

Nyhetsvärde: Bortsett från i OECDs rapporter tenderar Australien att glömmas bort, fast landet från svenskt perspektiv har intresse.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport52.pdf

Online i Australien. Teldok Via nr 14

Innehåll: En jämförelse visar att marknaden för online-databaser i Norden är mycket mer diversifierad än den i Australien: det finns dubbelt så många baser. Det räcker med sex databasvärdar för att nå fyra femtedelar av de australiska databaserna – i Norden skulle det krävas hundratalet. Antalet sökspråk uppvisar samma olikhet i struktur, alltså få i Australien men flera tiotal i Norden.
Metod: Författarinnan har gjort studiebesök i Australien och kunnat göra jämförelser mot bakgrund av djupgående kunskaper och erfarenheter från Norden.

Avsändare: Elisabet Mickos är expert på databaser och en av de drivande bakom det nordiska nätet Scannet.

Målgrupp: Den som är intresserad av utvecklingen av bibliografiska databaser och online-tjänster samt ett litet lands sätt att hantera en internationell informationsresurs.

Grad av analys: Genom författarinnans bakgrund på området djupgående i sin jämförelse Australien-Norden.

Täckning: Täcker ”hela universum” av bibliografiska online-databaser.

Datumstämpel: Utgiven i september 1989.

Nyhetsvärde: Specialinriktad rapport från ett i detta avseende okänt land.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via14.pdf