Telematik och handikapp i arbetslivet. Teldok Rapport nr 72

Innehåll: Ett tjugo praktikfall om informationsteknik tillämpad i arbetslivet i sex olika länder.
Metod: Praktikfall via intervjuer eller beskrivningar av de handikappade/informationsteknikpraktiserande själva.

Avsändare: Jan-Ingvar Lindström är projektledare för projektet telematik och handikapp inom Infologics AB, ett Televerket-företag respektive ett projekt som verket varit med om att starta.

Mottagare: Alla med intresse av hur ny teknik kan förändra och förbättra handikappades arbetsvillkor.

Grad av analys: Ingen sammanfattande analys men korta värderingar av flera av de ansatser som beskrivs i praktikfallen.

Täckning: Åtta varierande praktikfall från Sverige, därutöver från Danmark och Finland tre vardera, Nederländerna två, Norge ett och och från USA sex.

Datumstämpel: Utgiven mars 1992.

Nyhetsvärde: Bredden och antalet praktikfall.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport72.pdf

Storanvändares erfarenheter av avancerad teleteknik. Teldok Rapport nr 43

Innehåll: En undersökning av hur stora organisationer – mest företag – utnyttjar den nya teletekniken. Många talar om dess strategiska effekter, oftast dock utan större konkretion. En av teknikens fördelar är dess smidiga formbarhet. Utbildning är en viktig förutsättning. Investeringar görs ofta utan helhetssyn, styckevis och helt efter vad som är lönsamt. Ny teknik adderas till gammal. Tillförlitlighet är A och O, standardisering mycket viktig.
Metod: Intervjuer, studier av dokument, jämförelser inom branscher.

Avsändare: Förf. är verksamma vid konsultföretaget Holst Vedin Information AB, specialiserat på information om avancerad teknik.

Mottagare: De som behöver känna till utvecklingslinjer och bedömningar vad gäller stora telebrukares erfarenheter, arbetssätt och planer.

Grad av analys: Begränsad av intervjuoffrens kunskap och öppenhet, breddad genom de internationella och branschvisa jämförelserna.

Täckning: De viktiga branscherna bland storanvändare finns med, frånsett flygbolag och försäkringsbolag.

Datumstämpel: April 1988

Nyhetsvärde: Studiet av just stora användare.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport43.pdf