Distansundervisning för företagsledare. Teldok Rapport nr 66

Innehåll: Ett amerikanskt välrenommerat institut för utbildning av företagsledare bygger i väsentlig grad sin pedagogik på datorstödda telekonferenser. Författarinnan har vistats vid det amerikanska institutet upprepade gånger, första gången under ett halvår, för att studera uppläggning och genomförande. Hon har studerat pedagogiken och intdervjuat både kursdeltagare och lärare medan kursen pågått. Ett par europeiska initiativ av likartat slag redovisas kortfattat.
Metod: Redovisning av kursscheman, intervjuinnehåll etc i jämförelse med andra och tidigare erfarenheter.

Avsändare: Lillemor Adriansson är forskare i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Mottagare: Dels pedagoger med intresse för nya grepp, dels den som är inriktad på utveckling av datorstödda telekonferenser, dels kandidater till att delta i utbildningen.

Grad av analys: Författarinnans frågor till deltagare och lärare bygger på pedagogisk och psykologisk praktik och forskning, och vad som lyfts fram av för- och nackdelar bygger på elevers och lärares svar.

Täckning: Ett enda, och ett originellt, utbildningsprogram, med viss utblick på en svensk och en europeisk motsvarande satsning, den senare alltför färsk för att resultat skall kunna redovisas.

Datumstämpel: Besök i USA l988, 1989 och 1990, rapporten utgiven i juli l99l.

Nyhetsvärde: Ett unikt institut, en för denna målgrupp unik undervisningmetod, ej tidigare rapporterad.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport66.pdf

Gränssnitt människa-dator. Ett amerikanskt perspektiv. Teldok Rapport nr 61

Innehåll: Rapport från en studieresa till USA i april 1989. Temat är olika metoder för att göra datorsystem mer användarvänliga. Företag som IBM, Apple och Xerox har besökts. Hypermedia, dvs olika metoder att skapa och hitta i strukturer ”på tvären”, inte bara enligt en innehållsförteckning, diskuteras. Det gör också multimediaverktyg, inklusive inmatning med handskrift som komplement till tangentbord. Datorer och telemedia kan användas för samverkan i grupp. En sådan samverkan kan underlättas av verktyg för att sålla i informationsflödet, men sådana har naturligtvis även andra tillämpningar. Utöver nämnda och andra företag har också högskolor som MIT (Sloan School), Stanford och Carnegie Mellon besökts. I ett appendix finns en reserapport från konferensen Computer-Human Interaction 1989.
Metod: Reserapportens. Huvudtemat diskuteras i kapitel inriktade på olika aspekter och dellösningar, vartill kommer besöksbeskrivningar, fakta om besöken och gruppdeltagarnas personliga reflektioner.

Avsändare: Författarna kommer från Statskontoret och har där bl a arbetat med försök med kunskapssystem, det s k Växthuset. Studieresan gick i regi av TELDOK.

Mottagare: Alla som vill få en överblick över vad som pågår när det gäller arbete på användarvänliga datorsystem, dels forskare, dels ansvariga för långsiktiga investeringar i informationssystem.

Grad av analys: Kritisk granskning av intrycken från besöken.

Täckning: Naturlig begränsning till intryck från ett antal studiebesök. Appendix från konferensen vidgar perspektivet.

Datumstämpel: Studieresa april 1989, utgivning mars 1991.

Nyhetsvärde: Ett antal av de system och ansatser som beskrivs var inte kända utanför företag och laboratorier när resan gjordes, t ex MIT’s Object lens eller Wangs Freestyle.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport61.pdf

Närhet och avstånd. Teldok Rapport nr 62

Innehåll: Detta är en reserapport från USA och Canada. Inriktningen är informationsteknik utnyttjad för att utjämna regionala skillnader.
USA och Canada är varandras kontraster, och Sverige står Canada väsentligt närmare. I det senare landet återfinns en mångfald åtgärder och ansatser för att medge arbete, sjukvård, utbildning m m i glesbygd, inte minst via satelliter. I USA är det vissa delstater eller kommuner som varit aktiva, men mer begränsat, t ex i Kalifornien och Colorado. Även informationsteknikens inverkan på decentralisering och ”fjärrsamverkan” i företag, t ex Hewlett-Packard, behandlas.
Metod: Reserapportens.

Avsändare: Författaren har eget företag i Östersund och arbetar med regionalt utnyttjande av bland annat informationsteknik. Studieresan arrangerades av TELDOK.

Mottagare: Alla med intresse för praktiska erfarenheter och teoretiska idéer om hur informationsteknik kan påverka regional fördelning av arbete och boende.

Grad av analys: Vissa besökta forskare, utredare och konsulter har bidragit med analys, medan besök på installationer naturligtvis bara hinner ge ögonblicksbilder. Gruppens allsidiga sammansättning borgar för kritisk och mångfacetterad analys.

Täckning: På en vecka hinner man blott se ett axplock av de intressantaste företagen, med restriktioner till lokaliseringen. De mest centrala offentliga instanserna har besökts men naturligtvis inte alla delstater etc, heller inte ”gräsrotsnivån”.

Datumstämpel: Resan gjordes i april l989. Utgåvan är från mars 1991.

Nyhetsvärde: Den breda täckningen av temat informationsteknik och regional utveckling i USA och Canada.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport62.pdf

Finansiella tjänster i Europa. Teldok Rapport nr 67

Innehåll: Beskriver legala aspekter, exempel från mindre och medelstora företag i den finansiella sektorn (inklusive Stockholms Fondbörs och Dow Jones Desktop), databasteknik, nättjänster, tillämpningar för finansiella informationsdatabaser och, i ett särskilt avsnitt, Reuters. Fokus är bank, försäkring och information. – Ingår i TELDOKs Europa-program.
Metod: Beskrivning av ett antal konkreta affärsidéer och hur dessa utvecklats, vidare av begrepp och referensramar kring dessas fram- och motgångar.

Avsändare: David Taylor är brittisk konsult, Lillemor Larsson verksam i Vesatel, ett svensk-holländskt företag för specifika teletekniska lösningar.

Mottagare: Intressenter i finansiella tjänster, i det euroepeiska näringslivets utveckling, och i nya sätt att utnyttja informationsteknik.

Grad av analys: Ansatsen är att analysera och dra slutsatser av redovisade erfarenheter.

Täckning: Temat snarare än Europa-begränsningen har varit styrande, här finns amerikanska och australiska exempel. Smakprov snarare än heltäckning.

Datumstämpel: Utgivning juli 1991.

Nyhetsvärde: Området finansiella tjänster, inte minst med inriktningen mot mindre företag och Europa.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport67.pdf

Framgångsrik användning av informationsteknologi inom distribution av varor och tjänster. Teldok Rapport nr 57

Innehåll: Rapport från en studieresa till USA i april 1989. Informationstekniken innebär en lång rad möjligheter och risker inom distribution och varuhandel. Det illustreras till exempel av Federal Express’ ”tunga” utnyttjande av informationsteknik för att registrera, hålla rätt på, sortera och distribuera sina småpaket liksom företagets misslyckade försök att starta en telefaxtjänst. Olika experiment, praktiskt genomförda projekt och införda system beskrivs. Halva skriften behandlar konsumentnära tjänster, såsom från bank, varuhus, dagligvaruhandel etc. En annonsbyrå, ett elektroniskt medium och besök hos forskare finns också med. Avslutningsvis diskuteras vad som talar för och emot butikslös handel respektive teknik i butiken. Studieresan arrangerades av TELDOK.
Metod: Reserapportens, med beskrivningar av intryck och information från olika besök. Men dessutom en kvalificerad analys med kompletteringar och utblickar av mer generell karaktär.

Avsändare: Författarna är forskare vid Fonden för Handels- och Distributions- forskning vid Handelshögskolan i Stockholm och därmed experter på ämnet.

Målgrupp: Alla med intresse av hur varuhandel och distribution kan tänkas utvecklas, liksom även den som vill få impulser beträffande krafter som påverkar regional utveckling, företagsstrategier och logistiksystem.

Grad av analys: Författarnas breda perspektiv och djupgående kunskaper gör att analysen är kvalificerad och kritisk.

Täckning: Studiebesöken under resan är rapportens naturliga fokus. Genom författarnas bakgrund är dock perspektivet åtskilligt bredare.

Datumstämpel: Resan gick alltså i april 1989, rapporten utgavs i juni 1990.

Nyhetsvärde: Visserligen finns temat belyst i författarnas material från hemmainstitutionen, men konkretisering och popularisering i anknytning till de amerikanska besöken innebär direkt och lättillgänglig beskrivning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport57.pdf

Utsträckt kommunikation att tänja våra sinnen. Teldok Info nr 7

Innehåll: Diskuterar hur vi kan tänja våra sinnen för att på så vis med teknikens hjälp övervinna geografiska och tidsmässiga avstånd. Utgångspunkten är en modell i två dimensioner: enkelriktad -dubbelriktad kommunikation och individ – grupp. Tonvikten ligger på dubbelriktad eller interaktiv kommunikation och inte minst på möjligheterna att överföra rörlig bild. Beskrivningen är en populär kunskapssammanställning, grundad på artiklar och studiebesök.
Metod: Materialet kommer från USA och utgör konsultrapporter, facktidskrifter och produktbroschyrer. Förf. har gjort intervjuer under studieresorna liksom bland forskare på Universitetet i Linköping och på Televerket.

Avsändare: Claire Forchheimer, numera VD för en läkarmottagning och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mottagare: Alla med intresse av en bred och aktuell allmän orientering om bild- och mobiltelefon samt andra snabbt föränderliga sätt att kommunicera dubbelriktat, gärna i grupp och även med bild.

Grad av analys: Den korta, översiktliga rapporten tvingar förf. att ange utvecklingens breda linjer men med angivande av specifika tillämpningsexempel och med idéer om framtida utveckling.

Täckning: Täcker väl utvecklingens huvudlinjer fram till utgivningstidpunkten.

Datumstämpel: September 1988

Nyhetsvärde: Översiktlighet parad med lättillgänglighet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info7.pdf

Intelevent 87: Konkurrens och samexistens. Teldok Via nr 9

Innehåll: Beskriver det huvudsakliga innehållet i rubrikens konferens, som präglas av tendenser som avreglering och sant globial telemarknad. Det finns en ny oro för politiska ingrepp, samtidigt som osäkerheten och marknadsutvecklingen är mycket stor. Det råder en konflikt mellan konkurrens och standardisering. Behoven både av samarbete och standards beskrivs som oerhört viktiga, samtidigt som långa förhandlingar är en risk. Men man får inte dra parallellerna med utvecklingen i USA för långt. Det finns inte ekonomiskt utrymme för en helt fri marknad i Europa. Användarna anser att de är bortglömda. Det börjar bli ett motstånd mot amerikanska TV-program i Europa. Telehamnar är ett orosmoln för telebolagen som ser sig följa de största kunderna. Det råder en obalans mellan tillgången på snabba nät och utrustning som är snabb nog: om den utrustningen nästan helt saknas, blir nätutnyttjandet orimligt dyrt.
Metod: Sammanfattning, i stort sett session för session, av de väsentligaste anförandena på konferensen.

Avsändare: Berit Christiernin är svensk fackpressjournalist, specialist på tele, data och elektronik.

Mottagare: Beslutsfattare och planerare på såväl användar- som leverantörsidan, med behov av att följa aktuella internationella tendenser, värderingar och problemdiskussioner.

Grad av analys: Den analys som fördragshållare och diskussioner skapade.

Täckning: I huvudsak ett (väst)europeiskt perspektiv, trots representation från Nordamerika.

Datumstämpel: Konferensen ägde rum i Génève i mitten av oktober 1987.

Nyhetsvärde: En lättillgänglig sammanfattning av det viktigaste på en stor internationell konferens.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via9.pdf

Lönsamt lärande. Teldok Rapport nr 34

Innehåll: Detta är en rapport från en studieresa i USA för att se hur företag där utnyttjar ny informationsteknik. General Motors räknar t.ex. med denna som ett viktigt verktyg i den planerade, supermoderna Saturn-fabriken, mot vilken kontrasteras NUMMI, en gammal fabrik som återöppnats i samarbete med Toyota och där samarbetet ledning-anställda blev nyckeln till framgång. Tandem erbjuder ett för alla öppet system, med större antal terminaler än anställda. Apple ger tillgång till information, tätt och styrande. J C Penney ger underlag för besked till mellanchefer, men de breda grupperna får ingen utbildning. En advokatbyrå använder informationsteknik för att konkurrera med snabba leveranser.
Mottagare: De som i fack, företagsledning eller praktiskt arbetar med att införa och driva IT-system.

Avsändare: Birgitta Frejhagen var då LOs dataexpert, Mats Utbult är journalist.

Metod: Studieresa till väl valda, varierade och avancerade tillämpningar.

Täckning: Författarnas kunskaper och kritiska blick gör att de fått ut mycket, med den naturliga begränsning som ”fallstudierna” ger.

Datumstämpel: Resan gjord hösten 1986.

Nyhetsvärde: Författarnas sätt att se på utbildning och lagarbete i relation till informationsenheten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport34.pdf

Datoranvändning vid handelshögskolor i USA. Teldok Via nr 8

Innehåll: Förf. har besökt nära tjugo högskolor, en konferens och flera företag, allt med inriktning på utnyttjandet av datorer i utbildningen av ”civilekonomer” (MBA). Det handlar dock om utbildning i ekonomi, där datorn är ett verktyg, inte datorutbildning. Omfattningen av den obligatoriska undervisningen i informationsbehandling har ännu inte stabiliserat sig. Rapporten belyser olika projekt för att åstadkomma ”en uppkablad campus” och bygga upp utbildningspaket samt ger exempel på den programvara och de tekniska system som används. Tre universitet lyfts särskilt fram: University of Arizona, UCLA och Georgia State. I en särskild bilaga återges på engelska en rapport om datorisering från just UCLA.
Metod: Referat från studiebesök, konferenser och intervjuer.

Avsändare: Författarna är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mottagare: Alla som är intresserade av företagsledar- och ekonomisk utbildning.

Grad av analys: Den redigerade dagboksanteckningens, kompletterad med uppgifter ur skriftligt material.

Täckning: Tillsammans har de tre författarna täckt ett gott tvärsnitt av mer välutvecklade amerikanska högskolor, välutvecklade vad gäller datoranvändning.

Datumstämpel: December 1986 – mars 1987.

Nyhetsvärde: Sammanställningen från så många olika men tillsammans representativa besöksobjekt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via8.pdf

Office Automation Trends in the United States. Teldok Info nr 10

Innehåll: Beskriver vad multimedia är, dvs en kombination av olika presentationsformer via digital teknik: ”ett helhetsbegrepp för integrering av bild, ljud och text i ett dokument, producerade och lagrade i en persondator”. Här redovisas hur man producerar och använder multimedia, liksom hur man arbetar med dem. Användningsområden är utbildning, forskning, information, marknadsföring, hushåll, musik och undrhållning.
Metod: En erfaren experts översikt.

Avsändare: Thord Fjällström är pedagog och bildkonstnär.

Mottagare: Alla med intresse av en kort introduktion till multimedia.

Grad av analys: Den erfarne multimediaanvändaren delar med sig av egna erfarenheter och insikter.

Täckning: Täcker det mesta som vid sammanställningen var publikt tillgängligt.

Datumstämpel: Förordet daterat 31 december 1991, utgivning januari 1992.

Nyhetsvärde: Ligger i lättillgänglighet, översikt och sammanfattning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info10.pdf