Datorer i småföretag. Teldok Rapport nr 51

Innehåll: Redovisar undersökningar av datoranvändning i småföretag i Västerbotten samt i Växjö-regionen. Dessa företag möter en rad problem; reliefen mellan de två olika regionerna är intressant. Slutresultatet av analysen blir en fem punkters lista över vad man, d.v.s. det lilla företaget, bör göra: själv sätta sig in i datorområdet – självständigt; förankring och involvering av eldsjälar; plan för hela datoriseringen; start i det enkla utan att förlora helhetsbilden; etablering av varaktiga relationer med någon leverantör.
Metod: Enkätundersökningar samt personliga erfarenheter av att arbeta med datorinförande i småföretag.

Avsändare: Författaren är forskare och konsult.

Målgrupp: Mindre företag, dator- och tillämpningsföretag samt forskare och ”småföretagens vänner”.

Grad av analys: Går genom författarens egen erfarenhet utanför den torra enkätredovisningen till tolkning och de fem goda råden.

Täckning: Undersökningen som sådan färgas naturligtvis av näringsstrukturen i de regioner där den genomförts. Och varje informationsteknisk tillämpning är ju tidsfärgad.

Datumstämpel: Oktober 1989. Undersökningarna genomfördes 1986-88.

Nyhetsvärde: Ligger dels i undersökningsmaterialet, dels i författarens slutsatser och råd.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport51.pdf

Datoranvändning vid handelshögskolor i USA. Teldok Via nr 8

Innehåll: Förf. har besökt nära tjugo högskolor, en konferens och flera företag, allt med inriktning på utnyttjandet av datorer i utbildningen av ”civilekonomer” (MBA). Det handlar dock om utbildning i ekonomi, där datorn är ett verktyg, inte datorutbildning. Omfattningen av den obligatoriska undervisningen i informationsbehandling har ännu inte stabiliserat sig. Rapporten belyser olika projekt för att åstadkomma ”en uppkablad campus” och bygga upp utbildningspaket samt ger exempel på den programvara och de tekniska system som används. Tre universitet lyfts särskilt fram: University of Arizona, UCLA och Georgia State. I en särskild bilaga återges på engelska en rapport om datorisering från just UCLA.
Metod: Referat från studiebesök, konferenser och intervjuer.

Avsändare: Författarna är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mottagare: Alla som är intresserade av företagsledar- och ekonomisk utbildning.

Grad av analys: Den redigerade dagboksanteckningens, kompletterad med uppgifter ur skriftligt material.

Täckning: Tillsammans har de tre författarna täckt ett gott tvärsnitt av mer välutvecklade amerikanska högskolor, välutvecklade vad gäller datoranvändning.

Datumstämpel: December 1986 – mars 1987.

Nyhetsvärde: Sammanställningen från så många olika men tillsammans representativa besöksobjekt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via8.pdf