Ny Informationsteknik nya strukturer. Teldok Rapport nr 68

Innehåll: Ett försöka att se hur informationstekniken påverkar företags organisatoriska uppbyggnad. Denna bestäms i mycket av de nya konkurrensfaktorer som gäller, typ tidskonkurrens, samt av organisatoriska grepp, typ arbete i nätverk. Informationstekniken spelar en viktig roll i ett kraftspel mellan affärsidén och strategin för företaget, som bygger på samspelet med affärsmiljön. De spelregler som existerar och deras motsvarigheter i form av uppfattningar om hur den aktuella (affärs)världen fungerar är också av betydelse.
Metod: Intervjuer med ett betydande antal företag; studier av ytterligare ett antal via olika dokument; samt genomgång av aktuell litteratur vad gäller organisation, konkurrensfaktorer och informationsteknik.

Avsändare: Gull-May Holst är företagsledare inom marknadskommunikation, Bengt-Arne Vedin forskare med inriktning mot innovation och informationsteknik.

Mottagare: Personer med inriktning mot företagsstrategi, organisation och utformning av bärande konkurrensidéer.

Grad av analys: Som förordet påpekar, är det en aktuell diskussion inom ett område där det åtminstone på ytan sker snabba förskjutningar.

Täckning: Beskriver de vid rapportskrivningen mest aktuella tendenserna och teknikområdena.

Datumstämpel: September 1991

Nyhetsvärde: Sammanställning av olika tendenser och beskrivningar som finns i annan literatur på ett mot informationstekniken vinklat sätt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport68.pdf

TELDOKs Årsbok 1989-90. Teldok Rapport nr 50

Innehåll: Statistisk och annan redovisning av vad som händer inom telematik och informationsteknik: telekostnader; tillämpningsområden; integrationen teleteknik-datorer; telefax och elektronisk post; OSI, EDI etc; mobil- och satellitkommunikation. Tonvikten ligger på svenska fakta inklusive ett kalendarium och förtecknigar över mässor och konferenser samt talare. Referenskapitel är ordlistan; Teldoks aktuella utgivning; övrig aktuell litteratur.
Metod: Statistiksammanställning från i stort sett alla relevanta och tillgängliga källor samt försök till analys av ett antal aktuella utvecklingsområden.

Avsändare: Personal inom konsultföretaget Communicativa AB, förstärkt med olika specialister.

Målgrupp: Alla med intresse av ett referensverk för informationsteknikens aktuella utveckling sådan den speglas i främst siffror och debatt samt aktiviteter.

Grad av analys: Begränsad utom vad gäller några valda aktuella temata.

Täckning: Begränsas till där statistik finns tillgänglig – vilket inte hindrar att omfånget är ca 260 sidor.

Datumstämpel: Utgiven juli 1989.

Nyhetsvärde: Unik sammanställning, naturligtvis med en aktualitet som avtar med tiden – vilket inte hindrar att åtskillig statistik är färsk länge.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport50.pdf

Storanvändares erfarenheter av avancerad teleteknik. Teldok Rapport nr 43

Innehåll: En undersökning av hur stora organisationer – mest företag – utnyttjar den nya teletekniken. Många talar om dess strategiska effekter, oftast dock utan större konkretion. En av teknikens fördelar är dess smidiga formbarhet. Utbildning är en viktig förutsättning. Investeringar görs ofta utan helhetssyn, styckevis och helt efter vad som är lönsamt. Ny teknik adderas till gammal. Tillförlitlighet är A och O, standardisering mycket viktig.
Metod: Intervjuer, studier av dokument, jämförelser inom branscher.

Avsändare: Förf. är verksamma vid konsultföretaget Holst Vedin Information AB, specialiserat på information om avancerad teknik.

Mottagare: De som behöver känna till utvecklingslinjer och bedömningar vad gäller stora telebrukares erfarenheter, arbetssätt och planer.

Grad av analys: Begränsad av intervjuoffrens kunskap och öppenhet, breddad genom de internationella och branschvisa jämförelserna.

Täckning: De viktiga branscherna bland storanvändare finns med, frånsett flygbolag och försäkringsbolag.

Datumstämpel: April 1988

Nyhetsvärde: Studiet av just stora användare.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport43.pdf

TELDOKs Årsbok 1988. Teldok Rapport nr 44

Innehåll: 1987 gav TELDOK ut Telematikens Årsbok. Detta är en uppdatering – ”en halv årsbok”. Statistik och andra tabellmässiga uppgifter har sålunda byggts på men referensramen är tidigare årsbokens. Likaså har namn- och referenslistor, kalendarium etc. förnyats. De kvalitativa, resonerande avsnitten är färre och kortare och tar upp aktualiteter, bl.a. utvecklingen i några viktiga länder, forskningssamverkan internationellt, liberalisering och standardisering.
Metod: Sammanställning av statistik och fakta ur varierande faktakällor, elva svårtillgängliga eller privata. Kompilering av uppgifter om händelser som inträffat etc.

Avsändare: Arbetet har hållits samman av Holst Vedin Information AB (numera Communicativa AB), ett konsultföretag specialiserat på information om avancerad teknik. Medarbetare har hämtats även från branschorgan och journalistik.

Mottagare: Alla som behöver ett referensverk för utvecklingen inom telematik, d.v.s. tele, datorer, informationsteknik.

Grad av analys: Ligger delvis i valet av teman och statistik, vilket testats fram på förra årets läsare samt TELDOK Redaktionskommitté.

Täckning: Ojämn och betingad av tillgången på statistik, ojämn för t.ex. programvara, detaljerad vad gäller bankomater m.m.

Datumstämpel: September 1988

Nyhetsvärde: Årsbokens och referensverkets.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport44.pdf

Telematikens Årsbok. Teldok Rapport nr 30

Innehåll: Som årsbok vill denna ge aktuell statistik och beskriva aktuella utvecklingsfrågor. Här diskuteras sålunda definitioner, användnings- och utvecklingsområden. Det senare i ett kapitel som omfattar t.ex. OSI, ISDN, databaser och videotex. En stor del av statistiken är samlad under rubriken ”Sveriges telematiska konkurrenskraft”. Man har, vad gäller forskning, fått med material från det informationsteknologiska programmet. Här återfinns ett kalendarium och en förteckning över mässor och konferenser, samt ett register över talare, utnyttjade året som gick. En omfattande ordlista har sammanställts, och här återfinns också en litteraturprislista. Mer statistik – om den internationella telematiken jämförande sådan – ges i bilaga, liksom Sveriges export/import. Årsboken har sökregister.
Mottagare: Den som behöver en lättillgänglig uppslagsbok över telematik- utvecklingen.

Avsändare: En grupp forskare, utredare och journalister med teknisk och ekonomisk bakgrund. Många experter har utnyttjats och mycket av innehållet är inte primärmaterial. Referensgrupp: TELDOK Redaktionskommitté, förstärkt med andra experter.

Täckning: Ojämn, betingad av tillgängligt material.

Grad av analys: Eftersträvar rättvisande jämförelser och kritisk syn (men lyckas inte alltid helt); beträffande statistik etc lämnas analysen åt läsaren.

Metod: Granskning av tabellverk, tidskrifter, litteratur samt konsultation av experter.

Datumstämpel: Maj 1987; en testupplaga gick ut årsskiftet 1986/87 så en del material stoppar där men många kompletteringar har kunnat göras.

Nyhetsvärde: Den enda svenska (och, tycks det, internationella) sammanställningen av denna art på detta område senare fullföljd med ytterligare årsböcker.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport30.pdf

Ny teleteknik, ny organisation? Teldok Rapport nr 11

Innehåll: Söker granska hur teletekniken (och informationstekniken) kan utnyttjas för att förändra arbetsorganisationen, från omfördelning av arbetsuppgifter till telependling. En mängd praktikfall relateras till organisationslärans teorier. Samma teknik visar sig kunna utnyttjas till både exempelvis centralisering och decentralisering. Såväl kontorsarbete som annan verksamhet, t.ex. forskning och konstruktion, behandlas. Omfattande litteraturlista. Finns också på engelska.
Metod: Studiebesök och rapportläsning; resultatet är reportage.

Avsändare: Konsult resp. forskare i användning och spridning av ny informationsteknik.

Mottagare: De som är intresserade av organisatoriska aspekter på teknikval och introduktion, t.ex. fack, företagsledning, personal och organisationsansvarig.

Grad av analys: Reportagen är inte kritiska, utan refererar uttalanden av ”parter i målet”.

Täckning: Ämnets omfattning och snabba förändring gör att här bara kan finnas stickprov, valda med expert-hjälp. Teori och diskussion hjälper dock den som vill gå vidare.

Datumstämpel: Materialinsamling färdig 1983.

Nyhetsvärde: Att man sammanfört så skilda verksamheter, teori och praktik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport11.pdf