IT växer (även) i skogen. Teldok Rapport nr 136

Två tredjedelar av Sverige täcks av skog, oftast granar och tallar; skogen växer med ungefär 100 miljoner kubikmeter per år. Vårt land svarar för en femtedel av EU-ländernas samlade export av skogsprodukter. Bl a produceras 10 miljarder ton tidnings-, tryck- och annat papper, som det på vilket IT växer (även) i skogen är tryckt.

Man kan närma sig mötet mellan ny informationsteknik och skogen från flera utgångspunkter, t ex med frågan om och när papperet förlorar sin roll som informationsbärare; eller hur ny teknik kan användas för att visa upp skogen och hålla reda på läget för trädbeståndet i parkerna (parkförvaltningen i Paris har haft planer på att förse alla sina 90 000 träd med chips som håller reda på hur varje träd mår).

Arvid Höglund, samhällsvetare och skribent som skrivit IT växer (även) i skogen, har valt att koncentrera sin framställning till hur IT används för att underlätta timrets väg från skog till industri.

Forskare, IT-, teknik- och logistikansvariga inom skogsföretag, maskinentreprenörer och andra inblandade intervjuas i rapporten, som också innehåller bidrag från Iwan Wästerlund, professor vid SLU i Umeå; jägmästare Johan Bergström, SkogForsk; samt Ove Jansson, chefredaktör för Svensk Skogsteknik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport136.pdf

Mobil telekommunikation inom skogsbruket. Teldok Rapport nr 74

Innehåll: Televerket och skogskoncernen SCA har gemensamt drivit ett projekt om hur nya typer av radiokommunikation kan användas i skogsbruket. Rapporten reovisar genomförande och resultat av projektet.
Metod: Deltagande i initiering, genomförande och värdering av ett Demotel-projekt inom skogsbruket (Demotel är Televerkets program för att demonstrera nya tillämpningar av teleteknik). Innehåller även ett ”scenario år 2000”.

Avsändare: Stiftelsen KommunikationsVetenskapligt Centrum i Sundsvall initierade projektet 1988 och har engagerat Frank Arnoldsson på Albatross Film att vara redaktör för information om det.

Mottagare: Utöver verksamma med anknytning till skogsbruket andra med arbetsuppgifter av motsvarande rörliga slag, dvs lagerverksamhet, reparations- och entreprenadbranscher etc.

Grad av analys: Långtgående i det att positiva och negativa erfarenheter samt ekonomiska kalkyler ges, inklusive tre olika (tele)trafikfall. Intervjuer med olika personalkategorier. Scenariot syntetiserar också en del av resultaten.

Täckning: Även kort information om andra med intresse för läsaren. Likaså redovisas alltså olika personalkategoriers erfarenheter inom projektet.

Datumstämpel: Projektet drevs 1989-91 och rapporten kom ut i juni 1992.

Nyhetsvärde: Unikt projekt i sin bransch, finns också redovisat i utförligare projektrapport.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport74.pdf