IT växer (även) i skogen. Teldok Rapport nr 136

Två tredjedelar av Sverige täcks av skog, oftast granar och tallar; skogen växer med ungefär 100 miljoner kubikmeter per år. Vårt land svarar för en femtedel av EU-ländernas samlade export av skogsprodukter. Bl a produceras 10 miljarder ton tidnings-, tryck- och annat papper, som det på vilket IT växer (även) i skogen är tryckt.

Man kan närma sig mötet mellan ny informationsteknik och skogen från flera utgångspunkter, t ex med frågan om och när papperet förlorar sin roll som informationsbärare; eller hur ny teknik kan användas för att visa upp skogen och hålla reda på läget för trädbeståndet i parkerna (parkförvaltningen i Paris har haft planer på att förse alla sina 90 000 träd med chips som håller reda på hur varje träd mår).

Arvid Höglund, samhällsvetare och skribent som skrivit IT växer (även) i skogen, har valt att koncentrera sin framställning till hur IT används för att underlätta timrets väg från skog till industri.

Forskare, IT-, teknik- och logistikansvariga inom skogsföretag, maskinentreprenörer och andra inblandade intervjuas i rapporten, som också innehåller bidrag från Iwan Wästerlund, professor vid SLU i Umeå; jägmästare Johan Bergström, SkogForsk; samt Ove Jansson, chefredaktör för Svensk Skogsteknik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport136.pdf

IT i skolan. Vision och verklighet. Teldok Rapport nr 126

Många är övertygade om att IT kommer att spela en väsentlig roll i våra skolor och för det grundläggande lärandet. Stora förhoppningar, och stora resurser, knyts till användningen av IT i skolan.

TELDOK har tidigare gett sig ut i klassrummen bland elever och lärare för att beskriva IT-vardagen och vad som krävs för att åstadkomma bra IT-satsningar i skolan. Idag handlar frågorna inte om att lära ut IT utan om tekniken som en drivkraft i den allmänna skolutvecklingen.

Rapporten undersöker hur visionerna om IT som ett verktyg för den nya undervisningen tagit form i verkligheten: Hur har de politiska visionerna omsatts praktiskt i skolan? Har förhoppningarna om IT som en revolutionär kraft infriats? Kan investeringar i IT räknas hem i tider av kommunal åtstramning?

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport126.pdf

IT – några skolexempel från Mittnorrland. Teldok Rapport nr 108

Innehåll: Beskriver IT-utnyttjande i ett antal skolor ­ grundskola och gymnasium ­ i Hälsingland, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Det är skolor som ingår i utvecklingsverksamhet med IT i skolan.

Metod: Systematisk beskrivning med särkild tonvikt på pedagogisk granskning av de olika satsningarna.

Avsändare: Arvid Höglund är verksam vid reklambyrån Tivoli , K-G Karlsso vid Mitthögskolan, båda arbetar inom MIC som skall stimulera IT-utvecklingen främst i två av Medelpads tre kommuner (Sundsvall och Timrå).

Mottagare: Alla med intresse av att följa vilka erfarenheter som finns av IT i svenska skolor.

Grad av analys: Projekten är ganska olika, liksom skolorna (en t ex mycket liten). Eftersom elva skolor aldrig kan bli statistik är dels den pedagogiska genomgången, dels projekten ställda mot varandra en god grund för diskussion och slutsatser ­ delvis lämnat åt läsaren.

Täckning: Snarast geografisk och tidsbestämd, mitten av 1996.

Datumstämpel: Färdigställd till i september 1996.

Nyhetsvärde: Aktuell och bred belysning av ett viktigt område i snabb förändring.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport108.pdf