Office Automation in Japan. Teldok Ref.dok. C

Innehåll: Rapporten (på engelska) inleds med en lägesredovisning för företagsattityder till och synpunkter på kontorsautomation i Japan. Av 2 000 större tillfrågade företag svarade dock bara 270. En slutsats är att Japan inte kommit så långt när det gäller OA – ett undantag är dock handelshusen. Det japanska skriftspråket gör taligenkänning viktig. Utveckling och tillämpningar på detta område sammanfattas. Rapportens huvuddel är dock en serie fallstudier av kontorsautomatisering. För varje avsnitt ges data om företaget, dess kontorsteknik och erhållet resultat samt framtidsplaner.
Metod: Postal enkät, telefonförfrågningar. Undersökarna ej ämnesexperter.

Avsändare: Konsultföretaget Scantech med Japankontakter som specialitet.

Mottagare: Ansvarig för och berörda av kontorsautomatisering, som vill hitta kontakter i Japan att nysta vidare på.

Grad av analys: Ingen egen.

Täckning: Tveksam.

Datumstämpel: Nov 1982.

Nyhetsvärde: Första Japan-översikten vad gäller OA.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentc.pdf

Office Automation in Europe. Teldok Ref.dok. B

Innehåll: Beskriver (på engelska) ett antal mer eller mindre kända och omtalade provprojekt med kontorsautomatisering i Europa – i företag och organisationer samt även på en ”allmän” marknad (videotex). För varje projekt beskrivs företag eller organisation; kontaktperson; telefonnummer; sekretessgrad för information; försökets uppläggning t.ex. tidsplan, antal engagerade etc; utrustning; utvärdering; resultat; och framtid. Brittiska experiment dominerar bland totalt 22, nästa alla inom den offentliga sektorn. Några resultat finns knappast att rapportera ännu, konstaterar man.
Metod: Identifiering av försök genom ett halvdussin databaser; inhämtade av skriftligt material; intervju med kontaktpersoner.

Avsändare: Kvalificerad konsultbyrå för tillämpning av informationsteknik.

Mottagare: Den som har behov av att lokalisera experiment med kontorsautomation för att själv söka vidare information.

Grad av analys: Försök att gradera nyhetsgrad vad gäller teknik, tillämpningar, ambitionsnivå och oberoende i utvärdering.

Täckning: Stark brittisk slagsida, trots litteratursökning.

Datumstämpel: Slutet av 1982.

Nyhetsvärde: Att göra denna typ av sammanställning.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentb.pdf

Informationssystem på svenska kontor. Teldok Ref.dok. A

Innehåll: Riksdataförbundet har, med samma författare, gett ut en populär skrift ”En väg till möjligheternas kontor”. Den baserar sig på enkäter och fallstudier kring kontorsinformationssystem i Sverige. Resultatet av dessa enkäter och fallstudier presenteras i detalj i detta TELDOK Referensdokument. Det inleds med en översiktlig och betydande diskussion om vad kontorsarbete är och hur mycket det omfattar av svenskt arbetsliv samt hur det traditionellt ser ut. Därefter följer rapportens tyngdpunkt, redovisning av enkäter, som visar hur, med vilka effekter och attityder man tillämpar den nya tekniken. Ur resultaten har valts ett antal fallstudier för pionjärtillämpningar av bl.a. textbehandling, meddelandesystem och personlig databehandling, också de enkätbaserade. Slutsatserna omfattar såväl lönsamhet som yrkesroller, arbetsorganisation som arbetsmiljö.
Metod: Enkäter.

Avsändare: Lillemor Adrianson och Anders Sandberg är forskare vid Göteborgs Universitet, Rune Söderström konsult.

Mottagare: Den som vill detaljstudera attityder och erfarenheter ur ett sample tidigare utnyttjare av kontorsautomation i Norden.

Grad av analys: En viss snedvridning genom att pionjärer och entusiaster – och huvudkontor, för sig själv enbart – hellre svarar.

Täckning: Har ej eftersträvats.

Datumstämpel: Början av 1982.

Nyhetsvärde: En undersökning av denna storlek är unik i Sverige.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumenta.pdf