Japanska arbetsplatser. Teldok Rapport nr 54

Innehåll: LOs Datautskott har under drygt två veckor besökt arbetsplatser och studerat hur man där arbetar, inte enbart med datorer och informationsteknik. Fokus låg på sektorerna verkstäder, processindustri, grafiska företag, handel och sjukvård. Beskrivningen bygger på grundliga kontakter ”på golvet”, d.v.s. med den aktiva personalen.
Metod: Utförliga diskussioner med användare av teknik – och av hela arbetsplatser.

Avsändare: Datautskottet vid LO.

Målgrupp: Den som är intresserad av japanskt arbetsliv. Den som vill få inblickar i tillämpningar av informationsteknik i Japan, i ett större perspektiv.

Grad av analys: Strävan till kritisk diskussion, naturlig koncentration till de branscher och de arbetsplatser som besökts.

Täckning: Ett urval av verksamheter.

Datumstämpel: Resan genomfördes i början av 1989, rapporten är från april 1990.

Nyhetsvärde: Ovanligt med djupborrning i det konkreta japanska arbetslivet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport54.pdf

Telematik och organisationsstyrning. Teldok Rapport nr 20

Innehåll: EGOS är namnet på en grupp europeiska organisationsforskare som regelbundet möts för presentation och diskussion av nya rön inom organisationsforskningen. Vid det sjunde EGOS-kollokviet 1985 gällde en session ”Telematics och Organizational Control”.
Rapporten refererar presentationer av sessionens 15 bidrag och summerar också resultaten av diskussioner i samband med presentationerna. Spännvidden är stor i de ämnen som behandlas: telematik på kontoret, i sjukvården, i handel i skilda europeiska länder.
Det handlar om tankar och rön från pågående arbeten. Det går alltså inte att peka på några slutliga resultat eller analyser. De uppfattningar och resultat som redovisades vid kollektivet i juni 1985 har numera sannolikt kompletterats och vidareutvecklats.
Metod: Sammanfattning av inlämnade bidrag (”papers”), presentationer och diskussioner.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin, professor i innovationskunskap vid Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mottagare: Organisationsutredare och -utvecklare inom både privat och offentlig verksamhet.

Grad av analys: Referat av ett gallrat material från kollokviet. Detaljer och basfakta utlämnade till förmån för mer lättillgängliga sammanfattningar för läsaren. Ingen av uppsatsförfattarna har haft tillfälle att påverka bearbetningen i rapporten. Urval, tolkning och redigering står Bengt-Arne Vedin för.

Täckning: 22 forskare varav 5 svenska refereras.

Datumstämpel och Nyhetsvärde: Rapporten utgör en spegel av idéer och tankegångar daterade juni 1985.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport20.pdf