Datorförmedlad kommunikation i kommunal verksamhet. Teldok Rapport nr 55

Innehåll: I två tidigare Teldok Rapporter, nr 45 och 48, beskrev samme författare utgångsläget för försök med kommunal kommunikation med datorbaserade telekonferenser, KOM-systemet, samt gav han en lägesrapport en bit in i projekten. Detta är slutrapporten. Det visar sig att för några har detta nya hjälpmedel blivit centralt medan andra blott ser det som perifert. Fördelar är mindre telefonberoende och snabbare kontakter samt nätverk som etableras över vanliga organisatoriska gränslinjer. Ledningsgrupper i några kommuner samt några fackgrupper ser mediet som en viktig kanal.
Metod: Intervjuer och studier av ”trafik” i systemen, dels statistiskt, dels innehållsmässigt.

Avsändare: Hans Köhler är forskare vid Stockholms Universitet och icke involverad i införandet av systemen.

Målgrupp: Kommuner, skolor, den offentliga sektorn i dess helhet, intressenter i elektronisk kommunikation.

Grad av analys: Bred analys av problem och slutsatser av försöken.

Täckning: En naturlig begränsning till aktuella experiment och organisationer, under den givna perioden samt med det utnyttjade konferenssystemet.

Datumstämpel: Rapporten utgiven i april 1990.

Nyhetsvärde: Sammanfattningen av ett antal satsningar på datoriserad kommunikation i offentlig sektor.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport55.pdf

Några kommuners och Kommunförbundets användning av system för datorförmedlad kommunikation. Teldok Rapport nr 48

Innehåll: Genom initiativ av Kommun- Data och Umeå Universitet har flera kommuner börjat utnyttja elektroniska meddelande- och mötessystem – se också Teldok Rapport 45. Detta är en lägesrapport från denna verksamhet. Fokus är på Kommunförbundet, Sundsvall, Nacka och Umeå. Varje projekt som kommit igång har minst en eldsjäl. När SkolKom drogs ner minskade också hela verksamheten. Problem med systemavbrott skapar negativa attityder till systemet.
Metod: Beskrivningen bygger på konferenserna d.v.s. olika typer av statistik och utdrag ur meddelanden/konferensinlägg.

Avsändare: Hans Köhler är forskare vid Data- och Systemvetenskap vid Stockholms Universitet och inte själv engagerad i införandet av de aktuella systemen.

Målgrupp: Alla med intresse dels för elektroniska konferens- och kommunikationssystem, dels för kommunikation inom kommun och offentlig verksamhet.

Grad av analys: Rapporten går i sin analys längre än till enbart faktaredovisning. Genom att det är en lägesrapport är den ännu inte heltäckande eller slutgiltig.

Täckning: En naturlig begränsning är uppenbarligen att det gäller vissa kommuner, med pionjärintresse, samt en viss typ av konferenssystem med specifika karakteristika.

Datumstämpel: Utgivning juli 1989.

Nyhetsvärde: Som lägesrapport mitt emellan TELDOK Rapport 45 och slutrapporten från projektet, TELDOK Rapport 55.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport48.pdf