Telebild. Teldok Rapport nr 21

Innehåll: En sammanfattning av erfarenheter med ett av de svenska försöken att introducera videotex – Telebild. Här döljs inte två misslyckanden: fingrafik och reseinformation. Men i stort sett har man lyckats. Tjänsteutbudet beskrivs och slutsatser om hur tjänster bör byggas upp dras. Volymutveckling, informationslämnare, användarkategorier och deras beteende beskrivs. Användare och informationsgivare har besvarat enkäter. Några slutsatser och förslag för framtiden lanseras.
Metod: Författaren var själv VD för Telebild och har alltså systematiserat och redovisat sina egna observationer samt naturligtvis reaktioner från andra medverkande och utnyttjare bl.a. insamlade via enkät. Särskild möda har lagts ned på att lära av misslyckandena.

Avsändare: Göran Asplund, ek dr, då VD för Telebild.

Mottagare: Främst de som överväger att själva engagera sig i videotex-verksamhet, t.ex. som informationsgivare.

Grad av analys: Så inträngande som materialet medgett; begränsningen ligger alltså i gruppen Telebild-användare.

Täckning: Täcker just Telebild, det största och mest lyckosamma svenska videotex-försöket.

Datumstämpel: Augusti 1986

Nyhetsvärde: Samlad redovisning av erfarenheterna i Sverige av ett uppmärksammat nytt medium under introduktionsfasen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport21.pdf

Telebild. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Teldok Rapport nr 2

Innehåll: En beskrivning av vad teledata är och dess historia följs av en redovisning av Telebild-projektet våren 1981- mars 1982. Därefter gjordes en utvärdering, som också finns med. En rad marknads- och tillämpningsmöjligheter skisseras liksom en marknadsstrategi (dessa har senare fullföljts genom att Telebild blivit en permanent tjänst).
Metod: Redovisning av utrednings-, forsknings- och analysresultat av ”en som var med”.

Avsändare: Projektledaren för Telebild-projektet ek. dr. Göran Asplund, senare också VD i Telebild AB.

Mottagare: Informationsanvändare och informations-utgivare (”information providers”) i svenskt näringsliv men även organisationsliv. Mediafolk.

Grad av analys: Författaren kan uppfattas som ”part i målet” men utländska erfarenheter och ett seminarium för skriftens slututformning har bidragit till balans.

Täckning: Täcker experimentet i Sverige.

Datumstämpel: Våren 1982, då experimentet genomförts.

Nyhetsvärde: Enda rapport från enda svenska projekt av just denna karaktär.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport2.pdf