Optiska medier. Teldok Via 11

Innehåll: Det finns nära hundra olika optiska system för lagring av information. I de flesta handlar det om att en laser gör gropar i lagringsmediet, och groparna ”avläses” också med laser. Fördelarna är god ekonomi och ofta snabb återsökning av information. Men skälet till variationsrikedomen är att det finns olika avvägningar mellan t.ex. kostnad, möjlighet att radera, söktid m.m. Dessa spelar olika roll beroende på den konkreta tillämpningen, och rapporten systematiserar skillnader och därmed aktuella och troliga tillämpningsområden.
Metod: Systematisk faktaredovisning samt försök att upprätta en taxonomi.

Avsändare: Rune Pettersson är forskare vid Stockholms Universitet och utvecklingsansvarig vid Esselte Förlag.

Mottagare: Den som är intresserad av framtidens informationslagring oavsett tillämpning, d.v.s. video, ljud, data m.m.

Grad av analys: Går så långt tillgängliga data tillåter.

Täckning: De system som fanns vid tidpunkten för rapportskrivandet.

Datumstämpel: Januari 1988.

Nyhetsvärde: Den unika opartiska översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via11.pdf