IT inför framtiden. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv. Teldok Rapport nr 129

Vad händer med människor och yrkesroller, företag och företagandets villkor när vi nu surfar fram på en allt snabbare förändringsvåg buren av den digitala revolutionen? Vad händer med dem som lever inbäddade i IT-samhället och som genom sin kapacitet svarar för de nya företagens galopperande värde – och vad med dem som känner sig ställda utanför?

För ett drygt år sedan genomfördes ett rundabordssamtal med en grupp erkända forskare och utvecklare: IT i arbetsliv och samhälle. Ett rundabordssamtal med mänskliga perspektiv. Ett motsvarande samtal har nu, under ledning av samma ordförande, ägt rum i en grupp 30-åringar, alla kvalificerade användare av IT.

IT inför en rad nya förutsättningar för arbetsliv och samhälle och samspelar naturligtvis med andra faktorer. Tekniken finns, den kommer att utvecklas, dess möjligheter kommer att användas – men i fråga om hur och till vad den kommer att användas finns alternativ. En central fråga blir därför vilket innehåll vi kommer att ge tekniken. Och hur ska vi alla bli delaktiga, hur ska vi kunna påverka?

Medvetna val förutsätter bedömningar av teknikens framtida möjligheter och risker – i ett läge, där utvecklingen går oerhört snabbt och situationen beskrivs som kaotisk. I samtalet ifrågasätts våra ledares insikter och förmåga att formulera realistiska och stimulerande framtidsvisioner. Fasthållandet vid traditionella tankemönster och vid en föråldrad världsbild blir dysfunktionellt; det skapar också misstro bland de yngre som tycker sig ana någonting annat och radikalt annorlunda.

Samtalet ger naturligtvis inga enkla och entydiga svar. Men väsentliga frågor ställds och diskuteras. Det är viktigt att den processen ständigt fortgår: att vi formulerar medvetandegörande frågor, att vi prövar tentativa svar, att vi kritiskt granskar vad som görs och vad som inte görs.

TELDOK Rapport 129: IT inför framtiden. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv utkommer i maj 1999, Rapporten har författats av Lennart Lennerlöf, professor emeritus, som också ligger bakom iscensättande och upptecknande av IT i arbetsliv och samhälle. Ett rundabordssamtal med mänskliga perspektiv.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport129.pdf

IT i arbetsliv och samhälle. Ett rundabordssamtal med mänskliga perspektiv. Teldok Rapport nr 117

Hur blir människans situation i den framtida IT-världen? Vilka alternativ finns och vilka olika vägar kan utvecklingen komma att ta? Vad kan – och behöver – göras för att länka utvecklingen i rätta fåror?. Detta var några av de frågor som ett antal experter diskuterade i i rundabordssamtal under ledning av professor Lennart Lennerlöf. Samtalet har sedan resulterat i skriften IT i arbetsliv och samhälle, vilken presenterades i ett seminarium den 21 januari.
Under rubriken Telematik 2001 tar VINNOVA (f d KFB) och Teldok upp frågor som rör vårt framtida IT-samhälle. I ett antal skrifter pekar experter på de förändringar som kan väntas för hushållen och näringslivet i den framtida IT-användningen. Vid ett seminarium den 21 januari 1998 presenterade professor Lennart Lennerlöf rapporten IT i arbetsliv och samhälle. Urban Karlström, VINNOVA (f d KFB)s generaldirektör och Bertil Thorngren, ordförande i TELDOK Redaktionskomtté redogjorde för programmet Telematik 2001.
Skriften IT i arbetsliv och samhälle är frukten av ett rundabordssamtal som leddes av professor Lennart Lennerlöf och där deltagarna alla var personer med kvalificerad erfarenhet av framtidsinriktad forskning och utveckling. Skriften tar upp frågor som: Hur blir människornas situation i den framtida IT-världen? Vilka är möjligheterna att våra efterlevande får uppleva en skön, ny värld – och vilka är riskerna för motsatsen? Och vad kan göras – av oss, av våra politiker och andra beslutsfattare, av alla berörda – för att länka utvecklingen i rätt riktning?
Programmet Telematik 2001, som också presenterades vid seminariet, har tillkommit för studier av tidiga användare och användningsområden som redan i dag kan ge vägledning för beslut och åtgärder som gäller den fortsatta utvecklingen i riktning mot informations- och kunskapssamhället. Inom programmet pågår dels projekt som rör IT och hushållen respektive IT i näringslivet, dels projekt som dokumenterar diskussioner ”för och emot informationssamhället” i lättillgängliga skrifter. Totalt ett dussin rapporter eller småskrifter förväntas bli utgivna under åren 1997–1998.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport117.pdf